Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 december 2018
gepubliceerd op 15 januari 2019

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan

bron
vlaamse overheid
numac
2019010266
pub.
15/01/2019
prom.
21/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/21/2019010266/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


21 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan


DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCI"N EN ENERGIE, Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, artikels 8.3.1 en 8.4.1;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 7.4.1, § 1, vierde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie sluiten, 7.4.1, § 1, zevende lid, 7.4.1, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016036380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie sluiten, 7.4.1, § 2, derde lid, 7.4.2, § 1, vijfde lid, derde zin, en zesde lid, tweede zin, artikel 7.4.2, § 1, elfde lid, 2°, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016036380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie sluiten, en 7.4.3, § 3, vijfde lid, tweede en derde zin, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte sluiten, artikelen 7.5.1, § 1, vierde lid, artikel 7.5.1, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016036380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie sluiten, 7.5.1, § 2, derde lid en § 6, eerste lid, artikel 7.5.2, § 1, tweede lid, artikel 7.5.2, § 1, zevende lid, artikel 7.5.3, § 3, vijfde lid, derde en vierde zin, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte sluiten, artikelen 7.6.1, § 1, derde lid, artikel 7.6.1, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016036380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie sluiten, 7.6.1, § 2, derde lid, 7.6.2, § 1, derde lid, tweede zin, en 7.6.3, § 3, vijfde lid, tweede en derde zin, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte sluiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, d.d. 30 oktober 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 13 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De calls voor 2019 voor nuttige-groenewarmte-installaties, voor installaties voor de benutting van restwarmte, voor energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en voor installaties voor de productie van biomethaan worden opengesteld voor het indienen van steunaanvragen van 15 januari 2019 tot en met 15 februari 2019.

Art. 2.Het totale bedrag voor de calls 2019 vermeld in artikel 1 bedraagt 10.200.000 euro uit het Energiefonds vermeerderd met het niet-toegekende deel van het bedrag van de calls in 2018. De som bedraagt 4.834.229 + 10.200.000 = 15.034.229 euro.

Art. 3.Het maximale steunbedrag voor de calls in 2019 tot indiening van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmte-installaties is 7.017.114 euro.

Art. 4.Het maximale steunbedrag voor de calls in 2019 tot indiening van steunaanvragen voor de benutting van restwarmte en energie-efficiëntie stadsverwarming of -koeling is 7.017.115 euro.

Art. 5.Het maximale steunbedrag voor de eerste calls in 2019 tot indiening van steunaanvragen voor de productie van biomethaan is 1.000.000 euro.

Art. 6.Indien binnen één van de calls uit artikel 3, 4 of 5 minder middelen worden toegekend dan het maximale steunbedrag, dan kan het resterende bedrag gebruikt worden om een tekort aan middelen voor een andere call te verminderen.

Art. 7.Voor de toekenning van steun aan nuttige-groenewarmte-installaties komen volgende technologieën in aanmerking: 1° de productie van nuttige groene warmte uit een organisch-biologische stof met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth, conform artikel 7.4.1, § 1, derde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010. De nageschakelde technieken voor rookgaszuivering bij installaties met een vermogen tussen 300 kWth en 1 MWth komen niet in aanmerking voor steun; 2° de productie van nuttige groene warmte uit aardwarmte uit de diepe ondergrond met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MWth en, als dat van toepassing is, een aangesloten Organische Rankinecyclus voor elektriciteitsproductie, conform artikel 7.4.1, § 1, derde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010; 3° de productie van nuttige groene warmte uit geconcentreerd zonlicht (CST) met een apertuuroppervlakte van meer dan 600 m2 en een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth;4° grootschalige zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 425 m2 waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren waarbij de transparante isolerende laag, niet zijnde beglazing van serres, een geïntegreerd geheel vormt met de collector, met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth;5° boorgat-energie-opslag met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth (inclusief een warmtepomp);6° koude-warmteopslag met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth (inclusief een warmtepomp);7° grootschalige warmtepompen met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth.

Art. 8.Indien een deel van een productie-installatie volledig zelfstandig elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kan opwekken en hiervoor groenestroomcertificaten werden of kunnen worden toegekend, dan kan er conform artikel 7.4.1, § 1, tweede lid, artikel 7.5.1, § 1, tweede lid en artikel 7.6.1, § 1, eerste lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 voor dit deel van de installatie geen steun worden toegekend. De delen van de installatie die echter niet dienen om zelfstandig elektriciteit op te wekken, maar dienen als nuttige-groenewarmte-installaties, installaties voor de benutting van restwarmte of installaties voor de productie van biomethaan komen wel in aanmerking voor de steun vermeld in artikel 7.4.1, § 1, eerste lid, artikel 7.5.1, § 1, eerste lid en artikel 7.6.1, § 1, eerste lid van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Het Vlaams Energieagentschap bepaalt bij elke ingediende steunaanvraag welke delen worden beschouwd deel uit te maken van een installatie die volledig zelfstandig elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kan opwekken en waarvoor conform het Energiebesluit van 19 november 2010 groenestroomcertificaten werden of kunnen worden toegekend. In dit kader worden minstens de volgende delen van een installatie door het Vlaams Energieagentschap beschouwd als zijnde een onderdeel van een installatie die volledig zelfstandig elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kan opwekken: 1° voor biomassa als hernieuwbare energiebron, betreft dit: a) de aansluitingsapparatuur en de aansluitingskosten van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie op het elektriciteits- en aardgasnet voor wat betreft de afname van aardgas;b) de utiliteitsvoorzieningen van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;c) de voorbehandelingsinstallatie die verbonden is met de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;d) de motor of verbrandingsinstallatie met turbine van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;e) de generator van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;f) de sturing van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie.2° voor biogas uit rioolwaterzuiveringsslib of voor stortgas als hernieuwbare energiebron, betreft dit: a) de aansluitingsapparatuur en de aansluitingskosten van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie op het elektriciteits- en aardgasnet voor wat betreft de afname van aardgas;b) de utiliteitsvoorzieningen van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;c) de voorbehandelingsinstallatie die verbonden is met de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;d) de installaties nodig voor de productie van het biogas of voor de recuperatie van het stortgas voor elektriciteitsopwekking;e) de motor of turbine van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;f) de generator van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;g) de sturing van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie.3° voor andere biogasstromen als hernieuwbare energiebron dan 2°, betreft dit: a) de aansluitingsapparatuur en de aansluitingskosten van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie op het elektriciteits- en aardgasnet voor wat betreft de afname van aardgas;b) de utiliteitsvoorzieningen van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;c) de vergistingsinstallatie van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;d) de voorbehandelingsinstallatie die verbonden is met de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;e) de motor of turbine van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;f) de generator van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie;g) de sturing van de elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

Art. 9.Indien een deel van een productie-installatie volledig zelfstandig in één proces thermische warmte en elektrische of mechanische energie kan opwekken en hiervoor warmte-krachtcertificaten werden of kunnen worden toegekend, dan kan er conform artikel 7.4.1, § 1, tweede lid, artikel 7.5.1, § 1, tweede lid en artikel 7.6.1, § 1, eerste lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 voor dit deel van de installatie geen steun worden toegekend. De delen van de installatie die echter niet dienen om zelfstandig in één proces thermische warmte en elektrische of mechanische energie op te wekken, maar dienen als nuttige-groenewarmte-installaties, installaties voor de benutting van restwarmte of installaties voor de productie van biomethaan komen wel in aanmerking voor de steun vermeld in artikel 7.4.1, § 1, eerste lid, artikel 7.5.1, § 1, eerste lid en artikel 7.6.1, § 1, eerste lid van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Het Vlaams Energieagentschap bepaalt welke delen worden beschouwd deel uit te maken van een installatie die volledig zelfstandig in één proces thermische warmte en elektrische of mechanische energie kan opwekken en waarvoor conform het Energiebesluit van 19 november 2010 warmte-krachtcertificaten werden of kunnen worden toegekend. In dit kader worden minstens de volgende delen van een installatie door het Vlaams Energieagentschap beschouwd als zijnde een onderdeel van een installatie die volledig zelfstandig in één proces thermische warmte en elektrische of mechanische energie kan opwekken: 1° de aansluitingsapparatuur en de aansluitingskosten van de warmte-krachtinstallatie op het elektriciteits- en aardgasnet voor wat betreft de afname van aardgas;2° de utiliteitsvoorzieningen van de warmte-krachtinstallatie;3° de motor van de warmte-krachtinstallatie;4° de turbine van de warmte-krachtinstallatie;5° de warmtewisselaars van de warmte-krachtinstallatie voor zover zij geen deel uitmaken van de warmtetoepassing;6° HRSG-ketel (Heat Recovery Steam Generator) van de warmte-krachtinstallatie;7° de generator van de warmte-krachtinstallatie;8° de sturing van de warmte-krachtinstallatie.

Art. 10.Voor de berekening van de in aanmerking komende kosten voor nuttige-groenewarmte-installaties voor de productie van nuttige groene warmte en installaties voor de benutting van restwarmte wordt als referentie-installatie een hoogrendementsketel op aardgas gebruikt voor de productie van warmte, een stoomketel op aardgas voor de productie van stoom, en een elektrisch aangedreven compressiekoelmachine voor de productie van koude.

Het Vlaams Energieagentschap bepaalt welke delen worden beschouwd deel uit te maken van de referentie-installatie, hoe de referentie-installatie gedimensioneerd wordt en welke investeringskosten gehanteerd worden.

Art. 11.Voor de berekening van de extra investeringskosten van een installatie voor de productie van biomethaan worden de kosten van een vergistingsinstallatie uitgesloten.

Art. 12.De steun voor de benutting van restwarmte wordt berekend op basis van de bijkomende benutting van de restwarmte ten opzichte van het huidige gebruik van de restwarmte.

De in aanmerking komende kosten worden gecorrigeerd met volgende correctiefactor: Correctiefactor = 1 - êta huidig valorisatieproces/êta nieuw valorisatieproces waarbij: ? huidig valorisatieproces: het rendement van het huidig valorisatieproces van de restwarmte rekening houdend met de omrekeningsfactor naar primaire energie; ? nieuw valorisatieproces: het rendement van het nieuwe valorisatieproces van de restwarmte rekening houdend met de omrekeningsfactor naar primaire energie.

Indien de restwarmte in de huidige toestand onbenut is, dan is de correctiefactor 1.

Het Vlaams Energieagentschap bepaalt hoe het rendement rekening houdt met de omrekeningsfactor naar primaire energie.

Art. 13.Het aandeel hernieuwbare energiebronnen of restwarmte in de inputstroom van de stadsverwarming of -koeling wordt berekend aan de hand van een formulier op de website van het Vlaamse Energieagentschap. Het aandeel wordt bepaald op basis van de jaarlijkse verwachte energieproductie. Het Vlaams Energieagentschap stelt het formulier op, op basis van artikel 1 van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Art. 14.Investeringen voor de bouw van warmterecuperatie bij een bestaande afvalverbrandingsinstallatie, worden niet beschouwd als een nieuwe nuttige-groenewarmte-installatie of als de vernieuwing van een nuttige-groenewarmte-installatie.

Art. 15.Investeringen betreffende warmterecuperatie bij nieuwe afvalverbrandingsinstallaties komen enkel in aanmerking als nuttige-groenewarmte-installatie als de afvalverbrandingsinstallatie een primaire energiebesparing behaalt van meer dan 55%. Daarbij wordt dit percentage berekend als het netto thermisch rendement in procent/0,85 + het netto elektrisch rendement in procent/0,55. Het netto thermisch rendement is gelijk aan de effectief extern aan het project benutte warmte die voldoet aan een economisch aantoonbare vraag, gedeeld door de onderste verbrandingswaarde van de inputstromen, uitgedrukt in GWh en op jaarbasis. Het netto elektrisch rendement is gelijk aan de geproduceerde elektriciteit verminderd met het eigenverbruik voor afvalverwerking en energierecuperatie, en gedeeld door de onderste verbrandingswaarde van de inputstromen, uitgedrukt in GWh en op jaarbasis.

Art. 16.Enkel investeringen voor warmterecuperatie in afvalverbrandingsinstallaties komen in aanmerking als nuttige-groenewarmte-installatie, conform artikel 7.4.2, § 1, elfde lid, 1° van het Energiebesluit van 19 november 2010. Investeringen voor elektriciteitsproductie betreffen minstens de stoomketel, turbine en de condensor. Conform hetzelfde artikel worden de investeringen die zowel voor elektriciteit- als voor warmteproductie noodzakelijk zijn, verdeeld in enerzijds elektriciteitsproductie anderzijds warmteproductie pro rata het respectievelijk aandeel ingezet voor elektriciteitsproductie en warmteproductie.

Investeringen voor afvalverbranding of -verwerking komen niet in aanmerking voor steun. Deze omvatten onder meer investeringen voor aanvoer, bewerking en opslag van afvalstoffen, het afvalverbrandingsgedeelte, de rookgaszuivering, investeringen voor de afvoer van restproducten van het verbrandingsproces en de gebouwen.

Start-up-kosten en generieke kosten komen niet in aanmerking, tenzij aangetoond kan worden dat de kosten enkel nodig zijn voor warmterecuperatie.

Art. 17.Er wordt geen steun toegekend voor het deel van een warmtepomp dat in aanmerking komt voor steun vermeld in artikel 6.4.1/5, § 1, 8° van het Energiebesluit.

Er kan enkel steun toegekend worden aan warmtepompen die voldoen aan de minimale energie-efficiëntie vermeld in bijlage II bij het ministerieel besluit van 10 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 18.Er wordt geen steun toegekend voor het deel van een thermisch zonnecollectorsysteem dat in aanmerking komt voor steun vermeld in artikel 6.4.1/5, § 1, 7° van het Energiebesluit.

De apertuuroppervlakte wordt berekend volgens NEN-EN12975.

Art. 19.Conform artikel 7.6.2, § 1, derde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt er geen steun toegekend aan de productie van biomethaan op basis van voedingsgewassen als het biomethaan toegepast wordt als biobrandstof. Biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen zijn biobrandstoffen geproduceerd uit granen en andere zetmeelrijke gewassen, suikers en oliegewassen en uit andere gewassen die als hoofdgewas primair voor energiedoeleinden op landbouwgronden worden geteeld. Zetmeelrijke gewassen zijn gewassen die hoofdzakelijk granen bevatten (ongeacht of enkel de granen dan wel de volledige plant worden gebruikt, zoals in het geval van snijmaïs), knollen en wortelgewassen (zoals aardappelen, aardperen, zoete aardappelen, cassave en yamswortelen) en stengelknolgewassen (zoals taro en cocoyam).

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 december 2018.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

^