Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 juni 2006
gepubliceerd op 15 februari 2007

Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2006021341
pub.
15/02/2007
prom.
15/06/2006
ELI
eli/wet/2006/06/15/2006021341/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Ze voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2004/17/EG van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en de Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 1° aanbestedende overheid : a) de Staat;b) de territoriale lichamen;c) de publiekrechtelijke instellingen;d) de rechtspersonen, welke ook hun vorm en aard mogen zijn, die op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan : - opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en - rechtspersoonlijkheid hebben, en waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden of instellingen vermeld in 1°, a, b of c ; ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of instellingen; ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen; e) de verenigingen bestaande uit een of meer aanbestedende overheden als bedoeld in 1°, a, b, c of d ;2° overheidsbedrijf : elke onderneming die een activiteit bedoeld in titel III van deze wet uitoefent waarop de aanbestedende overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of in de onderneming geldende voorschriften.De overheersende invloed wordt vermoed wanneer deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van de onderneming : - de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, of - over de meerderheid van de stemmen beschikken die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen, of - meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen; 3° aanbestedende entiteit : de privaatrechtelijke persoon die bijzondere of uitsluitende rechten geniet wanneer hij een activiteit uitoefent als bedoeld in titel IV.De bijzondere of uitsluitende rechten zijn rechten die voortvloeien uit een door een bevoegde overheid verleende machtiging op grond van een wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling die tot gevolg heeft dat de uitoefening van een van de in deze titel bedoelde activiteiten aan een of meer entiteiten voorbehouden blijft waardoor de mogelijkheden van andere entiteiten om dezelfde activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig worden beïnvloed; 4° aankoopcentrale of opdrachtencentrale : een aanbestedende overheid in de zin van 1° die : - leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten of - overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten;5° aannemer, leverancier of dienstverlener : elke natuurlijke of rechtspersoon, elke overheidsinstelling of elke combinatie van deze personen of overheidsinstellingen die respectievelijk de uitvoering van werken of van bouwwerken, leveringen of diensten op de markt aanbiedt.

Art. 3.Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 1° overheidsopdracht : de overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners en één of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten;2° overheidsopdracht voor werken : de overheidsopdracht die betrekking heeft op hetzij het uitvoeren, hetzij zowel het ontwerpen als het uitvoeren van werken in het kader van één van de in bijlage I van deze wet vermelde werkzaamheden of van een bouwwerk, dan wel het laten uitvoeren, met welke middelen ook, van een bouwwerk dat aan de door de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf vastgestelde behoeften voldoet.Een bouwwerk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen; 3° overheidsopdracht voor leveringen : een andere overheidsopdracht dan een overheidsopdracht voor werken die betrekking heeft op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het leveren van producten en in bijkomende orde op plaatsings- en installatiewerkzaamheden wordt als een overheidsopdracht voor leveringen beschouwd; 4° overheidsopdracht voor diensten : een andere overheidsopdracht dan een overheidsopdracht voor werken of leveringen die betrekking heeft op het verlenen van de in bijlage II van deze wet bedoelde diensten. Een overheidsopdracht die zowel betrekking heeft op leveringen als op de in bijlage II van deze wet bedoelde diensten, wordt als een overheidsopdracht voor diensten beschouwd indien de waarde van de desbetreffende diensten hoger is dan die van de in de opdracht opgenomen leveringen.

Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de in bijlage II van deze wet bedoelde diensten en ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de opdracht slechts bijkomstig werkzaamheden omvat als bedoeld in bijlage I van deze wet, wordt als een overheidsopdracht voor diensten beschouwd; 5° open procedure : de gunningsprocedure waarbij elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen en waarbij de openingszitting van de offertes openbaar is;6° beperkte procedure : de gunningsprocedure waarbij elke aannemer, leverancier of dienstverlener een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij alleen de door de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en aanwezig mogen zijn op de openingszitting van de offertes;7° onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking : de gunningsprocedure waarbij de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf de door haar gekozen aannemers, leveranciers of dienstverleners raadpleegt en over de voorwaarden van de opdracht onderhandelt met één of meer van hen;8° onderhandelingsprocedure met bekendmaking : de procedure met dezelfde kenmerken als die omschreven in 7°, behalve dat de bekendmaking ervan verplicht is;9° concurrentiedialoog : de gunningsprocedure waaraan alle aannemers, leveranciers of dienstverleners mogen vragen deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde één of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid beantwoorden en op grond waarvan de gekozen kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;10° ontwerpenwedstrijd : de procedure die tot doel heeft de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf een plan of een ontwerp te verschaffen dat na mededinging door een jury wordt gekozen;11° promotieopdracht van werken : de overheidsopdracht die zowel betrekking heeft op het financieren als op het uitvoeren van werken en, in voorkomend geval, op elke dienstverlening in dat verband;12° concessie voor openbare werken : de overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor werken, behalve dat de tegenprestatie voor de werken bestaat uit hetzij uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij dit recht gepaard gaande met een prijs;13° dynamisch aankoopsysteem : het geheel elektronisch proces voor het verwerven van leveringen en diensten voor courant gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenstemmen met de behoeften van de aanbestedende overheid of van het overheidsbedrijf, dat beperkt is in de tijd en gedurende de gehele looptijd openstaat voor elke leverancier en dienstverlener die voldoet aan de selectiecriteria en een indicatieve offerte heeft ingediend overeenkomstig de eisen van het bestek;14° elektronische veiling : het zich herhalend proces langs elektronische weg, toepasselijk voor leveringen en diensten voor courant gebruik, voor de voorstelling van nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de offertes, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de offertes en hun klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt;15° raamovereenkomst : een overeenkomst gesloten tussen één of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.

Art. 4.Voor de toepassing van titel IV van de wet, wordt verstaan onder : 1° opdracht : de overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht, behalve dat die gesloten wordt door een aanbestedende entiteit in de zin van artikel 2, 3°;2° opdracht voor werken, leveringen of diensten : de opdracht betreffende werken, leveringen of diensten in de zin van artikel 3, 2° tot 4°;3° open procedure : de gunningsprocedure waarbij elke aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen;4° beperkte procedure : de gunningsprocedure waarbij elke aannemer, leverancier of dienstverlener een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij enkel de kandidaten geselecteerd door de aanbestedende entiteit in de zin van artikel 2, 3°, een offerte mogen indienen;5° onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, onderhandelingsprocedure met bekendmaking en ontwerpenwedstrijd : de gunningsprocedures met dezelfde kenmerken als die omschreven in artikel 3, 7°, 8° en 10°, behalve dat ze worden uitgeschreven door een aanbestedende entiteit in de zin van artikel 2, 3°;6° dynamisch aankoopsysteem, concessie voor werken, elektronische veiling en raamovereenkomst : de processen of de overeenkomst met dezelfde kenmerken als die omschreven in artikel 3, 12° tot 15°, behalve dat daarvan gebruik wordt gemaakt door een aanbestedende entiteit in de zin van artikel 2, 3°. TITEL II. - Overheidsopdrachten HOOFDSTUK I. - Algemene beginselen

Art. 5.De aanbestedende overheden behandelen de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners op gelijke, niet-discriminerende en transparante wijze.

De overheidsopdrachten worden gegund na mededinging, na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en onderzoek van de offertes van de deelnemers, overeenkomstig één van de in hoofdstuk IV bepaalde gunningsprocedures.

Art. 6.§ 1. De overheidsopdrachten worden gegund op forfaitaire basis.

De forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten vormt geen belemmering voor de herziening van de prijzen in het licht van bepaalde economische of sociale factoren, op voorwaarde dat deze herziening in het bestek of in de overeenkomst is vermeld.

De herziening moet tegemoetkomen aan de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de kostprijs, overeenkomstig de door de Koning te bepalen modaliteiten.

Wanneer de aannemer, de leverancier of de dienstverlener een beroep doet op onderaannemers, dan moeten die, in voorkomend geval, ook in de weerslag van de herziening van hun prijzen delen volgens de door de Koning te bepalen modaliteiten en in de mate die overeenstemt met de aard van de door hen uitgevoerde prestaties. § 2. De overheidsopdrachten mogen worden gegund zonder forfaitaire prijsbepaling : 1° in uitzonderlijke gevallen, voor de werken, leveringen of diensten die ingewikkeld zijn of een nieuwe techniek inluiden, met belangrijke technische risico's, die verplichten tot het aanvatten van de uitvoering van de prestaties, terwijl niet alle uitvoeringsvoorwaarden en verplichtingen volledig kunnen worden bepaald;2° in buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden, wanneer zij betrekking hebben op spoedeisende werken, leveringen of diensten waarvan de aard en de uitvoeringsvoorwaarden moeilijk kunnen worden omschreven.

Art. 7.Betalingen mogen alleen worden gedaan voor verstrekte en aanvaarde prestaties. Als zodanig worden beschouwd, volgens wat in de overeenkomst is bepaald, de voorraden die aangelegd zijn voor de uitvoering van de opdracht en die door de aanbestedende overheid zijn goedgekeurd.

Nochtans kunnen voorschotten worden toegestaan volgens de voorwaarden vastgesteld door de Koning.

Art. 8.§ 1. Onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet, een decreet, een ordonnantie, een reglement of statuut, is het elke ambtenaar, openbare gezagsdrager of ieder ander persoon die op welke wijze ook aan de aanbestedende overheid verbonden is, verboden, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de gunning en de uitvoering van een overheidsopdracht zodra hij daardoor, persoonlijk of via een tussenpersoon, zou kunnen terechtkomen in een toestand van belangenvermenging met een kandidaat of inschrijver. § 2. Deze belangenvermenging wordt alleszins vermoed te bestaan : 1° zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in § 1, bloed- of aanverwant is in de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad of in geval van wettelijke samenwoning, met een van de kandidaten of inschrijvers of met ieder ander natuurlijk persoon die voor rekening van een van hen een directie- of beheersbevoegdheid uitoefent;2° indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in § 1 zelf of via een tussenpersoon eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot is van één van de kandiderende of inschrijvende ondernemingen dan wel in rechte of in feite, zelf of via een tussenpersoon, een directie- of beheersbevoegdheid uitoefent. De ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon die zich in een van deze toestanden bevindt, is verplicht zichzelf te wraken. § 3. Indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager, de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in § 1, zelf of via een tussenpersoon, een of meer aandelen of deelbewijzen ter waarde van ten minste vijf percent van het maatschappelijk kapitaal van een van de kandiderende of inschrijvende ondernemingen bezit, is hij verplicht de aanbestedende overheid daarvan in kennis te stellen.

Art. 9.Elke handeling, overeenkomst of afspraak die de normale mededingingsvoorwaarden kan vertekenen, is verboden. De aanvragen tot deelneming of de offertes die met zodanige handeling, overeenkomst of afspraak zijn ingediend, moeten worden geweerd.

Wanneer zodanige handeling, overeenkomst of afspraak tot het toewijzen van een overheidsopdracht heeft geleid, treft de aanbestedende overheid de maatregelen voor inbreuken op de bepalingen van de overeenkomst, tenzij ze, bij een met redenen omklede beslissing anders beschikt.

Art. 10.De Koning bepaalt de regels die van toepassing zijn op de communicatiemiddelen tussen de aanbestedende overheden en de aannemers, leveranciers en dienstverleners. De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar zijn en mogen de toegang tot de gunningsprocedure niet beperken.

Art. 11.De aanbestedende overheid en elke persoon die, in het kader van zijn functie of van de hem toevertrouwde opdrachten, kennis heeft van vertrouwelijke informatie over een opdracht of die hem, in het kader van de gunning en uitvoering van de opdracht, door de kandidaten, inschrijvers, aannemers, leveranciers of dienstverleners werd verstrekt, mogen die informatie niet bekendmaken. Deze informatie heeft meer bepaald betrekking op de technische of commerciële geheimen en op de vertrouwelijke aspecten van de offertes.

In geval van een verhaalprocedure moeten de betrokken instantie en de aanbestedende overheid erop toezien dat het in het vorige lid bedoelde vertrouwelijke karakter van de informatie wordt nageleefd.

In elk geval hebben de kandidaten, inschrijvers en derden geen toegang tot de documenten betreffende de gunningsprocedure van de opdrachten zolang de aanbestedende overheid geen beslissing heeft genomen, naar gelang van het geval, over de selectie van de kandidaten, de regelmatigheid van de offertes, de gunning van de opdracht of de beslissing om de procedure stop te zetten. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied wat de personen betreft

Art. 12.Deze titel is van toepassing op de aanbestedende overheden zoals omschreven in artikel 2, 1°.

Een niet-limitatieve lijst van de publiekrechtelijke instellingen en van de personen bedoeld in artikel 2, 1°, c), en d), wordt door de Koning opgesteld.

Art. 13.De Koning kan de bepalingen van deze wet of sommige ervan toepasselijk maken op de privaatrechtelijke personen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, 1°, d), en die opdrachten voor werken of diensten gunnen die gesubsidieerd worden door de in artikel 12 bedoelde aanbestedende overheden.

Art. 14.Wanneer een aanbestedende overheid aan een instelling die zelf geen aanbestedende overheid is, bijzondere of uitsluitende rechten toekent om een activiteit van openbare dienst uit te oefenen, bepaalt de akte waarin deze rechten worden toegekend dat deze instelling, wat betreft de opdrachten van leveringen die ze aan derden gunt in het kader van deze activiteit, het beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit moet naleven.

Art. 15.Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4°, is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. HOOFDSTUK III. - Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft

Art. 16.Deze titel is van toepassing op de in artikel 3, 1° tot 4°, 10° tot 12° en 15°, omschreven overheidsopdrachten, die gegund worden door de in artikel 12 bedoelde aanbestedende overheden.

Art. 17.§ 1. Deze wet is niet van toepassing op de overheidsopdrachten waarvoor andere procedurevoorschriften gelden en die gegund worden krachtens : 1° een internationaal akkoord, gesloten in overeenstemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met één of meerdere derde landen buiten de Europese Gemeenschap, dat betrekking heeft op werken of leveringen bestemd voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een bouwwerk, of op diensten of wedstrijden bestemd voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een project door de ondertekenende Staten;2° een internationaal akkoord gesloten in verband met de legering van strijdkrachten en betreffende ondernemingen van een lidstaat of een derde land;3° de specifieke procedure van een internationale instelling. § 2. Deze wet is niet van toepassing op de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in artikel 3, 4°, die worden gegund door een aanbestedende overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van aanbestedende overheden op basis van een alleenrecht dat ze genieten krachtens bekendgemaakte wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen die verenigbaar zijn met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. § 3. Deze wet is niet van toepassing op de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten waarop artikel 296 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en die door de minister of de overheid die hij daarvoor mandateert, worden gegund in het kader van een internationale samenwerking, van welke aard ook, waarbij voor het merendeel lidstaten van de Europese Unie of van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betrokken zijn. De Koning bepaalt de controlemodaliteiten die op deze opdrachten van toepassing zijn.

Art. 18.De Koning kan specifieke gunnings- en uitvoeringsvoorschriften toepasselijk maken op de opdrachten die worden gegund overeenkomstig artikel 296 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. HOOFDSTUK IV. - Gunningsprocedure Afdeling I. - Bekendmaking

Art. 19.Behoudens de in deze wet bepaalde uitzonderingen en onverminderd de Europese bekendmaking vanaf bepaalde bedragen, zijn de overheidsopdrachten onderworpen aan een passende bekendmaking waarvan de Koning de regels vastlegt.

De bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen gebeurt kosteloos voorzover de gegevens on line worden ingevoerd door elektronische gegevensopvang of door gegevensoverdracht tussen systemen die een automatische en gestructureerde bekendmaking mogelijk maken. Afdeling II. - Toegangsrecht en kwalitatieve selectie

Art. 20.De Koning bepaalt de voorschriften inzake het toegangsrecht en die inzake de kwalitatieve selectie van de kandidaten en inschrijvers.

Behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt elke kandidaat of inschrijver de toegang tot elke overheidsopdracht ontzegd indien hij werd veroordeeld door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft en die betrekking heeft op deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld.

Art. 21.De aannemers, leveranciers en dienstverleners uit derde landen buiten de Europese Gemeenschap mogen enkel een aanvraag tot deelneming of een offerte met toepassing van deze titel indienen, mits zij zich daarvoor kunnen beroepen op een internationaal verdrag of een akte van een internationale instelling, met inachtneming van de perken en de voorwaarden bepaald in de betrokken akte.

De aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan, het bestek, kan in een andersluidende bepaling voorzien.

Art. 22.§ 1. Een aanbestedende overheid kan, overeenkomstig de beginselen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de toegang tot de gunningsprocedure reserveren voor sociale werkplaatsen of de uitvoering ervan reserveren in het kader van programma's voor beschermde arbeid indien de meerderheid van de betrokken werknemers personen met een handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen.

De aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan, het bestek moet deze toegangsreservatie vermelden. § 2. Wanneer een opdracht het bedrag voor Europese bekendmaking niet bereikt, kan een aanbestedende overheid, overeenkomstig de beginselen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de toegang tot de gunningsprocedure reserveren voor sociale inschakelingsondernemingen.

Met sociale inschakelingsonderneming wordt bedoeld de onderneming die voldoet aan de voorwaarden van artikel 59 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, of die aan gelijkaardige voorwaarden voldoet in het land van oorsprong van de kandidaat of inschrijver. Afdeling III. - Gunningswijzen

Onderafdeling I. - Aanbesteding en offerteaanvraag

Art. 23.De overheidsopdrachten worden in principe gegund bij open of beperkte procedure, hetzij bij aanbesteding, hetzij bij offerteaanvraag, die respectievelijk open of beperkte aanbesteding en open of beperkte offerteaanvraag worden genoemd. De Koning regelt deze gunningswijzen.

Art. 24.Wanneer de aanbestedende overheid beslist de opdracht te gunnen bij aanbesteding, dient die te worden gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding vastgesteld op tien percent van het bedrag zonder belasting over de toegevoegde waarde van deze offerte.

Deze forfaitaire schadevergoeding wordt eventueel aangevuld met een schadeloosstelling met het oog op het volledige herstel van de schade, wanneer deze voortvloeit uit een daad van corruptie als bedoeld in artikel 2 van het Burgerlijk Verdrag inzake corruptie, opgemaakt te Straatsburg op 4 november 1999.

Voor het bepalen van de laagste regelmatige offerte houdt de aanbestedende overheid rekening met de aangeboden prijzen en met de andere berekenbare gegevens die met zekerheid haar uitgaven zullen verhogen.

Art. 25.Wanneer de aanbestedende overheid beslist de opdracht te gunnen bij offerteaanvraag, dient die te worden gegund aan de inschrijver die de regelmatige offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste is vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, rekening houdende met de gunningscriteria.

De gunningscriteria moeten in de aankondiging van opdracht of in het bestek zijn vermeld. Deze criteria moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht en een objectieve vergelijking van de offertes mogelijk maken op basis van een waardeoordeel. De criteria zijn bijvoorbeeld de kwaliteit, de prijs, de technische waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de milieukenmerken, de sociale overwegingen, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de nazorg en technische bijstand, de leveringsdatum en de leverings- of uitvoeringstermijn, de waarborgen inzake wisselstukken en de bevoorradingszekerheid.

Wat de overheidsopdrachten betreft die het bedrag voor de Europese bekendmaking bereiken, specificeert de aanbestedende overheid de weging van elk gunningscriterium, die eventueel kan worden uitgedrukt binnen een vork met een passend verschil tussen minimum en maximum.

Indien een dergelijke weging om aantoonbare redenen niet mogelijk is, worden de criteria vermeld in dalende volgorde van belangrijkheid.

Wat de overheidsopdrachten betreft die het genoemd bedrag niet bereiken, specificeert de aanbestedende overheid ofwel de in het vorige lid bepaalde weging, ofwel de dalende volgorde van belangrijkheid ervan. Zoniet hebben de gunningscriteria dezelfde waarde.

Onderafdeling II. - Onderhandelingsprocedure

Art. 26.§ 1. De overheidsopdrachten mogen enkel worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners in de volgende gevallen : 1° in het geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer : a) de goed te keuren uitgave niet hoger is dan de door de Koning vastgelegde bedragen zonder belasting over de toegevoegde waarde;b) de opdracht betrekking heeft op werken, leveringen of diensten die geheim verklaard zijn, of waarvan de uitvoering gepaard moet gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen of indien de bescherming van de fundamentele belangen van het land dit vereist. Deze bepaling is ook van toepassing op de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten waarop artikel 296 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en op de overheidsopdrachten voor diensten inzake lucht- of maritiem transport voor de behoeften van het Ministerie van Landsverdediging; c) voor zover zulks strikt noodzakelijk is, ingeval de termijnen voor de open of beperkte procedure of de onderhandelingsprocedure met bekendmaking wegens dwingende spoed, voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid, niet in acht kunnen worden genomen.De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende overheid te wijten zijn; d) geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ingediend naar aanleiding van een aanbesteding of een offerteaanvraag, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en, voor de opdrachten die de bedragen voor de Europese bekendmaking bereiken, aan de Europese Commissie op haar verzoek een verslag wordt overgemaakt;e) enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een aanbesteding, offerteaanvraag of concurrentiedialoog, mits de aanbestedende overheid alle inschrijvers raadpleegt die aan de eisen inzake kwalitatieve selectie beantwoorden en bij de eerste procedure een formeel regelmatige offerte hebben ingediend, en de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd. Wanneer de eerste procedure verplicht onderworpen is aan de Europese bekendmaking, mogen enkel de inschrijvers worden geraadpleegd die aan voormelde eisen en voorwaarden voldoen.

Wanneer de eerste procedure niet verplicht onderworpen is aan de Europese bekendmaking, kan de aanbestedende overheid, teneinde de mededinging te verruimen, bovendien aannemers, leveranciers of dienstverleners raadplegen die volgens haar in staat zijn te voldoen aan de eisen inzake toegangsrecht en kwalitatieve selectie, ongeacht of zij al dan niet een offerte hebben ingediend in het kader van de eerste procedure; f) de werken, leveringen of diensten om technische of artistieke redenen of omwille van de bescherming van alleenrechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden toevertrouwd;2° in het geval van een overheidsopdracht voor werken of diensten wanneer : a) het gaat om aanvullende werken of diensten die noch in het oorspronkelijk geplande ontwerp, noch in de oorspronkelijke opdracht zijn vermeld en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van de erin beschreven werken of diensten, op voorwaarde dat ze worden gegund aan degene die deze werken of diensten uitvoert en het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende werken of diensten niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van de hoofdopdracht : - wanneer deze aanvullende werken of diensten technisch of economisch niet van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden zonder een ernstig bezwaar op te leveren voor de aanbestedende overheid; - wanneer deze werken of diensten, alhoewel scheidbaar van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking ervan; b) het gaat om nieuwe werken of diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten, die door dezelfde aanbestedende overheid worden gegund aan degene die de oorspronkelijke opdracht uitvoert, op voorwaarde dat deze werken of diensten overeenstemmen met een basisontwerp en dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van de oorspronkelijke opdracht, gegund na aanbesteding of offerteaanvraag. De mogelijkheid om deze procedure aan te wenden, dient evenwel bij het in mededinging stellen van de eerste opdracht te worden vermeld.

Bovendien moet de gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binnen drie jaar na de toewijzing van de oorspronkelijke opdracht; 3° in het geval van een overheidsopdracht voor leveringen wanneer : a) het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling worden vervaardigd.Deze bepaling geldt niet voor de productie in grote hoeveelheden met het doel de commerciële haalbaarheid van het product vast te stellen of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te delgen; b) aanvullende leveringen te verrichten zijn door de oorspronkelijke leverancier, die ofwel bestemd zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties voor courant gebruik, ofwel voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, wanneer verandering van leverancier de aanbestedende overheid ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische eigenschappen, zodat onverenigbaarheid ontstaat of zich bij gebruik en onderhoud onevenredige technische moeilijkheden voordoen.De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in regel drie jaar niet overschrijden; c) aanvullende leveringen van dezelfde aard en met dezelfde kenmerken ingevolge onvoorziene omstandigheden worden gegund aan de leverancier van de oorspronkelijke opdracht, op voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende leveringen niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht en het samengevoegd bedrag van alle opdrachten de bedragen voor de bekendmaking op Europees niveau niet bereikt.De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in regel drie jaar niet overschrijden; d) het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen;e) het gaat om de aankoop van leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijk akkoord of een in de nationale wetgevingen of reglementeringen bestaande procedure van dezelfde aard;4° in het geval van een overheidsopdracht voor diensten wanneer de betrokken opdracht op een ontwerpenwedstrijd volgt en, overeenkomstig de toepasselijke regels, moet worden gegund aan de winnaar of aan één van de winnaars van de wedstrijd.In dit laatste geval moeten alle winnaars worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel te nemen. § 2. De overheidsopdrachten mogen enkel worden gegund bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking in de volgende gevallen : 1° in het geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer : a) enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een aanbesteding, offerteaanvraag of concurrentiedialoog, voorzover : - de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en - de aanbestedende overheid niet alle inschrijvers raadpleegt die aan de eisen inzake kwalitatieve selectie beantwoorden en die bij de eerste procedure een formeel regelmatige offerte hebben ingediend;b) het in uitzonderlijke gevallen gaat om werken, leveringen of diensten gaat waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs vast te stellen;c) de toegang tot de opdracht overeenkomstig artikel 22 wordt voorbehouden en het geraamde bedrag van de opdracht het bedrag voor de Europese bekendmaking niet bereikt;d) het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde de door de Koning bepaalde bedragen niet bereikt, die alleszins lager moeten zijn dan de bedragen voor de Europese bekendmaking;2° in het geval van een overheidsopdracht voor werken, wanneer het gaat om werken die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en niet met het doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken;3° in het geval van een overheidsopdracht voor diensten, voor zover door de aard van de te verlenen diensten de specificaties van de opdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen worden vastgesteld om de opdracht bij open of beperkte procedure te gunnen. § 3. Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Zij verstrekt met name geen discriminerende informatie die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen.

De Koning bepaalt de overige regels van de onderhandelingsprocedure.

Onderafdeling III. - Concurrentiedialoog

Art. 27.Een aanbestedende overheid kan de concurrentiedialoog slechts gebruiken in geval van een bijzonder ingewikkelde opdracht, wanneer ze objectief niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan haar behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het stuk van technische, financiële of juridische oplossingen.

De Koning bepaalt de na te leven voorschriften bij een concurrentiedialoog. Deze voorschriften zijn onder meer : - de gelijke behandeling van alle deelnemers tijdens de dialoog; - de niet-bekendmaking aan de deelnemers van de voorgestelde oplossingen of andere door een deelnemer verstrekte vertrouwelijke inlichtingen zonder instemming van laatstgenoemde.

Onderafdeling IV. - Specifieke of aanvullende opdrachten en procedures

Art. 28.Een aanbestedende overheid kan gebruik maken van een promotieopdracht van werken onder de door de Koning bepaalde voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn onder meer : - de vaststelling van de contractuele waarborgen die van de promotor kunnen worden geëist; - de verplichting voor de promotor al de verantwoordelijkheden op zich te nemen die ten laste vallen van de aannemer bij toepassing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek; - de verplichting voor de promotor, hetzij te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met de erkenning van de aannemers van werken, hetzij een beroep te doen op aannemers die aan deze verplichtingen voldoen, al naargelang hij de werken al dan niet persoonlijk uitvoert.

Art. 29.Een aanbestedende overheid kan een beroep doen op een dynamisch aankoopsysteem voor opdrachten voor leveringen en diensten voor courant gebruik.

Het gebruik van een dynamisch aankoopsysteem vereist, voor elke specifieke opdracht, een open procedure en de aanwending van elektronische middelen in alle stadia van de procedure tot de gunning van de opdracht.

De regelmatige indicatieve offertes van alle inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria, kunnen te allen tijde worden gewijzigd op voorwaarde dat zij in overeenstemming blijven met het bestek.

De aanbestedende overheid mag van dit systeem geen gebruik maken op een wijze die de mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen.

De Koning bepaalt de voorwaarden waarin een dynamisch aankoopsysteem kan worden gebruikt.

Art. 30.In de open, de beperkte of de onderhandelingsprocedure in de gevallen bedoeld in artikel 26, § 1, 1°, e), en § 2, 1°, a), kan een aanbestedende overheid de gunning van de opdracht laten voorafgaan door een elektronische veiling, voor zover de specificaties van de opdracht nauwkeurig kunnen worden bepaald en het gaat om opdrachten voor leveringen en diensten voor courant gebruik.

De elektronische veiling kan onder dezelfde voorwaarden worden aangewend bij het opnieuw tot mededinging oproepen van de partijen bij een raamovereenkomst, alsook voor opdrachten die in het kader van een dynamisch aankoopsysteem worden gegund.

De aanbestedende overheid mag geen misbruik maken van de elektronische veiling, noch er gebruik van maken op een wijze die de mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen of die het voorwerp van de opdracht zou wijzigen.

De Koning bepaalt de voorwaarden waarin de elektronische veiling kan worden gebruikt.

Art. 31.Elke gewestregering kan, binnen de perken van artikel 34 van de Richtlijn 2004/18/EG, voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het ontwerp en de bouw van een complex van sociale woningen, een bijzondere gunningsprocedure vastleggen die tot doel heeft de aannemer te kiezen die het meest geschikt is om te worden opgenomen in een team dat ook uit afgevaardigden van de aanbestedende overheid en deskundigen bestaat.

Art. 32.Een aanbestedende overheid kan raamovereenkomsten sluiten.

De keuze van de partijen bij de raamovereenkomst en de gunning van de erop gesteunde opdrachten, moeten op basis van dezelfde gunningscriteria gebeuren.

Bij de gunning van de erop gesteunde opdrachten mogen de reeds in de raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden niet wezenlijk worden gewijzigd.

De duur van de raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die erop zijn gesteund, is beperkt tot vier jaar, behoudens in uitzonderlijke en behoorlijk gemotiveerde gevallen.

De aanbestedende overheid mag geen misbruik maken van de raamovereenkomst, noch er gebruik van maken op een wijze die de mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen.

De Koning bepaalt de regels die van toepassing zijn op de raamovereenkomst.

Art. 33.§ 1. De Koning bepaalt de na te leven regels bij een ontwerpenwedstrijd.

Deze regels zijn onder meer : - het verbod om de toegang van deelnemers te beperken tot diegenen die behoren tot het grondgebied van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een deel daarvan; - het verbod om van de deelnemers te eisen dat ze hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen moeten zijn. § 2. De Koning kan specifieke gunningsvoorschriften toepasselijk maken op de opdrachten voor juridische diensten inzake geschillen die beperkt zijn tot raadpleging en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting, alsook tot geschillenpreventie.

Onderafdeling V. - Concessies voor openbare werken

Art. 34.§ 1. Een concessie voor openbare werken mag worden toegekend onder de voorwaarden bepaald door de Koning. § 2. Indien de concessiehouder een aanbestedende overheid is als bedoeld in artikel 12, dient hij, wanneer hij de werken niet zelf uitvoert, de bepalingen van deze titel na te leven voor de gunning aan derden van de werken of het bouwwerk. Dezelfde regel is van toepassing wanneer hij overheidsopdrachten van leveringen of diensten gunt. § 3. Indien de concessiehouder geen aanbestedende overheid is in de zin van § 2, dient hij de door de Koning bepaalde bekendmakingsregels na te leven voor de gunning aan derden van de opdrachten voor werken.

Worden niet beschouwd als derden, de ondernemingen die zich verenigd hebben om de concessie te bekomen, noch de ondernemingen die ermee verbonden zijn.

In dit artikel wordt verstaan onder een verbonden onderneming : elke onderneming waarop de concessiehouder rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kan uitoefenen of elke onderneming die een overheersende invloed kan uitoefenen op de concessiehouder of die, zoals de concessiehouder, onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere onderneming omwille van eigendom, financiële deelneming of op haar van toepassing zijnde voorschriften. De overwegende invloed wordt vermoed wanneer een onderneming, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van een andere onderneming : - de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezit, of - over de meerderheid van de stemmen beschikt die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen, of - meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kan aanwijzen.

Onderafdeling VI. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 35.Het volgen van een procedure houdt geen verplichting in tot het gunnen van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.

Art. 36.Een opdracht kan in verschillende percelen worden onderverdeeld.

In dat geval heeft de aanbestedende overheid het recht er slechts enkele te gunnen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden gegund.

Art. 37.§ 1. Wanneer de aanbestedende overheid de noodzaak daartoe aantoont, kan ze een opdracht gunnen die een of meer vaste gedeelten en een of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Alhoewel de toewijzing van de opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan de begunstigde wordt meegedeeld overeenkomstig de in de opdracht bepaalde modaliteiten. § 2. Een opdracht kan van bij de toewijzing één of meer verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de aankondiging van opdracht of in het bestek bepaalde modaliteiten. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen, dient over het algemeen beperkt te blijven tot vier jaar na het toewijzen van de opdracht.

Art. 38.In geval van een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende aanbestedende overheden en in voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, duiden de betrokken personen de overheid of entiteit aan die in hun naam in de hoedanigheid van aanbestedende overheid zal optreden. De voorwaarden van de opdracht kunnen voorzien in een afzonderlijke betaling voor elk van die personen. HOOFDSTUK V. - Uitvoeringsvoorwaarden Afdeling I. - Algemene uitvoeringsregels

Art. 39.De Koning bepaalt de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten.

Art. 40.Overeenkomstig de beginselen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en voorzover ze niet rechtstreeks of onrechtstreeks discriminerend zijn en, naar gelang van het geval, ze worden vermeld in de aankondiging van opdracht of in het bestek, kan de aanbestedende overheid uitvoeringsvoorwaarden opleggen die het mogelijk maken rekening te houden met doelstellingen zoals : 1° het verstrekken van beroepsopleidingen aan werklozen en jongeren;2° het bevorderen van het gelijke kansenbeleid inzake de arbeidsparticipatie van onvoldoende in het arbeidsproces geïntegreerde personen;3° de strijd tegen de werkloosheid;4° de verplichting om, in hoofdzaak, de bepalingen van de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie na te leven, in de veronderstelling dat die niet reeds worden toegepast in het nationale recht van het land waar de productie plaatsvindt;5° de bescherming van het leefmilieu. Afdeling II. - Technische specificaties

Art. 41.De aanbestedende overheid neemt de technische specificaties op in het bestek van de opdracht, in de als zodanig geldende documenten of in de algemene documenten die op deze opdracht toepasselijk worden gemaakt.

De Koning bepaalt de andere modaliteiten die betrekking hebben op het voorschrijven van de technische specificaties, de normen en de technische erkenningen. Dit voorschrijven gebeurt : 1° hetzij door verwijzing naar technische specificaties;2° hetzij in termen van prestatie-eisen of functionele eisen;3° hetzij in termen van prestatie-eisen of functionele eisen als bedoeld in 2°, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen of functionele eisen wordt verwezen naar de in 1° bedoelde specificaties;4° hetzij door verwijzing naar de in 1° bedoelde specificaties voor bepaalde kenmerken en naar de in 2° bedoelde prestatie-eisen en functionele eisen voor andere kenmerken. Afdeling III. - Sociale en fiscale verplichtingen

Art. 42.§ 1. De aannemer van een overheidsopdracht voor werken moet : 1° alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen naleven en doen naleven door elke persoon die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt op de bouwplaats, zowel inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk als inzake de algemene arbeidsvoorwaarden, ongeacht of deze voortvloeien uit de wet of uit paritaire akkoorden op nationaal, gewestelijk of lokaal vlak;2° alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen op fiscaal vlak en op het vlak van de sociale zekerheid naleven en doen naleven door zijn eigen onderaannemers en door elke persoon die hem personeel ter beschikking stelt;3° in geval de werkgever in gebreke blijft ten opzichte van het personeel dat voor rekening van één van zijn onderaannemers op de bouwplaats gewerkt heeft of nog werkt, de bedragen betalen die aan dit personeel verschuldigd zijn voor de werken uitgevoerd op de bouwplaats, in de vorm van loon, bijdragen voor de sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.Hetzelfde geldt voor het personeel dat hij of één van zijn onderaannemers ter beschikking had of heeft; 4° onverminderd de toepassing van § 3, tweede lid, en in geval de werkgever in gebreke blijft ten opzichte van het personeel dat heeft gewerkt of nog werkt op de bouwplaats waarvoor hij verantwoordelijk is, de bedragen betalen die als loon verschuldigd zijn door elke onderaannemer of persoon die personeel ter beschikking heeft gesteld op deze bouwplaats, voor de arbeid die op deze bouwplaats is verricht. § 2. De leverancier en de dienstverlener van een overheidsopdracht moeten alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen bedoeld in § 1, 1° en 2°, naleven en doen naleven door hun eigen onderaannemers en door elke persoon die hen personeel ter beschikking stelt. § 3. De onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan en diegenen die personeel ter beschikking stellen voor de uitvoering van een overheidsopdracht moeten, onder dezelfde voorwaarden als de aannemer, de wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen bedoeld in § 1, 1° en 2°, en in § 2 naleven en doen naleven door hun eigen onderaannemers en door elke persoon die hen personeel ter beschikking stelt.

Voor de overheidsopdrachten voor werken moeten de onderaannemers bovendien, onder de voorwaarden bepaald in § 1, 3°, de bedragen betalen, in de vorm van loon, sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing die verschuldigd zijn wegens de prestaties van het personeel dat op de bouwplaats gewerkt heeft of nog werkt voor rekening van één van hun eigen onderaannemers evenals aan het personeel dat aan henzelf of aan één van hun eigen onderaannemers op deze bouwplaats ter beschikking gesteld werd. § 4. De rechtsvordering van het personeel krachtens § 1, 3° en 4°, of krachtens § 3, tweede lid, dient te worden voorafgegaan door een bezwaarschrift dat aangetekend dient te worden verstuurd naar de schuldenaar en in alle gevallen naar de aannemer binnen een maand na de invorderbaarheid van het loon. Deze rechtsvordering verjaart na één jaar te rekenen vanaf de verzending van het bezwaarschrift.

De personen die krachtens § 1, 3° en 4°, en § 3, tweede lid, betalingen van verschuldigde bedragen hebben uitgevoerd, worden ten opzichte van de werkgever in de wettelijke rechten en voorrechten gesteld met betrekking tot die bedragen. De aannemer die overeenkomstig § 1, 4°, heeft betaald, beschikt bovendien, onder dezelfde voorwaarden, over een verhaalrecht ten opzichte van de schuldenaar van deze bedragen krachtens § 3, tweede lid. § 5. Onverminderd de toepassing van de sancties bedoeld in andere wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen, worden de inbreuken op de verplichtingen bedoeld in § 1 en § 2 vastgesteld door de aanbestedende overheid en geven ze aanleiding tot de toepassing van de maatregelen in geval van inbreuken op de bepalingen van de overeenkomst. § 6. Voor de activiteiten bedoeld in artikel 400 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en in artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de arbeiders, in de overheidsopdrachten voor werken, worden de aannemer en de onderaannemer geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die hen worden opgelegd door § 1 en § 3 inzake de fiscale wetgeving en op het vlak van de sociale zekerheid, indien hun onderaannemers voldoen aan de wetgeving betreffende de registratie van aannemers en aan de wettelijke bepalingen houdende regeling van de erkenning van de aannemers van werken.

Voor de werkzaamheden die tot het toepassingsgebied van het paritair comité voor het bouwbedrijf behoren, is het hierboven vermelde vermoeden slechts van toepassing indien de aannemer en de onderaannemer zich hebben gericht naar de wettelijke of reglementaire bepalingen inzake inhouding of vrijstelling geregeld door de artikelen 30bis van de wet van 27 juni 1969 en 403 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Afdeling IV. - Derdenrechten op schuldvorderingen

Art. 43.§ 1. De schuldvorderingen van de aannemers uit hoofde van de uitvoering van een door een in artikel 12, bedoelde aanbestedende overheid gegunde overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten, mogen tot aan de oplevering niet het voorwerp zijn van beslag, verzet, overdracht of inpandgeving.

Wanneer de opdracht in een voorlopige en een definitieve oplevering voorziet, eindigt het verbod bij de voorlopige oplevering van de volledige opdracht. § 2. Met uitzondering van de voorschotten bedoeld in artikel 7, tweede lid, mag op deze schuldvorderingen vóór de datum van de oplevering beslag worden gelegd en mogen ze het voorwerp uitmaken van verzet : - door de arbeiders en bedienden van de aannemer, leverancier of dienstverlener ten belope van hun lonen en wedden, verschuldigd voor prestaties binnen het raam van de opdracht in kwestie; - door de onderaannemers en de leveranciers van de aannemer, leverancier of dienstverlener, ten belope van de bedragen die hen verschuldigd zijn voor werken, leveringen of diensten die ze hebben verricht voor de opdracht in kwestie. § 3. Met uitzondering van de voorschotten bedoeld in artikel 7, tweede lid, mogen de schuldvorderingen eveneens, vóór de oplevering, door de aannemer, leverancier of dienstverlener worden overgedragen of in pand gegeven ten voordele van kredietverleners, als ze worden aangewend tot waarborg van krediet of voorschotten verleend met het oog op de uitvoering van de opdracht in kwestie, voorzover dit krediet of deze voorschotten gelijktijdig met of na de betekening van deze overdracht of inpandgeving worden aangewend. § 4. De overdracht en de inpandgeving van de schuldvordering worden bij deurwaardersexploot door de cessionaris aan de aanbestedende overheid betekend. De betekening kan eveneens gebeuren per aangetekend schrijven van de cessionaris aan de aanbestedende overheid. Daartoe vermeldt de aanbestedende overheid in het bestek of de als zodanig geldende documenten uitdrukkelijk de administratieve gegevens van de dienst waaraan het schrijven dient te worden gericht. Om geldig te zijn, moet de betekening ten laatste tegelijkertijd gebeuren met de betalingsaanvraag van de cessionaris.

De overdracht van meerdere schuldvorderingen kan aan de hand van hetzelfde deurwaardersexploot of aangetekend schrijven worden betekend, op voorwaarde dat die schuldvorderingen op dezelfde aanbestedende overheid betrekking hebben en uit eenzelfde toegewezen overheidsopdracht voortkomen. § 5. De overdracht en inpandgeving zullen slechts uitwerking hebben nadat de arbeiders, bedienden, onderaannemers en leveranciers die derdenbeslag hebben gelegd of verzet hebben aangetekend, werden uitbetaald.

De sommen die hieruit voortkomen, zullen door de kredietverlener, de cessionaris of de pandhoudende schuldeiser niet kunnen worden aangewend tot dekking van schuldvorderingen uit anderen hoofde ontstaan tegen de aannemer, vóór of tijdens de duur van de uitvoering van de gefinancierde werken, leveringen of diensten zolang bedoelde werken, leveringen of diensten niet werden opgeleverd. § 6. De aanbestedende overheid geeft de cessionarissen en pandhouders van schuldvorderingen, bij ter post aangetekend schrijven, kennis van het derdenbeslag of verzet dat haar, op verzoek van de bevoorrechte schuldeisers, is betekend.

TITEL III. - Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I. - Toepassingsgebied wat de personen betreft

Art. 44.Deze titel is van toepassing op de volgende entiteiten indien ze één van de in deze titel bedoelde activiteiten uitoefenen : 1° de aanbestedende overheden zoals omschreven in artikel 2, 1°;2° de overheidsbedrijven zoals omschreven in artikel 2, 2°, voor de opdrachten die betrekking hebben op taken van openbare dienst als bedoeld in een wet, een decreet of een ordonnantie.Deze bepaling doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 72.

Een niet-limitatieve lijst van de overheidsbedrijven wordt opgesteld door de Koning. Afdeling II. - Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft

Art. 45.Deze titel is van toepassing op de in artikel 3, 1° tot 4°, 10°, 11° en 15°, omschreven overheidsopdrachten die gegund worden door de in artikel 44 bedoelde aanbestedende overheden en overheidsbedrijven.

Deze titel is niet van toepassing op de in artikel 3, 12°, omschreven concessies voor openbare werken die worden toegekend door aanbestedende overheden of overheidsbedrijven die één of meerdere activiteiten bedoeld in deze titel uitoefenen wanneer deze concessies worden toegekend voor de uitoefening van deze activiteiten. Afdeling III. - Toepassingsgebied wat de bedoelde activiteiten betreft

Onderafdeling I. - Overheidsopdrachten in de sectoren water en energie en specifieke uitsluitingen

Art. 46.In de sectoren water en energie zijn de hierna volgende activiteiten onderworpen aan de bepalingen van deze titel : 1° de terbeschikkingstelling of de uitbating van vaste netten bestemd voor dienstverlening aan het publiek op het gebied van productie van, vervoer van of voorziening in drinkwater, elektriciteit, gas of warmte;2° de voorziening van deze netten van drinkwater, elektriciteit, gas of warmte. In het geval van een overheidsbedrijf, wordt deze voorziening niet gezien als een activiteit als bedoeld in deze wet, onder de tweeledige voorwaarde dat : a) inzake drinkwater en elektriciteit : - dit overheidsbedrijf het drinkwater of de elektriciteit voortbrengt omdat de consumptie ervan noodzakelijk is voor de uitoefening door haar van een andere activiteit dan die bedoeld in dit artikel en de artikelen 47 tot 52; - de bevoorrading van het openbare net slechts afhangt van het eigen gebruik van dit overheidsbedrijf zonder dertig percent van haar totale productie van respectievelijk drinkwater of elektriciteit te overschrijden, berekend op grond van het gemiddelde van de laatste drie jaren, het lopende jaar inbegrepen; b) inzake gas of warmte : - dit overheidsbedrijf gas of warmte voortbrengt als onvermijdelijk gevolg van de uitoefening van een andere activiteit dan die bedoeld in dit artikel en de artikelen 47 tot 52; - de bevoorrading van het openbare net slechts een economisch verantwoorde uitbating van deze productie beoogt zonder twintig percent van de omzet van dit overheidsbedrijf te overschrijden, berekend op grond van het gemiddelde van de laatste drie jaren, het lopende jaar inbegrepen; 3° de uitbating van een geografisch gebied met als doel het prospecteren of de winning van olie, gas, steenkool of andere vaste brandstoffen.

Art. 47.§ 1. Deze titel is eveneens van toepassing op de overheidsopdrachten in de zin van artikel 45 van de aanbestedende overheden en van de overheidsbedrijven die vaste netten ter beschikking stellen of uitbaten die bestemd zijn voor de dienstverlening aan het publiek op het gebied van productie van, vervoer van of voorziening in drinkwater of van de drinkwatertoevoer op deze netten, en die : 1° verbonden zijn aan projecten in verband met de waterbouwkunde, de bewatering of afwatering, voorzover het volume water bestemd voor de bevoorrading van drinkwater meer dan twintig percent bedraagt van het totale volume water dat door deze projecten of deze bevloeiings- of afwateringsinrichtingen ter beschikking gesteld wordt;2° verbonden zijn aan de lozing of de behandeling van het afvalwater. § 2. Deze wet is niet van toepassing op de opdrachten die de aanbestedende overheden en overheidsbedrijven bedoeld in § 1 gunnen voor de aankoop van water.

Art. 48.Onverminderd artikel 72, is deze titel niet van toepassing op de aanbestedende overheden bedoeld in artikel 44, 1°, voor de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op de productie van elektriciteit.

Art. 49.In de sector energie is deze wet niet van toepassing op de opdrachten gegund door een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf die één van de in artikel 47 bedoelde activiteiten uitoefent met het oog op de levering van energie of van brandstoffen bestemd voor de productie van energie.

Onderafdeling II. - Overheidsopdrachten in de sector vervoer

Art. 50.In de sector vervoer zijn de bepalingen van deze titel van toepassing op de volgende activiteiten : 1° de terbeschikkingstelling of de netuitbating bestemd voor de dienstverlening aan het publiek op het gebied van vervoer per trein, metro, tram, autobus, trolleybus, kabelbaan of zelfbesturingssysteem. Wat de vervoersdiensten betreft, wordt verondersteld dat een net bestaat wanneer de dienst verleend wordt onder de door de bevoegde overheid bepaalde voorwaarden, die met name betrekking hebben op de te volgen reiswegen, het beschikbaar vervoervermogen of de dienstfrequentie; 2° de exploitatie van een geografisch gebied met het oog op de terbeschikkingstelling aan de vervoerders door de lucht, over zee of langs de binnenwateren, van luchthavens, zee- of binnenhavens of van andere vervoerterminals. Onderafdeling III. - Overheidsopdrachten in de sector postdiensten

Art. 51.§ 1. In de sector van de postdiensten zijn de bepalingen van deze titel van toepassing op de activiteiten met het oog op de levering van postdiensten of, overeenkomstig de in § 2, c), bedoelde voorwaarden, van andere diensten dan postdiensten. § 2. Men verstaat onder : a) postzending : een geadresseerde zending in de definitieve vorm waarin zij moet worden verstuurd, ongeacht het gewicht.Naast brievenpost worden bijvoorbeeld als postzending aangemerkt : boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die goederen met of zonder handelswaarde bevatten, ongeacht het gewicht; b) postdiensten : diensten die bestaan in het ophalen, sorteren, vervoeren en bestellen van postzendingen.Deze diensten omvatten : - de voorbehouden postdiensten : diensten die zijn of kunnen worden voorbehouden krachtens artikel 144octies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; - de andere postdiensten : diensten die niet kunnen worden voorbehouden krachtens artikel 144octies van de wet van 21 maart 1991; c) andere diensten dan de postdiensten : diensten die op de volgende gebieden worden geleverd : - beheer van postdiensten (diensten die zowel vóór als na de zending worden geleverd, zoals mailroom management services), en - diensten met een meerwaarde die verband houden met elektronische post en die volledig langs elektronische weg plaatsvinden (met inbegrip van de beveiligde doorgifte van gecodeerde documenten langs elektronische weg, de adresbeheersdiensten en het doorzenden van geregistreerde elektronische post); - diensten die geen betrekking hebben op de in a) bedoelde postdiensten, zoals niet-geadresseerde direct mail; - financiële diensten als gedefinieerd in categorie 6 van bijlage II van deze wet, met inbegrip van met name postoverschrijvingen en girale overschrijvingen; - filateliediensten; - logistieke diensten (diensten waarbij fysieke levering en/of opslag gecombineerd worden met niet-postale diensten, op voorwaarde dat deze diensten worden geleverd door een dienst die ook postdiensten, in de zin van punt b), eerste of tweede streepje, verstrekt en deze laatste niet rechtstreeks blootstaan aan mededinging op een marktgebied waartoe de toegang niet beperkt is.

Onderafdeling IV. - Opdrachten betreffende meerdere activiteiten en algemene uitsluitingen

Art. 52.Deze titel is niet van toepassing op : 1° de overheidsopdrachten gegund door de aanbestedende overheden en de overheidsbedrijven met het oog op de uitoefening van de in deze titel bedoelde activiteiten in een derde land buiten de Europese Gemeenschap, onder voorwaarden die niet leiden tot de materiële uitbating van een netwerk of van een geografisch gebied binnen de Europese Gemeenschap;2° de overheidsopdrachten gegund met het oog op een doorverkoop of het verhuren aan derden wanneer de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf geen enkel bijzonder of uitsluitend recht geniet voor de verkoop of het verhuren van het voorwerp van deze opdrachten en wanneer andere personen, onder dezelfde voorwaarden als de aanbestedende overheid, het vrij kunnen verkopen of verhuren;3° de overheidsopdrachten : a) die door een overheidsbedrijf aan een verbonden onderneming worden gegund, of b) die, met het oog op de uitoefening van de in deze titel bedoelde activiteiten, door een gemeenschappelijke onderneming, bestaande uit meerdere overheidsbedrijven in de zin van deze titel en uit aanbestedende entiteiten als bedoeld in titel IV, worden gegund aan één van deze overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten of aan een onderneming die verbonden is met één van deze overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten. Deze uitzondering geldt slechts op voorwaarde dat minstens tachtig percent van de gemiddelde omzet, die deze onderneming respectievelijk inzake werken, leveringen of diensten verwezenlijkt heeft tijdens de voorbije drie jaar, voortvloeit uit deze werken, leveringen of diensten verricht voor rekening van de ondernemingen waarmee zij verbonden is.

Wanneer de omzet over de voorbije drie jaar niet beschikbaar is op basis van de datum van oprichting of aanvang van de bedrijfsactiviteiten van de verbonden onderneming, volstaat het dat deze onderneming onder meer door het extrapoleren van activiteiten aantoont dat de gemiddelde omzet aannemelijk is.

Wanneer identieke of gelijkaardige werken, leveringen of diensten door meer dan één met het overheidsbedrijf of de aanbestedende entiteit verbonden onderneming worden verricht, dient rekening te worden gehouden met de totale omzet die respectievelijk voortvloeit uit de door deze ondernemingen gepresteerde werken, leveringen of diensten.

Onder verbonden onderneming wordt verstaan : een onderneming waarvan de jaarrekening geconsolideerd is met die van het overheidsbedrijf of aanbestedende entiteit overeenkomstig de voorschriften van de Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op basis van artikel 54, 3, g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening.

In het geval van overheidsbedrijven of van aanbestedende entiteiten die niet tot het toepassingsgebied van Richtlijn 83/349/EEG behoren, verstaat men onder "verbonden onderneming" elke onderneming : i) waarop het overheidsbedrijf of de aanbestedende entiteit rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kan uitoefenen omdat deze - de meerderheid van het kapitaal van de onderneming bezit, of - over de meerderheid van de stemmen beschikt die aan de door de onderneming uitgegeven aandelen zijn verbonden, of - meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kan aanwijzen; ii) of die eenzelfde overheersende invloed als in i) kan uitoefenen op het overheidsbedrijf of de aanbestedende entiteit; iii) of die, zoals het overheidsbedrijf of de aanbestedende entiteit, onder eenzelfde overheersende invloed als in 1° staat die uitgaat van een andere onderneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of van de voor deze laatste onderneming geldende voorschriften; 4° de overheidsopdrachten die door de aanbestedende overheden of de overheidsbedrijven gegund worden voor andere doeleinden dan het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in deze titel.Deze bepaling doet geen afbreuk aan de toepassing van titel II voor de aanbestedende overheden omschreven in artikel 2, 1. 5° de overheidsopdrachten die door de aanbestedende overheden of de overheidsbedrijven gegund worden met het oog op de uitoefening van de in deze titel bedoelde activiteiten, wanneer de uitgeoefende activiteiten rechtstreeks blootstaan aan mededinging op een markt waar de toegang niet beperkt is.Deze uitsluiting is evenwel afhankelijk van een procedure inzake vrijstellingsaanvragen door de nationale bevoegde overheid en van een beslissing van de Europese Commissie. HOOFDSTUK II. - Gunningswijzen

Art. 53.§ 1. De overheidsopdrachten worden in principe gegund bij open of beperkte procedure, hetzij bij aanbesteding, hetzij bij offerteaanvraag die respectievelijk open of beperkte aanbesteding en open of beperkte offerteaanvraag worden genoemd, of bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

De Koning regelt deze gunningswijzen. § 2. De overheidsopdrachten mogen enkel worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners in de volgende gevallen : 1° in het geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer : a) de goed te keuren uitgave niet hoger is dan de door de Koning vastgelegde bedragen zonder belasting over de toegevoegde waarde;b) de opdracht betrekking heeft op werken, leveringen of diensten die door de overheid geheim verklaard zijn of waarvan de uitvoering gepaard moet gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen of indien de bescherming van de fundamentele belangen van het land dit vereist;c) voor zover zulks strikt noodzakelijk is, ingeval de termijnen voor de open of beperkte procedure of de onderhandelingsprocedure met bekendmaking wegens dwingende spoed, voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid, niet in acht kunnen worden genomen.De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende overheid of aan het overheidsbedrijf te wijten zijn; d) geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ingediend ingevolge een open of beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;e) de uitvoering van de werken, leveringen of diensten slechts kan worden toevertrouwd aan één bepaalde aannemer of leverancier of dienstverlener omwille van de technische of artistieke specificiteit ervan, of omwille van de bescherming van alleenrechten;f) de opdracht enkel wordt gegund ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling en niet met het doel rendabiliteit na te streven dan wel de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken en voorzover de gunning van een dergelijke opdracht niet verhindert dat een oproep tot mededinging wordt gedaan voor latere opdrachten die dit doel in het bijzonder beogen;g) de opdracht te gunnen is op grond van een raamovereenkomst, voorzover deze raamovereenkomst werd gegund overeenkomstig één van de procedures bedoeld in § 1;2° in het geval van een overheidsopdracht voor werken of diensten wanneer het gaat om aanvullende werken of diensten die niet werden opgenomen in het oorspronkelijk aanbestede project, noch in de eerste afgesloten opdracht en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van deze opdracht, op voorwaarde dat ze worden toegewezen aan de aannemer of dienstverlener die de oorspronkelijke opdracht uitvoert : - wanneer deze aanvullende werken of diensten technisch of economisch niet van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden, zonder een ernstig bezwaar op te leveren voor de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf, of - wanneer deze aanvullende werken of diensten, alhoewel scheidbaar van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking ervan;3° in het geval van een overheidsopdracht voor werken wanneer het gaat om nieuwe werken bestaande uit een herhaling van soortgelijke werken, die aan de aannemer van de eerste opdracht worden gegund door dezelfde aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf op voorwaarde dat deze werken overeenstemmen met een basisontwerp en dat dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van een eerste opdracht die gegund werd na aanbesteding, offerteaanvraag of onderhandelingsprocedure met bekendmaking.De mogelijkheid om deze procedure aan te wenden dient evenwel bij het in mededinging stellen van de eerste opdracht vermeld te worden; 4° in het geval van een overheidsopdracht voor leveringen wanneer : a) door de oorspronkelijke leverancier aanvullende leveringen te verrichten zijn en die ofwel zijn bestemd voor gedeeltelijke vernieuwing van de leveringen of installaties voor courant gebruik, ofwel voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, wanneer verandering van leverancier de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische eigenschappen zodat onverenigbaarheid ontstaat of zich bij gebruik en onderhoud onevenredige technische moeilijkheden voordoen;b) aanvullende leveringen van dezelfde aard en met dezelfde kenmerken, ingevolge onvoorziene omstandigheden worden gegund aan de leverancier van de oorspronkelijke opdracht mits het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende leveringen niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht en het samengevoegde bedrag van alle opdrachten de bedragen voor de bekendmaking op Europese niveau niet bereikt;c) het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen;d) het gaat om opportuniteitsaankopen, indien het mogelijk is leveringen aan te schaffen tegen uiterst gunstige voorwaarden die slechts een zeer korte tijd gelden, en waarvoor de te betalen prijs merkelijk lager is dan de op de markt gangbare prijzen;e) het gaat om de aankoop van leveringen tegen bijzondere gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijk akkoord of een in de nationale wetgevingen of reglementeringen bestaande procedure van dezelfde aard;5° in het geval van een overheidsopdracht voor diensten wanneer de opdracht op een ontwerpenwedstrijd volgt en, overeenkomstig de toepasselijke regels, moet worden gegund aan de winnaar of aan één van de winnaars van de wedstrijd.In dit laatste geval moeten alle winnaars worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel te nemen; 6° in het geval van een overheidsopdracht voor diensten waarvan het totaal bedrag niet hoger is dan het bedrag voor bekendmaking op Europees niveau wanneer : a) de diensten, omwille van technische noodwendigheden of voorafgaande belangrijke investeringen, slechts aan één bepaalde dienstverlener kunnen worden toevertrouwd;b) het gaat om nieuwe diensten bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten, die aan de aannemer van de eerste opdracht worden toegewezen door dezelfde aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf, op voorwaarde dat deze diensten overeenstemmen met een basisontwerp en dat dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van een eerste opdracht die werd gegund na mededinging.De mogelijkheid om deze procedure aan te wenden dient bij het in mededinging stellen van de eerste verrichting te worden vermeld.

Art. 54.§ 1. In het geval van een overheidsopdracht voor leveringen mag de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf elke offerte afwijzen die voor meer dan de helft van de totale waarde, producten bevat die afkomstig zijn uit derde landen. Voor de toepassing van dit artikel wordt de programmatuur gebruikt in de uitrusting van telecommunicatienetwerken, beschouwd als een product.

Wordt verstaan onder derde landen, alle landen waarmee de Europese Gemeenschap in een bilateraal of multilateraal verband geen overeenkomst heeft gesloten die aan ondernemingen van de Gemeenschap een vergelijkbare en daadwerkelijke toegang waarborgt tot de opdrachten van deze landen volgens de voorwaarden van artikel 21.

Indien twee of meer offertes gelijkwaardig geoordeeld worden, dient de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf de voorkeur te geven aan die offerte die niet kan worden afgewezen met toepassing van het eerste lid. Inzake het prijscriterium wordt dergelijke offerte als gelijkwaardig beschouwd indien ze het bedrag van de offerte waarop het eerste lid van toepassing is, niet met meer dan drie percent overschrijdt.

De verplichting bedoeld in het voorgaande lid geldt nochtans niet indien de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf hierdoor zou moeten overgaan tot het aanschaffen van materieel dat op technisch gebied verschilt van het reeds bestaande materieel en dat een onverenigbaarheid of technische moeilijkheden inzake gebruik of onderhoud of overmatige kosten zou teweegbrengen. § 2. Voor de toepassing van § 1, wordt het gedeelte van de producten afkomstig uit derde landen bepaald overeenkomstig de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek.

Voor de bepaling van het gedeelte van de producten afkomstig uit derde landen, wordt geen rekening gehouden met de derde landen die de Raad van de Europese Unie heeft opgenomen in het toepassingsgebied van Richtlijn 2004/17/EG van het Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten.

Art. 55.De artikelen 5 tot 11, 15, 17, §§ 1 en 2, 19 tot 22, 24 en 25, 28 tot 30, 32 en 33, 35 tot 43, alsook artikel 2 van de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn eveneens van toepassing op de overheidsopdrachten bedoeld in deze titel.

Artikel 17, § 2, is nochtans niet van toepassing op de overheidsbedrijven.

Artikel 30 is eveneens van toepassing op de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

TITEL IV. - Mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten HOOFDSTUK I. - Algemene beginselen

Art. 56.De aanbestedende entiteiten behandelen de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners op gelijke, niet-discriminerende en transparante wijze.

Art. 57.De opdrachten worden gegund na mededinging, na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en de offertes van de deelnemers, overeenkomstig één van de in hoofdstuk II van deze titel bepaalde gunningsprocedures.

Art. 58.De Koning bepaalt de regels die van toepassing zijn op de communicatiemiddelen tussen de aanbestedende entiteiten en de aannemers, leveranciers en dienstverleners. De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar zijn en mogen de toegang tot de gunningsprocedure niet beperken.

De Koning bepaalt de regels die van toepassing zijn op de informatie verstrekt aan de kandidaten en inschrijvers over hun aanvraag tot deelneming of offerte, of over een beslissing om af te zien van het gunnen van de opdracht of om de procedure te herbeginnen.

Art. 59.Een aanbestedende entiteit die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4°, is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. HOOFDSTUK II. - Opdrachten voor werken, leveringen en diensten gegund door privéondernemingen Afdeling I. - Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Onderafdeling I. - Aanbestedende entiteiten en opdrachten

Art. 60.§ 1. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de aanbestedende entiteiten in de zin van artikel 2, 3°. § 2. De bepalingen van deze titel zijn enkel van toepassing op de in artikel 4, 1°, 2° en 6°, omschreven opdrachten, waarvan de geraamde bedragen gelijk zijn aan of hoger zijn dan de drempelbedragen voor de Europese bekendmaking.

Deze titel is niet van toepassing op de concessies voor werken in de zin van artikel 4, 6°, die worden toegekend door aanbestedende entiteiten die één of meerdere activiteiten bedoeld in deze titel uitoefenen wanneer deze concessies worden toegekend voor de uitoefening van deze activiteiten.

Onderafdeling II. - Opdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten en specifieke uitsluitingen

Art. 61.De artikelen 46 tot 51 zijn eveneens van toepassing teneinde de activiteiten van de in deze wet bedoelde aanbestedende entiteiten te bepalen.

Art. 62.Deze titel is niet van toepassing op : 1° de opdrachten gegund door een aanbestedende entiteit met het oog op de uitoefening van de in deze titel bedoelde activiteiten in een derde land buiten de Europese Gemeenschap, onder voorwaarden die niet leiden tot de materiële uitbating van een netwerk of van een geografisch gebied binnen de Europese Gemeenschap;2° de opdrachten gegund met het oog op een doorverkoop of het verhuren aan derden wanneer de aanbestedende entiteit geen enkel bijzonder of uitsluitend recht geniet voor de verkoop of het verhuren van het voorwerp van deze opdrachten en wanneer andere personen, onder dezelfde voorwaarden als de aanbestedende entiteit, het vrij kunnen verkopen of verhuren;3° de opdrachten die door de overheid geheim zijn verklaard of waarvan de uitvoering gepaard moet gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen of wanneer de bescherming van de fundamentele belangen van de veiligheid van het land dit vereist;4° de opdrachten waarvoor andere procedurevoorschriften gelden en die gegund worden krachtens de specifieke procedure van een internationale instelling;5° de opdrachten waarvoor andere procedurevoorschriften gelden en die worden gegund krachtens een internationale overeenkomst die, in overeenstemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, wordt gesloten tussen een lidstaat en één of meer derde landen, en die betrekking hebben op werken of leveringen bestemd voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een bouwwerk of op diensten of ontwerpenwedstrijden bestemd voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een project door de ondertekenende Staten;6° de opdrachten die geregeld worden door procedurevoorschriften en worden gegund krachtens een internationale overeenkomst gesloten in verband met de legering van strijdkrachten en betreffende ondernemingen van een lidstaat of een derde land;7° de opdrachten die door de aanbestedende entiteiten gegund of geregeld worden voor andere doeleinden dan de uitoefening van de activiteiten bedoeld in deze titel;8° a) de opdrachten die door een aanbestedende entiteit aan een verbonden onderneming worden gegund, of b) die, met het oog op de uitoefening van de in deze titel bedoelde activiteiten, door een gemeenschappelijke onderneming, bestaande uit meerdere aanbestedende entiteiten in de zin van deze titel, worden gegund aan één van deze aanbestedende entiteiten of aan een onderneming die verbonden is met één van deze entiteiten. Artikel 52, 3°, tweede lid en volgende, is eveneens van toepassing teneinde de toepassingsvoorwaarden van deze uitzondering te bepalen; 9° de opdrachten die door de aanbestedende entiteiten worden gegund met het oog op de uitoefening van de in deze titel bedoelde activiteiten, wanneer de uitgeoefende activiteiten rechtstreeks blootstaan aan mededinging op markten waar de toegang niet beperkt is. De toepassing van deze uitsluiting is evenwel afhankelijk van een procedure inzake vrijstellingsaanvragen door de bevoegde nationale overheid en van de beslissing van de Europese Commissie. Afdeling II. - Toegangsrecht en kwalitatieve selectie

Art. 63.De Koning bepaalt de voorschriften inzake het toegangsrecht en die inzake de kwalitatieve selectie van de kandidaten en inschrijvers.

Art. 64.De aannemers, leveranciers en dienstverleners uit derde landen buiten de Europese Gemeenschap mogen enkel een aanvraag tot deelneming of een offerte met toepassing van deze titel indienen, mits zij zich daarvoor kunnen beroepen op een internationaal verdrag of een akte van een internationale instelling, met inachtneming van de perken en de voorwaarden bepaald in de betrokken akte.

De aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan, het bestek, kan in een andersluidende bepaling voorzien.

Art. 65.Een aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig de beginselen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de toegang tot de gunningsprocedure reserveren voor beschutte werkplaatsen of de uitvoering ervan reserveren in het kader van programma's voor beschermde arbeid indien de meerderheid van de betrokken werknemers personen met een handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen.

De aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan, het bestek, moet deze toegangsreservatie vermelden. Afdeling III. - Gunningswijzen van de opdrachten en regels van

toepassing op de ontwerpenwedstrijden

Art. 66.§ 1. De opdrachten worden in principe gegund bij open of beperkte procedure of bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking. § 2. De opdrachten mogen enkel worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in de volgende gevallen : 1° in het geval van een opdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer : a) in strikt noodzakelijke gevallen, de dwingende spoed, voortvloeiend uit voor de aanbestedende entiteiten onvoorzienbare gebeurtenissen, de naleving van de voor de openbare procedure, de beperkte procedure of de onderhandelingsprocedure met bekendmaking vereiste termijnen, onmogelijk maakt.De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende entiteit te wijten zijn; b) geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ingediend ingevolge een procedure met voorafgaande mededinging, voorzover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;c) van de technische of artistieke specificiteit, of omwille van de bescherming van alleenrechten, de uitvoering van de werken, leveringen of diensten slechts kan worden toevertrouwd aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener;d) de opdracht enkel gegund wordt voor onder- zoeks-, proefnemings-, studie- of ontwikkelingsdoeleinden en niet met de bedoeling rendabiliteit na te streven of de kosten van het onderzoek en de ontwikkeling te dekken en voor zover de gunning van een dergelijke opdracht niet verhindert dat een oproep tot mededinging wordt gedaan voor latere opdrachten waarmee dit doel wel wordt beoogd;e) de opdrachten te gunnen zijn op grond van een raamovereenkomst, voorzover deze raamovereenkomst werd gegund overeenkomstig één van de in § 1 bepaalde procedures;2° in het geval van een opdracht voor werken of diensten wanneer het gaat om aanvullende werken of diensten die niet werden opgenomen in het oorspronkelijk aanbestede project, noch in de eerste afgesloten opdracht en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van deze opdracht, op voorwaarde dat ze worden toegewezen aan de aannemer of aan de dienstverlener die de oorspronkelijke opdracht uitvoert : - wanneer deze aanvullende werken of diensten technisch of economisch niet van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden, zonder een ernstig bezwaar op te leveren voor de aanbestedende entiteiten, of - wanneer deze aanvullende werken of diensten, alhoewel scheidbaar van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking ervan;3° in het geval van een opdracht voor werken wanneer het gaat om nieuwe werken die een herhaling zijn van soortgelijke werken, toevertrouwd aan de onderneming die de eerste opdracht toegewezen kreeg door dezelfde aanbestedende entiteit, op voorwaarde dat deze werken overeenstemmen met een basisproject en dat dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van een eerste opdracht die gegund werd na mededinging.De mogelijkheid om deze procedure aan te wenden dient evenwel bij het in mededinging stellen van de eerste opdracht vermeld te worden; 4° in het geval van een opdracht voor leveringen wanneer : a) bijkomende leveringen te verrichten zijn door de oorspronkelijke leverancier, die bestemd zijn hetzij voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties voor gewoon gebruik, hetzij voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, indien verandering van leverancier de aanbestedende entiteit ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische eigenschappen zodat onverenigbaarheid ontstaat of bij gebruik en onderhoud zich onevenredige technische moeilijkheden voordoen;b) het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen;c) het gaat om opportuniteitsaankopen, wanneer het mogelijk is leveringen aan te schaffen tegen uiterst gunstige voorwaarden die slechts een zeer korte tijd gelden en waarvoor de te betalen prijs merkelijk lager is dan de op de markt gangbare prijzen;d) het gaat om aankopen van leveringen tegen zeer gunstige voorwaarden ofwel bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, ofwel bij curatoren of vereffenaars van faillissementen, gerechtelijke akkoorden of gelijkaardige procedures die in de nationale wetgevingen of reglementeringen voorkomen;5° in het geval van een opdracht voor diensten wanneer de opdracht op een ontwerpenwedstrijd volgt en volgens de toepasselijke voorschriften aan de laureaat of aan één van de laureaten van deze wedstrijd moet worden gegund.In dit laatste geval dienen alle laureaten te worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel te nemen.

Art. 67.Onverminderd artikel 69, worden de opdrachten gegund : - ofwel aan de inschrijver met de laagste prijs, - ofwel aan de inschrijver die, vanuit het oogpunt van de aanbestedende entiteit, de economisch voordeligste offerte heeft ingediend, rekening houdend met de verschillende criteria die met het voorwerp van de opdracht verband moeten houden en in de aankondiging van opdracht of in het bestek zijn vermeld, zoals de leveringstermijn, de uitvoeringstermijn, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de kwaliteit, de esthetische en functionele kenmerken, de milieutechnische eigenschappen, de technische waarde, de klantenservice en technische bijstand, de waarborgen met betrekking tot reserveonderdelen, de gewaarborgde materiaalvoorziening en de prijs.

De aanbestedende entiteit specificeert de weging van elke gunningscriterium die eventueel kan worden uitgedrukt binnen een vork met een passend verschil tussen minimum en maximum. Indien een dergelijke weging om aantoonbare redenen niet mogelijk is, worden de criteria vermeld in dalende volgorde van belangrijkheid.

Art. 68.De artikelen 66 en 67 zijn niet van toepassing op de opdrachten voor diensten als bedoeld in bijlage II, B, van deze wet.

Art. 69.In het geval van een opdracht voor leveringen mag de aanbestedende entiteit, volgens dezelfde voorwaarden als die bepaald in artikel 54, elke offerte afwijzen die voor meer dan de helft van de totale waarde, producten bevat die afkomstig zijn uit derde landen buiten de Europese Gemeenschap.

Volgens dezelfde voorwaarden en met dezelfde uitzonderingen als bepaald in artikel 54 dient de aanbestedende entiteit indien twee of meer offertes gelijkwaardig geoordeeld worden, de voorkeur te geven aan de offerte die met toepassing van het eerste lid niet kan worden afgewezen. Afdeling IV. - Uitvoeringsvoorwaarden

Art. 70.Overeenkomstig de beginselen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en voor zover ze niet rechtstreeks of onrechtstreeks discriminerend zijn en, naargelang van het geval, ze worden vermeld in de aankondiging van opdracht of in het bestek, kan de aanbestedende entiteit uitvoeringsvoorwaarden opleggen die het mogelijk maken rekening te houden met doelstellingen zoals : 1° het verstrekken van beroepsopleidingen aan werklozen en jongeren;2° het bevorderen van het gelijke kansenbeleid inzake de arbeidsparticipatie van onvoldoende in het arbeidsproces geïntegreerde personen;3° de strijd tegen de werkloosheid;4° de verplichting om, in hoofdzaak, de bepalingen van de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie na te leven, in de veronderstelling dat die niet reeds worden toegepast in het nationale recht van het land waar de productie plaatsvindt;5° de bescherming van het leefmilieu. Afdeling V. - Technische specificaties en normen

Art. 71.De aanbestedende entiteit neemt de technische specificaties op in het bestek van de opdracht, in de als zodanig geldende documenten of in de algemene documenten toepasselijk op deze opdracht.

De Koning bepaalt de andere modaliteiten die betrekking hebben op het voorschrijven van de technische specificaties, de normen en de technische erkenningen. Dit voorschrijven gebeurt : 1° hetzij door verwijzing naar technische specificaties;2° hetzij in termen van prestatie-eisen of functionele eisen;3° hetzij in termen van prestatie-eisen of functionele eisen bedoeld in 2°, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen of functionele eisen wordt verwezen naar de in 1° bedoelde specificaties;4° hetzij door verwijzing naar de in 1° bedoelde specificaties voor bepaalde kenmerken, en naar de in 2° bedoelde prestatie-eisen en functionele eisen voor andere kenmerken. HOOFDSTUK III. - Opdrachten gesloten door overheidsbedrijven of inzake de productie van elektriciteit

Art. 72.De bepalingen van artikel 4 en van titel IV zijn van toepassing op de overheidsbedrijven zoals omschreven in artikel 2, 2°, voor de opdrachten, overeenkomsten en wedstrijden waarvan de geraamde bedragen gelijk zijn aan of hoger zijn dan de bedragen vastgesteld in artikel 60, § 2, en die geen betrekking hebben op taken van openbare dienst als bedoeld in een wet, een decreet of een ordonnantie maar wel op één van de activiteiten bedoeld in artikel 61.

De bepalingen van artikel 4 en van titel IV zijn eveneens van toepassing op de in artikel 2, 1°, bedoelde aanbestedende overheden voor de opdrachten, overeenkomsten en wedstrijden waarvan de geraamde bedragen gelijk zijn aan of hoger zijn dan de in het eerste lid bedoelde bedragen en die betrekking hebben op de productie van elektriciteit.

TITEL V. - Diverse bepalingen en slotbepalingen

Art. 73.§ 1. Een overheidsopdracht of een opdracht gegund met het oog op de uitoefening van meerdere activiteiten, is onderworpen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de activiteit waarvoor de opdracht hoofdzakelijk bedoeld is. § 2. Wanneer de overheidsopdracht of de opdracht evenwel betrekking heeft op meerdere activiteiten en objectief onmogelijk is vast te stellen voor welke activiteit deze hoofdzakelijk is bedoeld, zijn de volgende regels van toepassing : 1° indien één van de activiteiten waarvoor de overheidsopdracht of de opdracht is bestemd, onderworpen is aan titel II en de andere activiteit aan titel III of aan titel IV, wordt de overheidsopdracht of de opdracht gegund overeenkomstig de regels van titel II;2° indien één van de activiteiten waarvoor de overheidsopdracht of de opdracht is bestemd, onderworpen is aan titel III of aan titel IV en de andere activiteit niet onderworpen is aan één van deze titels, wordt de overheidsopdracht of de opdracht gegund, naargelang van het geval, overeenkomstig de regels van titel III of van titel IV. § 3. De keuze tussen één enkele overheidsopdracht of opdracht voor meerdere activiteiten en meerdere overheidsopdrachten of opdrachten mag niet tot doel hebben de ene of de andere aan het toepassingsgebied van deze wet te onttrekken.

Art. 74.Elke minister kan, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, de beslissingen nemen inzake de gunning en uitvoering van opdrachten voor rekening van de federale overheid en van de instellingen die onder zijn hiërarchisch gezag staan.

Voor de andere publiekrechtelijke personen dan deze bedoeld in het eerste lid worden de bevoegdheden voor het gunnen en uitvoeren van opdrachten uitgeoefend door de overheden en organen bevoegd krachtens de bepalingen van een wet, decreet, ordonnantie, reglement of statuut.

De bevoegdheden toegekend krachtens het eerste en tweede lid kunnen, voor de bevoegde overheden en organen bedoeld in deze leden, die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren, worden overgedragen binnen de grenzen vastgesteld door de Koning, behalve wanneer een bijzondere wettelijke bepaling deze overdracht regelt.

Art. 75.§ 1. De Koning kan de maatregelen nemen, met inbegrip van de opheffing, aanvulling, wijziging of vervanging van wetsbepalingen, die nodig zijn om de omzetting te verzekeren van de verplichte bepalingen die voortvloeien uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de internationale akten die genomen werden krachtens dit verdrag en die de overheidsopdrachten en de opdrachten voor werken, leveringen en diensten betreffen bedoeld in deze wet.

De maatregelen maken het voorwerp uit van een verslag dat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt voorgelegd. § 2. De Koning kan de Eerste Minister belasten met de aanpassing van bepaalde bedragen die in de uitvoeringsmaatregelen voorkomen in functie van de herzieningen voorzien in de Europese richtlijnen en die de waarde aangeven van de drempels waarvan sprake in deze richtlijnen.

Art. 76.De Koning kan de organieke en statutaire bepalingen in overeenstemming brengen met de bepalingen van deze wet wat de in respectievelijk artikel 2, 1°, en 2°, bedoelde aanbestedende overheden en overheidsbedrijven betreft die, krachtens een wet of besluit, onder het hiërarchische gezag of het toezicht van een federale minister staan.

Art. 77.Aan de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, 2°, worden de woorden "de wet betreffende de overheidsopdrachten : de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten" vervangen door het volgende : "de wet betreffende de overheidsopdrachten : de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006";2° in artikel 2, wordt het eerste lid vervangen door het volgende lid : « Deze wet is van toepassing op de overheidsopdrachten voor werken, zoals gedefinieerd in artikel 3, 2°, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, die worden gegund door de aanbestedende overheden en overheidsbedrijven zoals gedefinieerd in artikel 2, 1° en 2°, van dezelfde wet.»; 3° artikel 4, § 1, 4°, a), wordt vervangen door de volgende bepaling : « 4° a) niet, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld zijn voor : - deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 2, § 1, van het Gemeenschappelijk Optreden 98/773/JBZ van de Raad; - omkoping als bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 en in artikel 3, § 1, van het Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad; - fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap; - witwassen van geld als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld; - elk ander misdrijf dat door zijn aard de beroepsmoraal van de aannemer aantast. »

Art. 78.Worden opgeheven : - artikel 11, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.

Art. 79.De koninklijke besluiten welke in uitvoering of met toepassing van deze wet worden vastgesteld, worden in Ministerraad overlegd.

Art. 80.De Koning stelt voor titels I, II, III en IV en voor iedere bepaling van titel V de datum van inwerkingtreding vast.

Dit artikel alsook de artikelen 15, 31, 77 en 79 treden in werking op de dag van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-2237/1. - Amentementen, nr. 51-2237/2. - Verslag, nr. 51-2237/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 51-2237/4. - Amendementen, nr. 51-2237/5. - Aanvullend verslag, nr. 51-2237/6. - Artikel gewijzigd voor de commissie, nr. 51-2237/7. - Amendementen, nr. 51-2237/8. - Advies van de Raad van State, nr. 51-2237/9. - Aanvullend verslag, nr. 51-2237/10. - Tekst aangenomen door de commissie (artikel 78 van de Grondwet), nr. 51-2237/11. - Tekst aangenomen door de commissie (artikel 77 van de Grondwet), nr. 51-2237/12. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2237/13.

Integraal verslag : 4 mei 2006.

Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, nr. 3-1689/1. - Amendementen, nr. 3-1689/2. - Verslag, nr. 3-1689/3.

Amendementen, nr. 3-1689/4. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 3-1689/5.

Handelingen van de Senaat : 1 juni 2006.

Tekstcorrecties : zie stuk nr. 3-1689/3, blz. 11 to 13.

Bijlage I Lijst van werkzaamheden in de zin van artikel 3 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage II Diensten in de zin van artikel 3 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

Bijlage II A (2)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage II B (2)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

_______ Nota's (1) Bij verschillen tussen CPV en NACE, heeft de NACE-nomenclatuur voorrang - Verordening (EEG) nr.3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1). Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 761/93 van de Commissie (PB L 83 van 3.4.1993, blz. 1). (2) In geval van verschillen tussen CPV en CPC, heeft de CPC-nomenclatuur voorrang.(3) CPC-nomenclatuur (voorlopige versie), gebruikt om het toepassingsgebied van Richtlijn 92/50/EEG te bepalen.(4) Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt.(5) Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt.(6) Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten. Uitgesloten zijn tevens diensten betreffende de verwerving of de huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop; de overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden verstrekt, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan deze wet onderworpen. (7) Met uitzondering van onderzoeks- en ontwikkelingswerk anders dan dat waarvan de resultaten in hun geheel toebehoren aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, voorzover de dienstverlening volledig door de aanbestedende dienst wordt beloond.(8) Met uitzondering van diensten voor arbitrage en bemiddeling.(9) Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten. (10) Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.

^