Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 september 2020

Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 november 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. De Cort C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Antwerpen Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020043022
pub.
18/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042465 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 16 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type koninklijk besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015386 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie "Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking" type koninklijk besluit prom. 19/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019205567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. De Cort C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zevende kanton).

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2019042903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 15/05/2020 numac 2020040940 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015751 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Dessilly G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Brugelette.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Verbert D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040654 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030313 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030474 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute. - Ingetrokken bepalingen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Vaerenbergh L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Lierde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 6 september 2020, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen te twee maanden te rekenen vanaf heden: - is de heer Verbert S., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton). - is de heer Veltmans M., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Lierde, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Lierde. - is mevr. Deleuze C., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijke arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Brugelette.

Bij koninklijk besluin van 8 september 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen te twee maanden te rekenen vanaf heden, is mevr. Riems E., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris te standplaats Antwerpen (grondgebied van het zevende kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het zevende kanton).

Bij ministerieel besluit van 7 september 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042903 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 07/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042917 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het decreet van 19 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio sluiten, - is een einde gesteld op 1 september 2020 `s avonds aan de aanwijzing van Mevr. Sabiau A., als effectief lid van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen; - zijn aangewezen voor een termijn van één jaar, met ingang op 2 september 2020, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen : o mevr. Dejonckheere C., als effectief lid; o mevr. Deronne M.-C., als plaatsvervangend lid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^