Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010021 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2019 type wet prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010427 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010429 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010428 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010430 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040052 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit ****. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de nationale **** en tot machtiging van de minister van Financiën en van de minister die de buitenlandse handelsbetrekkingen in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten en buitenlandse organismen toe te staan

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015125 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale financiele tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2018 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage voor de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot wettelijke metrologie type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015708 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de berekening van de nettokosten van de universeledienstverplichtingen van de aanbieder van de universele postdienst en houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de betaling van de staatstussenkomst type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018015722 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018032332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van het college van beheerders bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010256 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het politiek verlof van de militairen type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019030496 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 26/03/2019 numac 2019030215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019040028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019040038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RJST Tamines inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van de club RJ Entente Binchoise inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion G. Briffart inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Solières Sport inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019040045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RES Couvin-Mariembourg inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019040048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion RRC Longlier inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019040046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RRC Mormont inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Justin Peeters stadion van Wavre Sports FC inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Plaine des Sports van FC Herstal inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019040051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Cercle Sportif Onhaye inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019040119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019040311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het project ANPR in het kader van de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme voor het begrotingsjaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Jaar 2018 type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015730 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010251 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010664 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010667 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010698 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de deskundige leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010702 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030141 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 2013 houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

decreet

type decreet prom. 20/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018206485 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juli 2008 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de behandeling van de regularisaties inzake gezinsbijslagen type decreet prom. 20/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018206486 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type decreet prom. 20/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019200191 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging in Deel III van Boek III van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van een Titel V betreffende de toelagen toegekend aan de grootsteden in het kader van hun perspectieven voor stedelijke ontwikkeling en tot wijziging van artikel D.I.4 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type decreet prom. 20/12/2018 pub. 14/02/2019 numac 2019200630 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type decreet prom. 20/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200778 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 26 april 2018 tot wijziging van het Wetboek der Successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op het vrijstellen van de als monument beschermde onroerende goederen van verdeelrechten, schenkbelastingen en successierechten

beschikking

type beschikking prom. 20/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type beschikking prom. 20/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015733 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/12/2018 pub. 07/01/2019 numac 2018015627 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe overplaatsing in de graad van klerk in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten voldoen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 07/01/2019 numac 2018015669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 41, 42 en 43 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Benoit WILLOCX in de hoedanigheid van Directeur-Diensthoofd van de afdeling "Vergunningen en Partnerschappen" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen bevatten verbiedt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Olivier PICOU in de hoedanigheid van Directeur-Diensthoofd van de afdeling "HR en Financiën" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Jean-Pierre JANSSENS in de hoedanigheid van Directeur-Diensthoofd van de afdeling "Inspectie en Bodem"

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040759 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de financiële actoren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Dépôt de boues de dragage du Grand Large » te Bergen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010580 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2016 waarbij de SPAQUE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Laminoirs de La Rochette » te Chaudfontaine

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019040025 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-tweede in bevel bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2019200007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen. type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019200083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 194 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019200089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 136 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019200100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015 tot aanwijzing van de tien bestuurders bij het psychiatrisch ziekenhuis « Les Marronniers » te Doornik type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200137 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200136 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot vastlegging van de geldigheidsduur van de reserves van de vergelijkende **** voor de **** **** en de openbare instellingen van het **** **** type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur, van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de commissaris van de Waalse Regering van het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017 tot benoeming van de leden van het Producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de organieke personeelsformatie van het « Centre wallon de Recherches agronomiques » type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200243 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden om de jacht op het soort hert en moeflon te verlengen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200245 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Wellin type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019200267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de evaluatie en de stopzetting van de activiteiten van de privé-kinderbijslagfondsen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019200298 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van **** **** van het tweede deel van het reglementair deel van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden en tot benoeming van voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200355 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van het mandaat van elektriciteit- en gasdistributienetbeheerder op het grondgebied van de gemeenten Celles, Komen-Waasten, Elzele, Mont-de-l'Enclus aan ORES Assets SCRL ter vervanging van de intercommunale Gaselwest type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep « Ruimtelijke Ordening » type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200363 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een begeleidingscomité voor de luchthaven Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200364 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een begeleidingscomité voor de luchthaven Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 13/02/2019 numac 2019200666 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitzonderlijke toekenning van subsidies aan scholen voor de uitvoering van werken voor de verbetering van de energieperformantie en het rationeel energiegebruik in de gebouwen

bericht

type bericht prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht betreffende de bijlagen 1a, 1b, 2a en 2b te voegen bij de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect, zoals gewijzigd door de wet van 21 juli 2017

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 20/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018206487 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot interpretatie van het bijzonder decreet van 11 mei 2018 tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de verplichting van een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van het Waalse Parlement

erratum

type erratum prom. 20/12/2018 pub. 31/05/2019 numac 2019012686 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten voldoen. - Erratum

document

type document prom. 20/12/2018 pub. 02/01/2020 numac 2019205769 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van het besluit van de Regering van 20 juli 2011 tot aanwijzing van twee vertegenwoordigers van de Duitstalige Gemeenschap in de evaluatiecommissie van het gesloten federaal centrum te Saint-Hubert voor minderjarigen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 20/12/2018 pub. 10/07/2019 numac 2019203214 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 september 2015 tot aanwijzing van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, gesloten op 10 april 1995 door het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

document

type document prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015671 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen. - Ontslag en benoeming van een lid type document prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010262 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere als organisme voor verpakkingsafval
^