Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 juni 2011
gepubliceerd op 01 juli 2011

Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003244
pub.
01/07/2011
prom.
14/06/2011
ELI
eli/besluit/2011/06/14/2011003244/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JUNI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/1996 pub. 29/10/2013 numac 2013000671 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële kentekenplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau;

Gelet op de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wet van 12 januari 2007;

Gelet op de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten type wet prom. 16/06/2006 pub. 18/02/2008 numac 2008000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling sluiten betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wet van 12 januari 2007;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de voorzitter van het Directiecomité : de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;2° de muntmeester : de muntmeester van de Koninklijke Munt van België;3° btw : belasting op de toegevoegde waarde;4° de wet van 24 december 1993 : de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;5° het koninklijk besluit van 8 januari 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/1996 pub. 29/10/2013 numac 2013000671 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële kentekenplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten : het koninklijk besluit van 8 januari 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/1996 pub. 29/10/2013 numac 2013000671 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële kentekenplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. HOOFDSTUK II. - Overdracht van bevoegdheid inzake de gunning van overheidsopdrachten

Art. 2.§ 1. Aan de voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen voor zover de bevoegde overheid vooraf het voorwerp van de opdracht heeft goedgekeurd en het geraamde bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan, exclusief btw : a. - voor de overheidsopdrachten die bij openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag worden gegund : - 17.800.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 11.000.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 3.300.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten; b.- voor de overheidsopdrachten die bij beperkte aanbesteding, beperkte offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking bij de aanvang van de procedure in de zin van artikel 17, § 3 van de wet van 24 december 1993, worden gegund : - 3.500.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 2.700.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 2.200.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten; c. - voor de overheidsopdrachten die bij onderhandelingsprocedure in de gevallen van artikel 17, § 2 van de wet van 24 december 1993 worden gegund : - 1.780.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 1.100.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 270.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten.

De goedkeuring waarvan sprake in de 1e alinea is evenwel niet vereist indien de uitgave de in artikel 120 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/1996 pub. 29/10/2013 numac 2013000671 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële kentekenplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten vastgestelde bedragen niet overschrijdt. § 2. - Aan de voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend om de kandidaten voor een opdracht te selecteren in het kader van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, indien het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan 2.700.000 EUR. § 3. - Aan de muntmeester wordt delegatie verleend om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen en in het kader van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, de kandidaten te selecteren voor zover : - de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd; - het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : * 300.000 EUR voor de opdrachten tot levering van muntplaatjes; * 67.000 EUR voor de andere opdrachten.

Art. 3.Delegatie wordt verleend om beroep te doen op een aankoopcentrale of een opdrachtencentrale, een overheidsopdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen, de offerte goed te keuren en de contracten te ondertekenen, ongeacht de gekozen procedure : 1° in geval van afwezigheid of verhindering van de Minister van Financiën, aan de voorzitter van het Directiecomité, voor zover het bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : - 2.700.000 EUR voor de opdrachten die worden gegund bij openbare aanbesteding of bij algemene offerteaanvraag; - 1.350.000 EUR voor de opdrachten die worden gegund bij beperkte aanbesteding, bij beperkte offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking bij de aanvang van de procedure in de zin van artikel 17, § 3, van de wet van 24 december 1993; - 680.000 EUR voor de opdrachten die worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in de gevallen van de artikelen 17, § 2 en 39, § 2, van de wet van 24 december 1993; 2° aan de voorzitter van het Directiecomité voor zover het bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan 270.000 EUR; 3° aan de muntmeester, voor zover : - de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd; - het bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : * 300.000 EUR voor de opdrachten tot levering van muntplaatjes; * 67.000 EUR voor de andere opdrachten. HOOFDSTUK III. - Overdracht van bevoegdheid inzake de uitvoering van overheidsopdrachten

Art. 4.Delegatie wordt verleend om de leidend ambtenaar aan te wijzen die is belast met de leiding en de controle over de uitvoering van een opdracht; 1° aan de voorzitter van het Directiecomité voor zover het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : a.- voor de overheidsopdrachten die bij openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag worden gegund : - 17.800.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 11.000.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 3.300.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten; b. - voor de overheidsopdrachten die bij beperkte aanbesteding, beperkte offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking bij de aanvang van de procedure in de zin van artikel 17, § 3, van de wet van 24 december 1993, worden gegund : - 3.500.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 2.700.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 2.200.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten; c. - voor de overheidsopdrachten die bij onderhandelingsprocedure in de gevallen van artikel 17, § 2, van de wet van 24 december 1993 worden gegund : - 1.780.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 1.100.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 270.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten. 2° aan de muntmeester, voor zover : - de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd; - het bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : * 300.000 EUR voor de opdrachten tot levering van muntplaatjes; * 67.000 EUR voor de andere opdrachten.

Art. 5.Delegatie wordt verleend om de bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden : 1° aan de voorzitter van het Directiecomité, ongeacht het bedrag van de bestelbon;2° aan de muntmeester, ongeacht het bedrag van de bestelbon, voor zover : - de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd.

Art. 6.Delegatie wordt verleend om de opties te lichten, de voorwaardelijke schijven te bestellen, van de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken, een dading te treffen en boetes voor vertraging bij de uitvoering kwijt te schelden, ongeacht de gekozen procedure : 1° in geval van afwezigheid of verhindering van de Minister van Financiën, aan de voorzitter van het Directiecomité, voor zover de financiële weerslag, exclusief btw, niet hoger ligt dan 680.000 EUR; 2° aan de voorzitter van het Directiecomité voor zover de financiële weerslag, exclusief btw, niet hoger ligt dan 270.000 EUR; 3° aan de Muntmeester, voor zover : - de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd; - de financiële weerslag, exclusief btw, niet hoger ligt dan : * 100.000 EUR voor de opdrachten tot levering van muntplaatjes; * 25.000 EUR voor de andere opdrachten.

Art. 7.Delegatie wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole, ongeacht de waarde van de opdrachten en ongeacht de gunningswijze: * om de bepalingen inzake de borgtocht toe te passen vermeld in het bestek en waarvan sprake in de artikelen 6, 7, 8 en 9 van de algemene aannemingsvoorwaarden die als bijlage opgenomen is bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; * om de bepalingen inzake de intresten voor achterstallige betalingen toe te passen omschreven in artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die als bijlage opgenomen is bij het voornoemd koninklijk besluit van 26 september 1996. HOOFDSTUK IV. - Overdracht van bevoegdheid inzake diverse uitgaven

Art. 8.Delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het Directiecomité om de diverse uitgaven goed te keuren en vast te leggen die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van de operationele diensten en van de diensten andere dan operationele van de FOD Financiën alsook de uitgaven die de tegenprestatie vormen van werken, leveringen of diensten die niet onder de regelgeving inzake overheidsopdrachten vallen en waarvan de uitvoering, de levering of de prestatie het voorwerp uitmaakt van overeenkomsten gesloten onder bezwarende titel door de FOD Financiën voor zover het bedrag van deze uitgaven, exclusief btw, niet hoger ligt dan 270.000 EUR. HOOFDSTUK V. - Overdracht van bevoegdheid inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding

Art. 9.Delegatie wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole : * om, ongeacht de bedragen ervan, te vereffenen : o schuldvorderingen, voorschotten facturen en facturen betreffende de werken, leveringen en diensten na goedkeuring voor verstrekte en aanvaarde diensten; o kostenstaten, inclusief reis- en verblijfkosten, van de houders van een management- of staffunctie, na goedkeuring voor verstrekte en aanvaarde diensten, binnen de grenzen van de daartoe verleende kredieten; o kostenstaten inzake reis- en verblijfkosten van de personeelsleden die vallen onder de diensten van de houders van een management- of staffunctie, na goedkeuring voor verstrekte en aanvaarde diensten door de bovengenoemde bevoegde houders of door de ambtenaren die zij hebben aangeduid, binnen de grenzen van de daartoe verleende kredieten; o toegekende subsidies; o verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen; o diverse uitgaven. * om, op elektronische of materiële wijze, verrichtingen inzake boekhouding, begroting, aanwerving, vereffening in de federale boekhouding uit te voeren en te ondertekenen en aan de personeelsleden van de FOD Financiën overeenkomstige rollen toe te wijzen; om de rekeningen van de gewone en buitengewone rekenplichtigen van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole goed te keuren. HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen

Art. 10.De voorzitter van het directiecomité, de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole en de muntmeester kunnen, binnen de perken die zij vaststellen, hun bevoegdheid subdelegeren. Indien aldus subdelegaties van bevoegdheden worden verleend, dient zulks niet te worden gerechtvaardigd ten aanzien van derden. HOOFDSTUK VI. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 11.Het ministerieel besluit van 25 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004003356 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten sluiten betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

D. REYNDERS

^