Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2018
gepubliceerd op 21 januari 2019

Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019010251
pub.
21/01/2019
prom.
20/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/20/2019010251/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, artikel 381, lid 4, gewijzigd door de wet van 22 april 2016 en artikel 381/1 ingevoegd door de wet van 22 april 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor financiële diensten, bevestigd door artikel 199 van de programmawet van 22 december 2008, artikel 5/1, lid 1, ingevoegd door de wet van 22 april 2016 en artikel 8, § 1, laatste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, de artikelen 10/1, 13/2, § 1, lid 3, en 13/2, § 2, lid 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten; artikel 11, 1°, lid 5, vervangen door het koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten; artikel 14/1, § 1, lid 4, ingevoegd door het koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten, vervangen door het koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten; artikel 24, lid 5 vervolledigd door het koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juli 2017;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 8 september 2017;

Gelet op het advies 63.821/2/V van de Raad van State van 8 augustus 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 17 oktober 2018, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten: het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten;2° elektronisch bestand: het elektronisch bestand bedoeld in artikel 14/1, § 1, 1e lid van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten;3° de aangever: de kredietinstelling of de curator;4° werkdag: dag in de zin van artikel 84, § 2 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.De sluitingsdagen van de banken, vastgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn; 5° Garantiefonds: het Garantiefonds voor financiële diensten zoals opgericht bij het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor financiële diensten;6° instelling: de kredietinstellingen bedoeld in artikel 380 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;7° verzekerde tegoeden: de gewaarborgde deposito's, zoals bedoeld in artikel 3, 68° van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;8° in aanmerking komende tegoeden: de in aanmerking komende deposito's, zoals bedoeld in artikel 3, 69° van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;9° algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;10° pseudonimisering: de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4, 5°, van de algemene verordening gegevensbescherming. HOOFDSTUK 2. - Aanmaak van het elektronisch bestand

Art. 2.§ 1. Het elektronisch bestand omvat alle gegevens die door de aangever gekend zijn op de dag van de opmaak van het bestand voor de stresstests of voor de omstandigheden bedoeld in artikel 5, lid 1, 1° of 2° van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten. § 2. Worden meer bepaald in één of meer elektronische bestanden opgenomen: 1° De gegevens over de tegoeden die onmiddellijk beschikbaar zijn voor terugbetaling door het Garantiefonds;2° De gegevens betreffende de tegoeden die onbeschikbaar zijn wegens een wettelijke, conventionele of gerechtelijke blokkering, bedoeld in artikel 14/1, lid 1, 3° van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten, of wegens een aan de terugbetaling voorafgaande bijkomende informatiebehoefte;3° De gegevens betreffende de deposito's bij een in een andere lidstaat gevestigd bijkantoor, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten;4° De gegevens betreffende de uitgesloten deposito's, bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten.

Art. 3.Bij de aanmaak van elk elektronisch bestand, bedoeld in artikel 2, respecteert de aangever de technische specificaties bepaald in Bijlage 1, alsook de beschrijving van de registratievelden van de gegevens bepaald in Bijlage 2, rekening houdend met de daarin bedoelde beperkingen inzake formaat en lengte van velden.

De bedragen van de tegoeden met betrekking tot verschillende in aanmerking komende rekeningen van eenzelfde deponent worden in het elektronische bestand op dezelfde lijn per deponent samengevoegd. Die samengevoegde tegoeden worden echter op een afzonderlijke lijn geregistreerd naargelang het gegevens betreft bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, 2°, 3° of 4°.

De aangever respecteert het uniciteitsprincipe van gegevens voor eenzelfde deponent. Wanneer eenzelfde deponent over meerdere klantnummers beschikt, groepeert de aangever die gegevens onder één klantnummer. HOOFDSTUK 3. - Overdracht van het elektronisch bestand en vertrouwelijkheid van de toegestuurde gegevens

Art. 4.Voor de overdracht van elk elektronisch bestand leven de aangever en het Garantiefonds de modaliteiten en de overdrachtsmiddelen na die zijn bepaald in Bijlage 3.

Het Garantiefonds gebruikt de ontvangen gegevens uitsluitend voor het uitvoeren en rapporteren van de stresstests bedoeld in hoofdstuk 5, of in het kader van de omstandigheden bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1° of 2° van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten. Het Garantiefonds eerbiedigt de vertrouwelijkheid van de door de instellingen doorgestuurde gegevens, overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. HOOFDSTUK 4. - Procedurehandleiding

Art. 5.De procedurehandleiding uit artikel 13/2, § 1 van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten omvat minstens de volgende inlichtingen: 1° Contactpersonen binnen de kredietinstelling: de identiteit, de functie en de volledige gegevens van minstens twee contactpersonen binnen de kredietinstelling die instaan voor de opvolging van de depositogarantie en voor de uitvoering van de stresstests;2° Structuur van de aangesloten kredietinstelling: de maatschappelijke benaming, de juridische vorm en de maatschappelijke zetel van de in België door het depositogarantiestelsel bedoelde instellingen naar Belgisch of buitenlands recht;3° Aanmaak van de elektronische bestanden: de identiteit, de functie en de volledige gegevens van de personen die instaan voor de opmaak van de elektronische bestanden bedoeld in artikel 2;4° Formaat van de elektronische bestanden: het formaat van de elektronische bestanden die door de instelling worden opgemaakt en de beschrijving van de verschillende velden van die bestanden;5° Inhoud van de elektronische bestanden: de inhoud van de verschillende velden van de elektronische bestanden, inbegrepen de naleving van het uniciteitsprincipe van de klantgegevens, de registratie van de gegevenslijnen, de pseudonimisering en de behandeling van de ontbrekende gegevens;6° Berekening van de in aanmerking komende en verzekerde tegoeden: detail van de berekeningsmethode van de verschillende bedragen die in de elektronische bestanden moeten worden vermeld, inbegrepen het terug te betalen bedrag;7° In aanmerking komende tegoeden: de lijst van de door de kredietinstelling uitgegeven of verhandelde producten, inbegrepen de handelsbenaming ervan, die onder de bescherming van het Garantiefonds vallen, per categorie gegroepeerd;8° Uitgesloten tegoeden: de uitsluitingscriteria voor de deposito's uit artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten;9° Onbeschikbare tegoeden: de beschrijving van de door de instelling gebruikte codes ter identificatie van de bedragen die wettelijk, conventioneel of gerechtelijk worden geblokkeerd of waarvoor een bijkomende informatiebehoefte bestaat;10° Modaliteiten aangaande de overdracht van de bestanden aan het Garantiefonds: de door de instelling gekozen methode voor de overdracht van de elektronische bestanden;11° Samenwerking na faling: de beschrijving van de manier waarop de instelling samen zal werken met de curator en het Garantiefonds in geval van faling, inzonderheid met betrekking tot de identificatie van de sleutelfuncties die noodzakelijk zijn voor de opmaak van de elektronische bestanden en het beheer na de faling;12° De lijst en de gegevens van de contactpersonen van het Garantiefonds;13° De datum van de redactie van de procedurehandleiding en/of de datum van de laatste bijwerking ervan.

Art. 6.Wanneer de procedurehandleiding is opgesteld in een andere taal dan de officiële landstalen, mag het Garantiefonds de vertaling ervan vragen. De kosten van deze vertaling zijn ten laste van de betrokken instelling. HOOFDSTUK 5. - Stresstests Afdeling 1. - Uitvoering van de stresstests

Art. 7.§ 1. Het Garantiefonds organiseert bij de instellingen minstens om de drie jaar stresstests om de operationele risico's gelinkt aan het depositogarantiestelsel te controleren en te evalueren.

De stresstests bestaan uit: - een test van de elektronische bestanden uit afdeling 2; - een test van de procedurehandleiding uit afdeling 3; - een test uitgevoerd bij de kredietinstelling uit afdeling 4. § 2. Het Garantiefonds kan, rekening houdend met het doel van de stresstest, voor het testen van een bepaald interventiescenario of om een gerichte controle uit te voeren om de testscenario's, waaruit de in § 1 bedoelde stresstest bestaat, te bepalen of te verfijnen, op elk moment een of meerdere instellingen selecteren met een geschikt bevonden profiel. Afdeling 2. - De stresstests op de elektronische bestanden

Art. 8.De bedoeling van de stresstests van elektronische bestanden is meer bepaald het evalueren of het bepalen: 1° van de kwaliteit van de overgedragen bestanden, de belangrijkste gebreken en vereiste correcties van het formaat en de inhoud ervan;2° van de kwaliteit van de samenwerking met de instelling aangaande de beschikbaarheid van de bestanden;3° de termijn van de overdracht van de bestanden aan het Garantiefonds;4° de verhouding van ontbrekende of onjuiste inlichtingen die nodig zijn voor de betaling.

Art. 9.§ 1. Op verzoek van het Garantiefonds verstuurt de instelling de elektronische bestanden, waarvan de gegevens werden gepseudonimiseerd, binnen de in de artikelen 14/1, § 1, 2e lid en 39 van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten, bepaalde termijnen. § 2. Voor de overdracht van elk elektronisch bestand leeft de aangever de modaliteiten en de overdrachtsmiddelen na die zijn bepaald in Bijlage 3. § 3. De kredietinstellingen pseudonimiseren de persoonsgegevens van deponenten in hun elektronisch bestand op de wijze die zij het meest geschikt achten, rekening houdend met de volgende beperkingen: 1° De persoonsgegevens moeten door de instelling worden gepseudonimiseerd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming.2° De gepseudonimiseerde gegevens moeten strikt de beperkingen inzake formaat en lengte van de velden zoals bepaald in Bijlage 2 in acht nemen, met het oog op de validatie van de gegevens zoals bepaald in Bijlage 4.3° De door de instelling gebruikte pseudonimiseringsmethode mag de registratie en identificatie van de in het elektronisch bestand ontbrekende gegevens niet belemmeren.

Art. 10.§ 1. Het Garantiefonds controleert de gelijkvormigheid van het toegestuurde elektronisch bestand met de validatiecriteria bepaald in Bijlage 4 en kent er een van de volgende vermeldingen aan toe: 1° "Success", wanneer het volledige bestand wordt gevalideerd;2° "Error", wanneer het bestand minder dan 5% lijnen bevat die niet conform zijn.In dat geval wordt het bestand gedeeltelijk gevalideerd; 3° "Failed", wanneer het bestand meer dan 5% lijnen bevat die niet conform zijn.Het volledige bestand wordt verworpen. § 2. Na afloop van de controle van het elektronisch bestand, zoals bedoeld in paragraaf 1, stuurt het Garantiefonds een validatieverslag van het elektronisch bestand naar de contactpersonen uit artikel 5, 1°. Dit verslag wordt aan de instelling bezorgd binnen 5 werkdagen vanaf de dag die volgt op de datum van overdracht van de bestanden aan het Garantiefonds. § 3. In het geval van niet-overeenstemming, gaat het validatieverslag dat aan de instelling wordt meegedeeld, vergezeld van een bestand met het detail van de lijnen die niet conform zijn en die door de instelling gecorrigeerd moeten worden.

De instelling stuurt het verbeterd elektronisch bestand terug binnen 5 werkdagen vanaf de dag die volgt op de datum van de verzending van het validatieverslag door het Garantiefonds. Afdeling 3. - De stresstests op de procedurehandleiding

Art. 11.Het Garantiefonds controleert de gelijkvormigheid van de procedurehandleiding met de criteria bepaald in artikel 5.

Het Garantiefonds maakt zijn opmerkingen over aan de instelling. De instelling implementeert onverwijld de aanpassingen die eventueel worden gevraagd en stuurt de handleiding terug naar het Garantiefonds. Afdeling 4. - De stresstests bij de kredietinstellingen

Art. 12.§ 1. Het Garantiefonds voert de stresstests ter plaatse uit op de maatschappelijke zetel van de kredietinstelling of de centrale zetel in België, ter controle van de juistheid van de doorgestuurde gegevens, de naleving van de wettelijke vereisten, de overeenstemming tussen het doorgestuurde gepseudonimiseerde elektronische bestand en de geactualiseerde werkelijke gegevens op de dag van de controle, de toegankelijkheid van de procedurehandeling en elk ander element dat nuttig is voor de evaluatie van de instelling. § 2. Na afloop van de controle van het elektronisch bestand bedoeld in artikel 10, § 1, voert het Garantiefonds de tests uit in de instelling binnen 5 werkdagen vanaf de dag die volgt op de datum waarop het Garantiefonds de integrale validatie van de elektronische bestanden aan de instelling heeft meegedeeld; bij gebrek aan een integrale validatie van de bestanden binnen de bovenstaande termijnen, gaat het Garantiefonds onmiddellijk over tot een controle ter plaatse. Afdeling 5. - De evaluatie van de kredietinstellingen

Art. 13.§ 1. De kredietinstellingen worden geëvalueerd naar aanleiding van de uitvoering van de stresstests uit artikel 7, § 1. § 2. Met het oog op de evaluatie moeten de kredietinstellingen de volgende procedure naleven: 1° Het Garantiefonds informeert de instelling over de uitvoering van de stresstests door contact op te nemen met de personen uit artikel 5, 1° ;2° De instelling verstuurt de elektronische bestanden naar het Garantiefonds, overeenkomstig artikel 9;3° De bestanden worden getest door het Garantiefonds overeenkomstig de validatie- en notificatieprocedures uit artikel 10;4° Overeenkomstig artikel 12 wordt er bij de instelling een controle ter plaatse uitgevoerd;5° Een voorlopig verslag wordt aan de instelling meegedeeld op het elektronische adres van de contactpersonen uit artikel 5, 1°, voor commentaar en opmerkingen, binnen 10 werkdagen vanaf de dag die volgt op de controle ter plaatse;6° De instelling stuurt haar commentaar en opmerkingen over het voorlopige verslag naar het Garantiefonds, binnen 10 werkdagen vanaf de dag die volgt op de datum van de mededeling van het voorlopige verslag aan de instelling. § 3. Naar aanleiding van de evaluatie wordt een eindverslag opgesteld en wordt aan de instelling een eindscore toegekend, overeenkomstig de criteria bepaald in het evaluatierooster opgenomen in bijlage 5. De eindscore is een van de volgende vermeldingen: a) "Positief", wanneer de instelling een eindscore behaalt van meer dan tachtig procent;b) "Gemiddeld", wanneer de instelling een eindscore behaalt tussen zestig procent en tachtig procent;c) "Slecht", wanneer de instelling een eindscore behaalt van minder dan zestig procent. Afdeling 6. - Rapportering

Art. 14.§ 1. Na afloop van elke stresstest brengt het Garantiefonds het eindverslag ter kennis van de contactpersonen uit artikel 5, 1°, van het wettelijk bestuursorgaan van de kredietinstelling in de zin van artikel 23 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, en ook van de Nationale Bank van België. § 2. De resultaten van de stresstests worden door het Garantiefonds meegedeeld aan de Europese Bankautoriteit voor een peer review, krachtens artikel 30 van de verordening (EU) nr. 1093/2010, van de slagkracht van het depositogarantiestelsel. Het Garantiefonds is, overeenkomstig artikel 70 van de verordening, onderworpen aan het beroepsgeheim wanneer het informatie uitwisselt met de Europese Bankautoriteit. HOOFDSTUK 6. - Diverse bepalingen

Art. 15.Overeenkomstig artikel 10/1 van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten wordt het bedrag van de door een terugbetaling veroorzaakte administratieve kosten vastgesteld op nul euro.

Art. 16.Krachtens artikel 11, eerste lid, 1°, vijfde sublid, van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten compenseert de aangever de debetsaldi, de debetintresten, de onkosten en andere kosten betreffende de uit hoofde van de depositogarantie voor terugbetaling in aanmerking komende tegoeden, teneinde aan het Garantiefonds een netto saldo mee te delen.

Art. 17.Krachtens artikel 24, 5e lid van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten delen de kredietinstellingen het bedrag mee van de gewaarborgde deposito's en van de in aanmerking komende deposito's via een beveiligde informaticatoepassing voor het inzamelen van onlinegegevens. HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding

Art. 18.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. HOOFDSTUK 8. - Overgangsbepalingen

Art. 19.De kredietinstelling beschikt, vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, over een termijn van een jaar voor het toepassen van de nodige wijzigingen aan haar depositogarantie-informaticasysteem, rekening houdend met de technische standaarden en de specificaties uit hoofdstuk 2 van dit besluit.

Brussel, 20 december 2018.

A. DE CROO

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 20 december 2018 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 20 december 2018.

De Minister van Financiën, A DE CROO

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 20 december 2018 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 20 december 2018.

De Minister van Financiën, A DE CROO

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 20 december 2018

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 20 december 2018.

De Minister van Financiën, A DE CROO

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 20 december 2018

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 20 december 2018.

De Minister van Financiën, A DE CROO Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 20 december 2018

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 20 december 2018.

De Minister van Financiën, A DE CROO

^