Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het decreet van 19 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020042917
pub.
11/09/2020
prom.
07/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het decreet van 19 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio


De Minister van de Audiovisuele Sector, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het gecoördineerd decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties type decreet prom. 26/03/2009 pub. 11/05/2009 numac 2009201882 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs sluiten betreffende audiovisuele mediadiensten, en inzonderheid op artikel 169;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019042038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van de werking van de regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, en inzonderheid op artikel 13, § 1, 6° ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 betreffende de bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030935 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de radiocreatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040457 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de radiocreatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de radiocreatie;

Overwegende dat de heer Frédéric GERAND, benoemd bij het ministerieel besluit van 19 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030935 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten tot werkend lid in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de klankdiensten van de RTBF, zijn ontslag heeft ingediend;

Overwegende dat Mevrouw Céline PEETERBROECK, bij het ministerieel besluit van 19 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030935 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten aangewezen als werkend lid in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van ideologische en filosofische strekkingen voor de Mouvement réformateur, haar ontslag heeft ingediend;

Overwegende dat Mevrouw Laurence VIELLE, bij het ministerieel besluit van 4 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040457 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten aangewezen als werkend lid in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van ideologische en filosofische strekkingen voor de Parti socialiste, ontslag heeft genomen;

Overwegende dat de vacatures in de Adviescommissie voor radiocreatie moeten worden vervuld omdat er tijdens de vorige oproepen tot het indienen van kandidaatstelling geen kandidaten waren en omdat sommige benoemde leden hun ontslag hebben ingediend;

Overwegende dat er op 29 mei 2020 een nieuwe oproep tot het indienen van kandidaturen werd bekendgemaakt;

Overwegende dat op 25 mei en 27 mei 2020 gewone en elektronische post is verstuurd naar de groephoofden van het Parlement van de Franse Gemeenschap die niet vertegenwoordigd zijn in de Adviescommissie voor radiocreatie en naar de partijvoorzitters van deze groepen, met het verzoek om vertegenwoordigers van ideologische en filosofische strekkingen voor te dragen;

Overwegende dat op 25 mei 2020 een brief aan de RTBF is gestuurd naar aanleiding van het ontslag van zijn vertegenwoordiger;

Overwegende dat na de oproep en de brieven tot het indienen van kandidaturen 6 antwoorden werden ontvangen;

Overwegende dat alle kandidaturen ontvankelijk zijn;

Overwegende dat het niet nodig is de bekwaamheidsbewijzen en verdiensten van de kandidaten te vergelijken, aangezien geen enkele kandidaat heeft gesolliciteerd naar dezelfde vacature in de Adviescommissie voor radiocreatie;

Overwegende dat Mevrouw Lucie REZSOHAZY bij besluit van 4 juni 2018 is aangewezen tot plaatsvervangend lid als vertegenwoordigster van de klankdiensten van de RTBF; Dat de RTBF heeft voorgesteld Mevrouw Lucie REZSOHAZY aan te wijzen tot werkend lid en Mevrouw Sandrine PAUWELS als plaatsvervangend lid;

Overwegende dat de Mouvement réformateur heeft voorgesteld de heer Vincent SADIOMADY aan te wijzen als werkend lid ter vervanging van Mevrouw Céline PEETERBROECK;

Overwegende dat de Parti socialiste heeft voorgesteld Mevrouw Margaux JPACHIM aan te wijzen als werkend lid ter vervanging van Mevrouw Laurence VIELLE;

Overwegende dat de oproep tot het indienen van kandidaturen van 29 mei 2020 het niet mogelijk maakte om het plaatsvervangend lid voor het ambt van beroepsbeoefenaar uit private klankdiensten te benoemen;

Overwegende dat op 23 juni 2020 de heer Yves ROBIC, die bij het ministerieel besluit van 19 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030935 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten was aangewezen tot werkend lid uit de radioberoepen in het algemeen, ontslag heeft genomen;

Overwegende dat dit ontslag na de oproep tot het indienen van kandidaturen plaatsvond, is het ambt van beroepsbeoefenaar uit de radioberoepen in het algemeen dus ook vacant, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030935 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de radiocreatie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1 wordt als volgt ingevuld: "Mevrouw Yamina EL ATLASSI als vervangster." 2° in punt 3 worden de woorden " - de heer Yves ROBIC als lid en" geschrapt;3° punt 5 wordt vervangen door de volgende tekst: « 5.In hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de klankdiensten van de RTBF: - Mevrouw Lucie REZSOHAZY als werkend lid; - Mevrouw Sandrine PAUWELS als plaatsvervangend lid; "; 4° punt 6 wordt vervangen door de volgende tekst « 6.Als vertegenwoordiger van ideologische en filosofische tendensen: - de heer Vincent SADIOMADY voor de Mouvement Réformateur als werkend lid en de heer Antoine DEMOULIN als plaatsvervangend lid; - Mevrouw Margaux JOACHIM voor de Parti socialiste als werkend lid en Mevrouw Noémie FELD als plaatsvervangend lid; - de heer Dominique VELLANDE voor CDH als werkend lid en Mevrouw Margaux VAN MEERHAEGHE als plaatsvervangend lid. 5° Het artikel wordt aangevuld met een punt 8, luidend als volgt: "8."Als vertegenwoordiger van de private klankdiensten: - Mr. Jeoffrey DATH als werkend lid;".

Art. 2.Het ministerieel besluit van 4 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040457 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de radiocreatie, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 7 september 2020.

B. LINARD

^