Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2012

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204277 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet. - Invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet (2) type wijziging aan de grondwet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204279 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet. - Invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet (2)

wet

type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204203 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (1) type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204212 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204228 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204227 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid type wet prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012205585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012205588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012205587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 25/06/2013 numac 2013000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012000494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2011 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 18 augustus 2011 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luik, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012000497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28 juni 2011 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Luik en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 6 tot 17 januari 2011 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik, Namen en Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 juli 2011 op het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012000499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2011 waarbij de hevige sneeuwval die heeft plaatsgevonden gedurende de maand december 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2011 waarbij de hevige sneeuwval die heeft plaatsgevonden gedurende de maand december 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003243 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de verschuldigde HIPC-schijven in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003244 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de tweede schijf in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012003245 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de verschuldigde MDRI-schijven in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003246 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de selectieve en algemene verhoging van het kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een werkend voorzitter en benoeming van een werkend voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van de Vestigingsraad type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012003241 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012003242 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012003258 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Muntfonds type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2008 tot oprichting van de « Haute Ecole libre mosane » afgekort : HELMO, waarbij de opleidingen georganiseerd door de Hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012035919 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de tarieven op de snelbuslijnen 68, 178 en 179 van de Vlaamse Vervoermaatschappij type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204400 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de manier waarop de gemeentebesturen de berichten over veroordeling, internering en onbekwaamverklaring behandelen, bewaren en doorzenden type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 21 van organisatieafdelingen 13, 14, 15 en 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

arrest

type arrest prom. 19/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel tot sluiting van de gewone zitting 2011-2012 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel type arrest prom. 19/07/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012031645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van 21 november 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds bij uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999

decreet

type decreet prom. 19/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012031600 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie , opgemaakt te Bonn op 26 januari 2009 type decreet prom. 19/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012031599 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met het Protocol, opgemaakt te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het Protocol over de overgangsmaatregelen, bijgevoegd bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie type decreet prom. 19/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012031603 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, opgemaakt in Den Haag op 19 oktober 1996 type decreet prom. 19/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012031602 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012027114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de « Société wallonne du Logement » of de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot invoering van mutatieregels voor huurovereenkomsten met een onbepaalde duur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van de afdelingen bekrachtigd door de graden van bachelor, specialisatie of master en door het « Brevet de l'enseignement supérieur » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het lager onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2010 houdende maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de teruggave aan de Regering van de Franse Gemeenschap van het aanvullend lestijdenpakket toegekend aan de scholen voor gespecialiseerd onderwijs die de totale tijdelijke integratie, de gedeeltelijke tijdelijke integratie en de gedeeltelijke permanente integratie uitoefenen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de « Proef voor hoger secundair onderwijs » van het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012031592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Financiën en Begroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - tweede lezing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031638 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter aanduiding van de gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem en de gemeenten die gebruik maken van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031635 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten door het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031636 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012031641 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031639 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031642 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inrichting van de stembureaus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de bij de oproepingsbrief gevoegde verklarende brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012031644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verzekering zoals voorzien in artikel 38 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging, wegens openbaar nut, van het gewestelijk bestemmingsplan met het oog op de verwezenlijking van het project genaamd « Huis van de Europese Geschiedenis » in het Eastmangebouw in het Leopoldpark te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van twee Regeringscommissarissen bij Brugel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van het bijzonder bestemmingsplan Belliard-Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012031708 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012031749 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/91 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 mei 2008 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking. - Tweede lezing type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012031822 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/773 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van de artikelen 3 en 6 van het besluit van 17 juli 2009 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204308 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012204309 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het samenwerkingsakkoord van 10 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende steunverlening aan jongeren met een handicap bij het volgen van onderwijs type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204307 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de gewone zitting 2011-2012 van het Waals Parlement gesloten wordt type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012204310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie EFT-OISP ingesteld bij het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012204311 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de lijsten van de beschermde goederen waarop het « Institut du Patrimoine wallon » zijn beheers- en opwaarderingsopdracht vervult type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012204372 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen van de « Société publique de Gestion de l'Eau » type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012204370 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes » type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012204396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012204784 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2011-2012 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 19/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van de afdelingen bekrachtigd door de graden van bachelor, specialisatie of master en door het « brevet de l'enseignement supérieur » . - Erratum type erratum prom. 19/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012031677 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter aanduiding van de gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem en de gemeenten die gebruik maken van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk. - Erratum type erratum prom. 19/07/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012031692 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning. - Erratum

document

type document prom. 19/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204781 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type document prom. 19/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204276 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van artikel 63 van de Grondwet (2) type document prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204278 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van artikel 160 van de Grondwet (2)
^