Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 juli 2023
gepubliceerd op 24 juli 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2018 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023043592
pub.
24/07/2023
prom.
05/07/2023
ELI
eli/besluit/2023/07/05/2023043592/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JULI 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010251 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen sluiten tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, artikel 381, lid 4, gewijzigd door de wet van 22 april 2016 ;

Gelet op de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen sluiten op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen, artikel 275, lid 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor financiële diensten, bevestigd door artikel 199 van de programmawet van 22 december 2008, artikel 5/1, lid 1, ingevoegd door de wet van 22 april 2016 en artikel 8, § 1, laatste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, de artikelen 10/1, 13/2, § 1, lid 3, en 13/2, § 2, lid 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten; artikel 11, 1°, lid 5, vervangen door het koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten; artikel 14/1, § 1, lid 4, ingevoegd door het koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten, vervangen door het koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten; artikel 24, lid 5 vervolledigd door het koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 april 2023.

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 23 mei 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de terminologie in lijn te brengen met de terminologie zoals bepaald in de Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels;

Overwegende de noodzakelijkheid om meer flexibiliteit, duidelijkheid en veiligheid in te bouwen in het besluit ten einde efficiënter en effectiever de door de stresstests nagestreefde doelstellingen te behalen. Dit door, onder andere, overbodige procedurele bepalingen te schrappen, de architectuur, de uitvoering en de evaluatie van een test aan te passen aan de vooropgestelde doelstelling door het Garantiefonds, de schrapping van een onveilige toeleveringsmethode, de mogelijkheid een uitgebreide controle via elektronisch weg uit te voeren, ..., Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010251 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen sluiten tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen worden de bepalingen onder 7° en 8° vervangen als volgt: "7° gedekte deposito's: de gewaarborgde deposito's, zoals bedoeld in artikel 3, 68° van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen; 8° in aanmerking komende deposito's: de in aanmerking komende deposito's, zoals bedoeld in artikel 3, 69° van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;"

Art. 2.In artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin, worden de woorden « in één of meer elektronische bestanden opgenomen » vervangen door de woorden « in één elektronisch bestand opgenomen » ;2° onder 1° en 2° wordt het woord "tegoeden" telkens vervangen door het woord "deposito's".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse versie van het tweede lid wordt het woord "avoirs" telkens vervangen door het woord "dépôts" en het woord "montant" wordt vervangen door het woord "montants";2° in de Nederlandse versie van het tweede en het derde lid wordt het woord "tegoeden" telkens vervangen door het woord "deposito's" en het woord "deponent" wordt telkens vervangen door het woord "deposant".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° wordt het woord "kredietinstelling" telkens vervangen door het woord "instelling";2° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: Structuur van de aangesloten instelling: de maatschappelijke benaming, de juridische vorm en de maatschappelijke zetel van de in België door het depositogarantiestelsel bedoelde instellingen naar Belgisch of buitenlands recht.Indien de instelling gedekte deposito's aanhoudt in een bijkantoor gevestigd in een andere Lidstaat, wordt aangegeven hoe dit wordt gemarkeerd; 3° in de bepaling onder 6° worden de woorden "verzekerde tegoeden" vervangen door de woorden "gedekte deposito's";4° in de bepaling onder 7° wordt het woord "tegoeden" vervangen door het woord "deposito's";5° de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt: "8° uitgesloten deposito's: de uitsluitingscriteria voor de deposito's uit artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen sluiten.Deze dienen gegroepeerd te worden per uitsluitingscriteria zoals vermeld in desbetreffend koninklijk besluit;"; 6° de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt: "9° onbeschikbare geblokkeerde deposito's: de beschrijving van de door de instelling gebruikte codes ter identificatie van de geblokkeerde deposito's.Deze gegevens worden per categorie gegroepeerd volgens de oorsprong van de blokkering, namelijk: : 1) wettelijk;2) conventioneel; 3) gerechtelijk."; 7° de bepaling 9° /1 wordt ingevoegd, luidende: "9° /1 onbeschikbare deposito's die meer informatie behoeven: de beschrijving van de door de instelling gebruikte codes ter identificatie van de deposito's waarvoor een bijkomende informatiebehoefte bestaat.Deze gegevens zijn gegroepeerd volgens de volgende niet op limitatieve wijze opgesomde categorieën: - derdenrekening; - vruchtgebruik en blote eigendom; - vereniging van mede-eigenaars; - maatschap; - feitelijke verenigingen; - trust of soortgelijke figuren; - andere onverdeeldheden.".

Art. 5.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "De stresstest bestaat minimaal uit een test van de elektronische bestanden uit afdeling 2."; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Op initiatief van het Garantiefonds kan de test op de elektronische bestanden bij alle instellingen of bepaalde instellingen met volgende testen worden aangevuld: - een test van de procedurehandleiding uit afdeling 3; - een uitgebreide test uit afdeling 4.

Het Garantiefonds communiceert aan de betrokken instelling(en) bij aanvang van de stresstest welke testen uit vorig lid zullen worden uitgevoerd en geëvalueerd.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 2 van hoofdstuk 5 vervangen als volgt: "De test op de elektronische bestanden".

Art. 7.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "De bedoeling van de stresstests van elektronische bestanden is meer bepaald het evalueren of het bepalen" vervangen door de woorden "De bedoeling van de test van elektronische bestanden is meer bepaald het evalueren of het vaststellen".

Art. 8.In artikel 9, § 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Nederlandse versie wordt het woord "deponenten" vervangen door het woord "deposanten";2° het woord "kredietinstellingen" wordt vervangen door het woord "instellingen".

Art. 9.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, wordt het tweede lid opgeheven ;2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.Op uitdrukkelijk verzoek van het Garantiefonds en binnen de termijn dat het bepaalt met een maximum van 3 werkdagen vanaf de dag die volgt op de datum van de verzending van haar validatieverslag, stuurt de instelling het verbeterd elektronisch bestand terug. "

Art. 10.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 3 van hoofdstuk 5 vervangen als volgt: "De test op de procedurehandleiding".

Art. 11.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Het Garantiefonds voert de test op de procedurehandleiding uit ter controle en evaluatie van diens beschikbaarheid en diens gelijkvormigheid met de criteria bepaald in artikel 5. "

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 4 van hoofdstuk 5 vervangen als volgt: "De uitgebreide test".

Art. 13.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "stresstests" vervangen door de woorden "uitgebreide test";2° in paragraaf 1 worden de woorden "of via elektronische weg" ingevoegd tussen de woorden "of de centrale zetel in België" en de woorden "ter controle van de juistheid";3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Indien het Garantiefonds en de instelling geen ander tijdstip overeenkomen, kan het Garantiefonds na afloop van de controle van het elektronisch bestand bedoeld in artikel 10, § 1, de uitgebreide test binnen de 10 werkdagen vanaf de dag die volgt op de datum waarop het Garantiefonds het laatste validatieverslag van het elektronische bestand aan de instelling heeft meegedeeld, uitvoeren. ".

Art. 14.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 5 van hoofdstuk 5 vervangen als volgt: "De evaluatie van de instellingen".

Art. 15.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "kredietinstellingen" vervangen door het woord "instellingen".2° paragrafen 2 en 3 worden vervangen als volgt: " § 2.Een voorlopig verslag wordt aan de instelling meegedeeld op het elektronische adres van de contactpersonen uit artikel 5, 1°, voor commentaar en opmerkingen, binnen 10 werkdagen vanaf de dag die volgt op de laatste controle; § 3. Binnen tien werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van mededeling van het voorlopige verslag zendt de instelling eventuele opmerkingen aan het Garantiefonds."; 3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.Op basis van het voorlopig verslag bedoeld in § 2 en het eventueel commentaar uit § 3, stelt het Garantiefonds het eindverslag op.".

Art. 16.In artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit wordt het woord "kredietinstelling" vervangen door het woord "instelling".

Art. 17.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "in aanmerking komende tegoeden" vervangen door de woorden "in aanmerking komende deposito's".

Art. 18.In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt het woord "kredietinstellingen" vervangen door het woord "instellingen".

Art. 19.In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de titel van de bijlage wordt vervangen door het volgende: "Technische specificaties van het elektronisch bestand van de deposito's";2° in de Franse versie van de derde zin van de eerste afdeling wordt het woord "ainsi" geschrapt;3° in de Nederlandse versie van de eerste zin van de tweede afdeling wordt het woord "voorlopig" geschrapt;4° in de eerste zin van de tweede afdeling worden de woorden " (géén CSV UTF-8 BOM) " toegevoegd; 5° aan het eerste streepje van de derde afdeling worden de woorden "(behalve `,' en `;')" toegevoegd.

Art. 20.In bijlage 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Nederlandse versie worden aan het tweede streepje de woorden "(ook in het kader van een stress test, waarbij de velden met persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd)" toegevoegd.2° in de Nederlandse versie wordt in het derde streepje het woord "het" ingevoegd tussen het woord "inzake" en het woord "formaat".3° in de Nederlandse versie van het derde streepje worden de woorden "en lengte" en de woorden ", zonder de registratie en identificatie van de ontbrekende gegevens te belemmeren (+)" geschrapt; 4° in de Franse versie worden de woorden "Lorsque le fichier est transmis dans le cadre d'un test de résistance, les champs contenant des données à caractère personnel sont pseudonymisées compte tenu des contraintes en matière de format et de longueur de champs spécifiées ci-après, sans porter préjudice à l'enregistrement et à l'identification des données manquantes (+)" vervangen door de woorden "Lorsque le fichier est transmis dans le cadre d'un test de résistance, les champs contenant des données à caractère personnel sont pseudonymisés, en tenant compte des limitations du format des champs telles que spécifiées ci-dessous." 5° aan het derde streepje worden de woorden "Met de beperkingen inzake de lengte van de velden, wordt bedoeld dat het aantal karakters van de niet-gepseudonimiseerde gegevens gelijk moet zijn aan het aantal karakters van de gepseudonimiseerde gegevens.De pseudonimisering mag in geen geval de registratie en identificatie van de ontbrekende gegevens belemmeren (+)." toegevoegd. 6° in veld nr.2 worden in de kolom "opmerkingen" de woorden "feitelijke vereniging" vervangen door de woorden "groepering zonder rechtspersoonlijkheid"; 7° in de Nederlandse versie, worden in veld nr.3 in de kolom "veld" de woorden "Bis nummer" vervangen door de woorden "BIS nummer"; 8° in veld nr.3 wordt in de kolom "veld" de tekst aangevuld met een voetnoot, luidende: "Voor buitenlandse cliënten (nationaliteit `BE) in dit veld, `"0'" vermelden en in het veld "Comments" een identificatienummer, indien beschikbaar"; 9° in veld nr.4 wordt in de kolom "veld" de tekst aangevuld met een voetnoot, luidende: "Voor buitenlandse vennootschappen (zetel ` BE) in dit veld `0' vermelden en in het veld "Comments" een identificatienummer indien beschikbaar"; 10° in veld nr.6 wordt in de kolom "opmerkingen" de tekst aangevuld met een voetnoot, luidende: "In het geval de client juridisch een ander geslacht heeft dan `vrouw' of `man', moet een `+' ingevuld worden. Dit wordt in dit veld niet als een `ontbrekend gegeven' beschouwd."; 11° in veld nr.8 wordt in de kolom "geval" de tekst aangevuld met een voetnoot, luidende: "Wanneer een natuurlijk persoon officieel niet beschikt over een voornaam, dient dit te worden aangeduid met een "0"."; 12° in de Nederlandse versie, worden in veld nr.11 in de kolom "veld" de woorden "land van geboorte" vervangen door de woorden "geboorteland"; 13° in veld nr.12 wordt in de kolom "opmerkingen" het woord "[Persoonsgegeven]" geschrapt; 14° in veld nr.15 wordt in de kolom "veld" de voetnoot geschrapt; 15° in veld nr.18 worden in de kolom "veld" de woorden "van verblijf" geschrapt; 16° in de velden nr.19, 21, 22 en 23 worden in de kolom "opmerkingen" de woorden "nul als veld 24 of 25 is ingevuld + apart elektronisch bestand met ingevuld veld verstrekken" geschrapt; 17° in veld nr.20, in de kolom "opmerkingen", worden de woorden "+ apart elektronisch bestand met ingevuld veld verstrekken " geschrapt; 18° In de Nederlandse versie, wordt in de velden nr.24 en 25 in de kolom "opmerkingen" het woord "de" vervangen door het woord "het"; 19° in veld nr.24 worden in de kolom "opmerkingen" de woorden "of in het geval het geen bijkantoor gevestigd in een andere lidstaat betreft." toegevoegd; 20° in veld nr.28 wordt in de kolom "opmerkingen" het woord "moet" vervangen door het woord "mag".

Art. 21.In bijlage 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin onder de afdeling "Mogelijke manieren om de bestanden over te dragen" wordt het woord "drie" vervangen door het woord "twee";2° de manieren voor de overdracht van de elektronische bestanden worden vervangen door de volgende manieren: "via het portaal "OneGate" van de Nationale Bank van België;- via versleutelde e-mail, wanneer "OneGate" onbeschikbaar is"; 3° in punt 2 van de afdeling "Mogelijke manieren om de bestanden over te dragen " wordt de zin "de kredietinstelling bezorgt haar elektronisch bestand via het volgende e-mailadres: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be" vervangen door de zin "de kredietinstelling bezorgt haar elektronisch bestand via het e-mailadres gecommuniceerd door het Garantiefonds "; 4° punt 3 van de afdeling " Mogelijke manieren om de bestanden over te dragen " wordt opgeheven.

Art. 22.In bijlage 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de velden nr.5 en 12 worden in de kolom "rechtvaardiging van de test" de woorden, "feitelijke vereniging" telkens vervangen door de woorden "groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid"; 2° in veld nr.5 worden in de kolom "titel test" de woorden "feitelijke vereniging" vervangen door de woorden "groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid" 3° in veld nr.8 worden in de kolom "modaliteiten van de test" de woorden "3," ingevoegd tussen het woord "velden" en het woord "6".

Art. 23.Bijlage 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 24.De instelling beschikt, vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, over een termijn van drie maanden voor het toepassen van de nodige wijzigingen aan haar depositogarantie-informaticasysteem en hun procedurehandleiding, rekening houdend met de technische standaarden en de specificaties van dit besluit.

Brussel, 5 juli 2023.

De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^