Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites type wet prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012009362 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoemingen In de probatiecommissies, waarvan de voorzitters werden aangewezen door de heren eerste voorzitte Probatiecommissie te Antwerpen Effectieve leden MATTHEESSENS Frans, advocaat WILLEMSE Herm(...) type wet prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012204876 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie In de probatiecommissie werden door de heren eerste voorzitters van de hoven van beroep aan Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - voorzitter : de heer Van (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2011205690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, strekkende tot de toekenning van een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van het verkrijgen van een **** blauwe kaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Opdracht bij een supranationale instelling Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012, wordt de heer Paul Lemmens, Kamervoorzitter bij Raad van State, gemachtigd om de functie uit oefenen van rechter bij het Europees Hof voor De betrokkene wordt gedurende deze periode buiten kader gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012, wordt de heer **** **** aangesteld als voorzitter van de Raad voor **** voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 juni 2012. Een beroep tot **** type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie 'International Center for Human Development' type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003243 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de verschuldigde HIPC-schijven in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003244 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de tweede schijf in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003246 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de selectieve en algemene verhoging van het kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012009372 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012, dat in werking treedt op 1 oktober 2012, is de heer Behaeghe, I., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. - is Mevr. Absolonne, B., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoe(...) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een « Europese blauwe kaart » type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204472 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204785 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003258 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Muntfonds type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003259 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 09/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012009347 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangenisewezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012009370 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012009371 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigering vergunning Bij arrest van de Raad van State nr. 220.299, van 12 juli 2012 wordt het ministerieel besluit van 16 februari 2012 waarbij de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming wordt geweigerd aan Bunt Gijsbertus

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie voor de toekenning van rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 48bis met betrekking tot het optreden bij AMOK-incidenten en tot aanvulling van de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012041708 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 406e AANVULLING Bijwerking op 10 augustus 2012 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012009373 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling directiecomité Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2012 Voorzitter : James DUPONT, notaris te Brussel. Vice-voorzitter : Henri MEERT, notaris te Sint-Niklaas. Penningmeester : Roland STIERS, notaris te Bressoux. Verslaggever : Bernard INDEKEU, notaris te Zou

protocol

type protocol prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012024270 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de overheidsuitgaven op het vlak van illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie

document

type document prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2012 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2012, 121.36 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type document prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012204769 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers veiligheid en milieu (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12093) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012204842 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige jurist, juridische adviezen en geschillen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG12074) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012204869 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-deskundigen-seismologen (niveau B) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (AFG12209) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wor(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van v(...) type document prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012204867 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs O & O en datamanagement (niveau A) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (AFG12208) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012204906 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliotheekassistenten (niveau C) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG12092) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012, wordt de heer Stéphane TELLIER, adjunct- auditeur, met ingang van 8 september 2012 tot auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2012 numac 2012000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 19 juni 2012 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparig Tijdens haar plenaire vergadering van 19 juli 2012 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de li(...)
^