Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 juli 2012
gepubliceerd op 31 augustus 2012

Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Muntfonds

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003258
pub.
31/08/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/besluit/2012/07/19/2012003258/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2012. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Muntfonds


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/1996 pub. 29/10/2013 numac 2013000671 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële kentekenplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau;

Gelet op de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wet van 12 januari 2007;

Gelet op de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten type wet prom. 16/06/2006 pub. 18/02/2008 numac 2008000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling sluiten betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wet van 12 januari 2007;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997003393 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003244 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding sluiten betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding, Besluit :

Artikel 1.Delegatie wordt verleend aan de administrateur-generaal van de Thesaurie voor de opdrachten die betrekking hebben op het Muntfonds en waarvan het bedrag niet meer bedraagt dan 13.500 EUR exclusief btw, om : 1. de gunningwijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen.2. de kandidaten te selecteren in het kader van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking.3. een opdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen, de offerte goed te keuren en de contracten te ondertekenen, ongeacht de gekozen procedure.4. de leidend ambtenaar aan te wijzen die is belast met de leiding en de controle over de uitvoering van een opdracht.5. beroep te doen op een aankoopcentrale of opdrachtencentrale.6. de bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden.7. de opties te lichten, de voorwaardelijke schijven te bestellen, van de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken, een dading te treffen en de boetes voor vertraging bij de uitvoering kwijt te schelden, ongeacht de gekozen procedure.

Art. 2.De administrateur-generaal van de Thesaurie kan, binnen de perken die hij vaststelt, zijn bevoegdheid subdelegeren. Indien aldus subdelegaties van bevoegdheden worden verleend, dient zulks niet te worden gerechtvaardigd ten aanzien van derden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 2012.

S. VANACKERE

^