Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042903 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 07/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042917 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het decreet van 19 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio type ministerieel besluit prom. 07/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020015487 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruik maakt van X-stralen bestemd voor fluoroscopie type overeenkomst prom. 07/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020015613 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 07/09/2020 pub. 16/11/2020 numac 2020043533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
^