Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 26 maart 2015
gepubliceerd op 16 april 2015

Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000186
pub.
16/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


26 MAART 2015. - Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones


Aan de provinciegouverneurs Aan de zonecommandanten Aan de directeurs van de brandweerscholen Deze omzendbrief is bestemd voor alle opleidingscentra en de hulpverleningszones, zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid en voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Voor de toepassing van deze omzendbrief vallen onder (kandidaat) operationele personeelsleden van de hulpverleningszone, de kandidaat beroepsbrandweerlieden en de kandidaat vrijwillige brandweerlieden. 1. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de meeste gemeentelijk en gewestelijk georganiseerde brandweerdiensten definitief overgegaan naar een nieuwe structuur : de hulpverleningszone.De overblijvende brandweerdiensten zullen volgen tegen ten laatste 1 januari 2016. Gelijklopend met deze bestuurlijke transformatie en dito consequenties treden eveneens verschillende koninklijke besluiten in werking die het statuut van de operationele leden van de hulpverleningszones vormgeven. Deze koninklijke besluiten bepalen onder meer de rechten en plichten, de loopbaanperspectieven, de verloning et cetera.

Dit betekent onder meer de introductie van een federaal geschiktheidsattest voor de kandidaat operationele leden van de brandweerzones, als onderdeel van de aanwerving in de graad van brandweerman en kapitein.

Het federaal geschiktheidsattest geeft toegang tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basis kader of het hoger kader. Het attest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke proeven die gelden voor 2 jaar.

Gezien het hier gaat om een attest dat een essentieel onderdeel zal vormen van de loopbaan van elk toekomstig operationeel lid van de hulpverleningszones, acht ik het opportuun om richtlijnen mee te geven. 2. Wettelijke basis Het nieuwe administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voorziet in een federaal geschiktheidsattest dat elk toekomstig lid van de brandweerzones dient te behalen alvorens hij aangeworven kan worden. Artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone stelt dat de FOD Binnenlandse Zaken, via de opleidingscentra voor de civiele veiligheid, per taalregeling en minstens één keer per jaar en rekening houdend met de noden van de zones, specifieke geschiktheidsproeven organiseert voor het basis- en hoger kader.

Elk opleidingscentrum dat geïnteresseerd is om de geschiktheidsproeven te organiseren mag dit doen. Het is aangewezen dat er een maximaal aantal opleidingscentra deze proeven zullen organiseren ten einde zo veel mogelijk kandidaten de proeven te kunnen laten afleggen binnen hun eigen provincie. 3. Nood aan wervingen & inschrijvingen Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) zal alle hulpverleningszones bevragen over de noden inzake aanwerving voor vrijwillige en professionele brandweerlieden.Deze rondvraag zal driemaandelijks gebeuren zodat de FOD Binnenlandse Zaken goed geïnformeerd blijft over de noden inzake aanwervingen. Op die manier kan een zo goed mogelijke spreiding in tijdstippen en locaties nagestreefd worden, teneinde de continuïteit aan vrijwilligers en professionele brandweerlieden te waarborgen.

De organisatie van de geschiktheidsproeven wordt minstens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, via de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, de VDAB voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest, FOREM voor het grondgebied van het Waalse Gewest en Actiris voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten laatste twintig dagen vóór de uiterste inschrijvingsdatum.

De FOD Binnenlandse Zaken zal eveneens een communicatie verzenden zodat alle potentiële kandidaten op de hoogte zijn van de data en locaties van de proeven. Deze campagne zal zo snel mogelijk gelanceerd worden via verschillende kanalen waaronder de opleidingscentra en de hulpverleningszones.

De bekendmaking vermeldt de te vervullen voorwaarden en de datum waarop ze moeten vervuld worden, de opgelegde proeven, de inhoud ervan en de uiterste datum voor de kandidaatstelling.

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voldoen de kandidaten aan volgende voorwaarden van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone : - voor het basiskader : de voorwaarden, vermeld in artikel 37, § 1, 1° tot 6° ; - voor het hoger kader : de voorwaarden, vermeld in artikel 38, § 1, 1° tot 6°. De geschiktheidsproeven zijn eliminerend; de kandidaat wordt geschikt of ongeschikt verklaard. Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dient de kandidaat te beschikken over een medisch attest. Dit attest, opgemaakt ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven, verklaart dat de kandidaat geschikt is de proeven af te leggen.

Gezien de opleidingscentra een afdoende ervaring hebben met de administratieve opvolging van inschrijvingen voor opleidingen, wordt beroep gedaan op hen om de inschrijving van de kandidaten uit te voeren. 4. De geschiktheidsproeven De FOD Binnenlandse Zaken organiseert, via de opleidingscentra voor de Civiele Veiligheid, per taalregeling minstens één keer per jaar en rekening houdend met de noden van de zones, specifieke geschiktheidsproeven, voor het basis- en hoger kader. De bekendmaking van de organisatie van deze proeven zal, zoals besproken in voorgaand punt, gebeuren via de vermelde kanalen en door een door de FOD Binnenlandse Zaken georganiseerde, afdoende communicatie via bovenstaande kanalen, de federaties, sociale media, de hulpverleningszones,... .

Verder zullen er nog, wat betreft de administratieve opvolging, sluitende afspraken gemaakt worden tussen de FOD en de opleidingscentra die de proeven voor het federaal geschiktheidsattest zullen organiseren.

De kandidaat operationele leden van de brandweerzones moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven. 4.1. Competentietest Bij deze test wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs voor het basiskader en gelijkwaardig aan deze vereist voor een diploma van niveau A voor wat betreft het hoger kader.

Voor elke cyclus van het federaal geschiktheidsattest die georganiseerd wordt in een opleidingscentrum zal het Federaal Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid (KCCE) 60 vragen aan het opleidingscentrum bezorgen onder gesloten omslag. Deze vragen zullen telkens aangepast worden om fraude te voorkomen.

De manier waarop deze testen afgenomen worden bij de kandidaten is vrij te kiezen. Het staat het opleidingscentrum vrij om de aangeboden inhoud via pc, op papier,... aan de kandidaten aan te bieden.

De 60 aangeboden vragen zijn meerkeuzevragen. Bij de verbetering wordt giscorrectie toegepast. Per juist antwoord krijgt de kandidaat er 1 punt bij en per fout antwoord wordt er 1/3 punt afgetrokken.

Bij het afnemen van deze test dient een bevoegd toezichthouder/instructeur, met relevante ervaring van het afnemen van dergelijke test, aanwezig zijn.

Voor verdere informatie omtrent het praktisch afnemen van deze test verwijs ik u naar Bijlage 1.

De competentietest omvat volgende 3 clusters : 4.1.1. Logica, rekenen en vraagstukken Aan de hand van 25 vragen wordt het analytische vermogen van de kandidaat getest, alsook het logisch redeneervermogen. 4.1.2. Taal, algemene kennis & ruimtelijk inzicht Aan de hand van 25 vragen wordt de algemene kennis getest, alsook het vermogen tot ruimtelijk inzicht. Er wordt een algemeen krantenartikel bijgevoegd waarbij de kandidaat 5 vragen dient te beantwoorden om het begrijpend lezen te onderzoeken. 4.1.3. Wetenschappen In dit gedeelte worden de basischemie & basisfysica bevraagd. Een kandidaat dient over een zekere kennis over volumes, scheikundige symbolen en de verhouding van stoffen te beschikken.

Er worden 10 vragen gesteld in dit onderdeel.

Een persoon is geslaagd indien hij 50 % behaalt voor de totale proef.

De personen die geslaagd zijn voor deze test kunnen zich inschrijven voor het tweede gedeelte van de proeven voor het federaal geschiktheidsattest, namelijk de handvaardigheidsproeven. 4.2. Operationele handvaardigheidstest Voor elke cyclus van het federaal geschiktheidsattest die georganiseerd wordt in een opleidingscentrum zal het KCCE 4 mogelijke handvaardigheidsproeven bezorgen onder gesloten omslag. Deze vragen zullen telkens aangepast worden om fraude te voorkomen.

Elk opleidingscentrum kiest 2 van de 4 mogelijke proeven die de kandidaat dient af te leggen. .Hierbij wordt nagegaan of hij de proef begrijpt, de juiste technische handelingen stelt en de proef succesvol kan voltooien.

Elke kandidaat krijgt een instructieblad, opgesteld door het KCCE, per proef met vermelding van de opdracht, beschikbare middelen, de eventuele voorbereidingstijd en de beschikbare uitvoeringstijd. De evaluatie gebeurt aan de hand van een door het KCCE ter beschikking gesteld evaluatierooster.

Bij het afnemen van deze test dient een bevoegd toezichthouder/instructeur, met relevante ervaring van het afnemen van dergelijke test, aanwezig zijn.

Voor verdere informatie omtrent het praktisch afnemen van deze test verwijs ik u naar Bijlage 2.

De personen die geslaagd zijn voor deze test kunnen zich inschrijven voor het derde gedeelte van de proeven voor het federaal geschiktheidsattest, namelijk de lichamelijke geschiktheidsproeven. 4.3. Lichamelijke geschiktheidsproeven De lichamelijke geschiktheidsproeven staan beschreven in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Er zijn 4 onderdelen waarvoor een kandidaat moet slagen : - Een fysieke testbatterij; - Een laddertest; - Een uithoudingstest; - Houder zijn van een zwembrevet van minstens 100 meter.

De volgorde waarin deze 4 onderdelen afgenomen moeten worden mag zelf bepaald worden in onderling overleg tussen het opleidingscentrum en de hulpverleningszone.

Het KCCE zal een demonstratiefilm maken waarin alle testen van de fysieke testbatterij uitgelegd en gedemonstreerd worden.

Bij het afnemen van deze test dient een bevoegd toezichthouder/instructeur, met relevante ervaring van het afnemen van dergelijke test, aanwezig zijn.

Voor verdere informatie omtrent het praktisch afnemen van deze test verwijs ik u naar Bijlage 3. 4.4. Behalen federaal geschiktheidsattest Zoals voorzien in het statuut ontvangen de kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen een federaal geschiktheidsattest dat respectievelijk toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader of het hoger kader. Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven.

Zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van twee jaar, kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven. 5. Decentralisering Alle testen kunnen door een opleidingscentrum georganiseerd worden in een hulpverleningszone. Het is dus mogelijk om de proeven of enkele proeven van het federaal geschiktheidsattest te organiseren in de posten van een zone. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van het opleidingscentrum om in te staan voor de instructeur(s) en didactische middelen, zodat de proeven kwalitatief, op niveau en in een veilige omgeving worden aangeboden. De zone en het opleidingscentrum zullen in samenspraak een convenant opstellen waarin de praktische regelingen betreffende de onderlinge samenwerking worden vastgelegd.

De infrastructuur van de opleidingscentra zal in hoofdzaak ter beschikking staan voor de proeven. Indien de zone over een afdoende infrastructuur beschikt om zowel de cognitieve -, handvaardigheids- en fysieke proeven te organiseren, kunnen deze volledig of gedeeltelijk in de desbetreffende zone georganiseerd worden.

Door de proeven zo veel mogelijk gedecentraliseerd te organiseren krijgt elke kandidaat de mogelijkheid om de proeven voor het federaal geschiktheidsattest in zijn eigen omgeving af te leggen. 6. Organisatie door de hulpververleningszones Momenteel wordt bekeken om in de toekomst de hulpverleningszones de mogelijkheid te geven om zelf de testen voor het federaal geschiktheidsattest te organiseren en het attest zodoende af te leveren. 7. Evaluatie Gezien de proeven voor het federaal geschiktheidsattest voor de eerste keer georganiseerd zullen worden is er de noodzaak om deze te evalueren op slaagkansen voor de kandidaten, moeilijkheidsgraad van de testen,... .

Elk opleidingscentrum dat het federaal geschiktheidsattest organiseert zal bij het begin van een cyclus de volledige lijst met ingeschreven deelnemers dienen te bezorgen aan het KCCE. Na afloop van elk van de drie geschiktheidsproeven dient het opleidingscentrum een lijst door te sturen van de geslaagde kandidaten.

Met de meeste hoogachting, J. JAMBON, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Bijlage 1 - Competentietest De competentietest bestaat uit 60 meerkeuzevragen die voor elke cyclus van het federaal geschiktheidsattest zullen aangeleverd worden door het KCCE. Deze test mag op eender welke manier worden afgenomen, dit mag dus op papier, op pc,... . Volgende afspraken dienen gevolgd te worden : - De kandidaat moet op eender welk moment kunnen terugkeren naar een vorige vraag - Elke kandidaat mag de test afleggen op zijn eigen tempo - Elke kandidaat krijgt maximum 1u30min om de test af te leggen.

Volgende praktische afspraken dienen door elk opleidingscentrum gevolgd te worden bij het afnemen van de test : - De kandidaat dient zijn uitnodiging voor de test bij zich te hebben en deze naast hem neer te leggen, - De kandidaat dient zijn identiteitskaart bij zijn uitnodiging te leggen zodat de examinator deze kan vergelijken om fraude te voorkomen, - Elke kandidaat krijgt een vragenlijst en een antwoordformulier die hij beide na het afleggen van de test dient af te geven, - Elke kandidaat krijgt een kladpapier dat hij dient af te geven na het afleggen van de test, - Er mag geen rekenmachine of smartphone gebruikt worden, - Per vraag zijn er telkens 4 antwoordmogelijkheden waarvan er slechts 1 juist is, - Per juist antwoord krijgt de kandidaat +1 punt, - Per fout antwoord wordt er -1/3 punt afgetrokken (giscorrectie).

Een kandidaat is geslaagd indien hij 50% behaalt op de totale test.

Bijlage 2 - Operationele handvaardigheidstest De operationele handvaardigheidstest bestaat uit 4 mogelijke proeven die voor elke cyclus van het federaal geschiktheidsattest zullen aangeleverd worden door het KCCE. Elk opleidingscentrum kiest 2 van de 4 mogelijke proeven die de kandidaat dient af te leggen.

Een kandidaat dient deze 2 proeven succesvol af te leggen om te slagen.

Volgende afspraken dienen gevolgd te worden : - Elke kandidaat krijgt een instructieblad per proef met vermelding van de opdracht, beschikbare middelen, de eventuele voorbereidingstijd en de beschikbare uitvoeringstijd. - De begeleider krijgt een evaluatieformulier waarin wordt nagegaan of de kandidaat de proef begrijpt, of hij een duidelijk plan van aanpak heeft, of hij de juiste materialen en gereedschappen gebruikt,... - Elke begeleider dient zelf voldoende technisch onderlegd te zijn om de proef juist te kunnen beoordelen. - De begeleider geeft een duidelijk startsignaal aan de kandidaat bij de start van de proef.

Bijlage 3 - Lichamelijke geschiktheidsproeven De lichamelijke geschiktheidsproeven staan beschreven in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Er zijn 4 onderdelen waarvoor een kandidaat moet slagen : - Een fysieke testbatterij - Een laddertest - Een uithoudingstest - Houder zijn van een zwembrevet van minstens 100 meter. 1. Fysieke testbatterij Deze testbatterij bestaat uit 9 onderdelen.De testonderdelen duren telkens maximum 1 minuut waarna de kandidaat 1 minuut recuperatie krijgt. De minuut recuperatie wordt aangevuld met de ongebruikte tijd van de testminuut.

Tijdens de uitvoering van de testbatterij draagt de kandidaat een gewichtsvest van 5 kilogram met uniforme gewichtsverdeling. Deze vest moet tijdens alle proeven gedragen worden.

Er moet gebruikt gemaakt worden van een vest. Een duikgordel of andere gewichtsgordels zijn niet toegelaten.

De kandidaat is geslaagd indien hij ten minste 8 punten behaalt op de 9 onderdelen samen en niet geëlimineerd werd naar aanleiding van één van de testonderdelen.

Een kandidaat is niet verplicht om alle 9 testen uit te voeren. Indien de kandidaat er voor kiest om een niet eliminerende proef niet uit te voeren om zo een extra minuut recuperatie te krijgen is dit toegelaten. De begeleider dient de minuut die voorzien was om de proef uit te voeren aan te vullen bij de recuperatietijd.

De proeven waar de kandidaat geëlimineerd kan worden dienen altijd uitgevoerd te worden.

Het KCCE zal een demonstratiefilm maken waarop elke proef uitgelegd en gedemonstreerd wordt. De film zal verspreid worden via de website van de civiele veiligheid en via andere kanalen zoals de opleidingscentra en de hulpverleningszones. 2. Laddertest Voor de uitvoering van de laddertest wordt een autoladder van 30m uitgezet onder een hoek van 70°.De kandidaat wordt op de reglementaire wijze verzekerd.

De begeleider staat naast de autoladder en geeft het startsein. De kandidaat klimt zonder hulp naar boven. Boven kijkt de kandidaat naar beneden waarna hij na een non-verbaal signaal van de begeleider luid zijn naam roept. Nadien komt de kandidaat zonder hulp terug naar benden. De test duurt maximum 5 minuten.

Het non-verbale signaal tussen begeleider en kandidaat moet voorafgaand aan de test duidelijk worden afgesproken en de begeleider moet de bevestiging aan de kandidaat vragen of het signaal duidelijk is.

De test wordt voor alle kandidaten op hetzelfde en gelijksoortig terrein en in vergelijkbare weersomstandigheden uitgevoerd.

Een kandidaat die niet slaagt wordt uitgesloten van de lichamelijke geschiktheidsproeven.

De kandidaat moet de mogelijkheid krijgen om op de dag van de test te oefenen om de autoladder te beklimmen met begeleiding en zonder tijdslimiet. 3. Uithoudingstest De uithoudingstest bestaat uit een looptest.De kandidaat legt een zo groot mogelijke afstand af in 12 minuten, waarbij minstens volgende afstanden worden afgelegd :

Age

Hommes

Femmes

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

18-29

2400m

2200m

18-29

2400m

2200m

30-39

2300m

2000m

30-39

2300m

2000m

40-49

2100m

1900m

40-49

2100m

1900m

50-59

2000m

1700m

50-59

2000m

1700m


De test wordt voor alle kandidaten op hetzelfde en gelijksoortig terrein en in vergelijkbare weersomstandigheden uitgevoerd.

Een kandidaat die niet slaagt wordt uitgesloten van de lichamelijke geschiktheidsproeven. 4. Zwembrevet De kandidaat dient houder te zijn van een zwembrevet van minstens 100 meter. Bij het begin van de cyclus van het federaal geschiktheidsattest mag gevraagd worden aan de kandidaat om dit brevet te tonen. Indien de kandidaat hier nog niet over beschikt dient er overeengekomen te worden dat hij dit zal behalen tegen dat de laatste test van de lichamelijke geschiktheidsproeven afgenomen zal zijn.

^