Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 mei 2016
gepubliceerd op 20 mei 2016

Ministerieel besluit dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Federale Pensioendienst toekent in de sector van de vergoedingspensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022216
pub.
20/05/2016
prom.
11/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/11/2016022216/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 MEI 2016. - Ministerieel besluit dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Federale Pensioendienst toekent in de sector van de vergoedingspensioenen


De Minister van Pensioenen, Gelet op de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend op 5 oktober 1948, artikelen 8bis, 8quater, 16, 40, 41, 45 en 46;

Gelet op de wet van 29 maart 1967: 1° tot verhoging van het bedrag van de invaliditeitspensioenen van de oorlog; 2° tot vaststelling van sommige assimilaties van de stelsels van de groot-invaliden van de oorlog 1914-1918 en de oorlog 1940-1945; 3° tot eenmaking van de pensioenbedragen van de oorlogsweduwen gehuwd na het schadelijk feit; 4° tot bepaling van de modaliteiten van herziening der pensioenen in geval van wijziging van de invaliditeitsschalen;5° tot verdubbeling van de gevangenschapsstrepenrente van de oorlog 1914-1918; 6° tot instelling van nieuwe categorieën van rechthebbenden op de strijdersrente en op de gevangenschapsrente van de oorlog 1940-1945, artikel 8;

Gelet op de wetten op de Raad van State, samengeordend op 12 januari 1973, artikel 14;

Gelet op de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten, en van de wetgeving betreffende de rustpensioenen van de personeelsleden van de openbare sector, artikel 7;

Gelet op de wet van 4 juni 1982 tot wijziging van de pensioenregeling der oorlogsweduwen, artikel 11;

Gelet op de wet van 30 juni 1983 tot aanvulling van de wetgeving betreffende de aan de oorlogsslachtoffers toegekende pensioenen en renten, artikel 14;

Gelet op de wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels sluiten verkort "wet betreffende de Federale Pensioendienst";

Gelet op het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, artikel 85;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997000536 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State sluiten betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State type koninklijk besluit prom. 30/11/2006 pub. 17/03/2011 numac 2011000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De in de artikelen van dit besluit bedoelde ambtenaren zijn ambtenaren van de Federale Pensioendienst.

Art. 2.De administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal alsook de titularissen van een functie in de rang A3, A4 of A5, die de vergoedingspensioenen onder hun bevoegdheid hebben, worden aangeduid om te ondertekenen : 1° de krachtens artikel 16 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen genomen beslissing in eerste aanleg betreffende een periodiek onderzoek van invaliditeit;2° de krachtens artikel 45, § 6 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen genomen beslissing in eerste aanleg betreffende de herziening wegens verergering;3° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 46 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen;4° de krachtens artikel 41 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen genomen beslissing van herziening wegens verergering of nieuw feit;5° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 11 van de wet van 4 juni 1982;6° de door de minister die de vergoedingspensioenen in zijn bevoegdheid heeft, overeenkomstig artikel 45 § 4 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen ingediende akten van hoger beroep;7° de door de minister die de vergoedingspensioenen in zijn bevoegdheid heeft, overeenkomstig artikel 40 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen ingediende aanvragen tot herziening wegens vergissing of nieuw feit;8° de beslissing in eerste aanleg betreffende de toepassing van artikel 8bis of 8quater van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen;9° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 8 van de wet van 29 maart 1967;10° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 7 van de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. - Duitse vertaling sluiten;11° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 14 van de wet van 30 juni 1983;12° alle andere hierboven niet vermelde akten die voortvloeien uit de bevoegdheden toegekend door de wetgeving en de reglementering betreffende de pensioenen en de oorlogsrenten aan de minister die de vergoedingspensioenen in zijn bevoegdheid heeft.

Art. 3.De administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal alsook de titularissen van een functie A4 of A5 die de geschillen betreffende de vergoedingspensioenen onder hun bevoegdheid hebben, worden aangeduid om de cassatieberoepen te ondertekenen ingesteld bij de Raad van State tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep voor vergoedingspensioenen of van de Commissie van Beroep voor vergoedingspensioenen der politieke gevangenen.

Art. 4.De administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal, alsook de titularissen van een functie A3, A4 of A5 die de vergoedingspensioenen onder hun bevoegdheid hebben, worden aangeduid om : A. de geschriften en andere aan de Raad van State te verzenden rechtsplegingsstukken, te ondertekenen alsook de aanvragen van depersonalisatie bedoeld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997000536 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State sluiten betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State;

B. de in artikel 85 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State bedoelde afschriften voor eensluidend te verklaren.

Art. 5.Worden aangeduid om de minister die de vergoedingspensioenen in zijn bevoegdheid heeft te vertegenwoordigen bij de terechtzittingen van de afdeling administratie van de Raad van State : a) de ambtenaren in artikel 4 bedoeld;b) de titularissen van een functie in de rang A1 of A2 die de vergoedingspensioenen onder hun bevoegdheid hebben.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 12 oktober 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Pensioendienst voor de overheidssector toekent in de sector van de vergoedingspensioenen sluiten dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Pensioendienst voor overheidssector toekent, wordt opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2016.

De Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE

^