Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015556 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 5, eerste lid van de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015557 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4, derde lid van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020015558 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - DIENST P&O Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020 wordt mevrouw CLAEYSSENS Charlotte, geboren op 8 augustus 1974, penitentiair technisch deskundige , bevorderd in de klasse A1,(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 18/09/2020 numac 2020031326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 18/09/2020 numac 2020042914 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020043022 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 november 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. De Cort C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Antwerpen Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van (...) type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020203012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij koninklijk besluit van 13 september 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042888 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 29 juli 2020 wordt de H. Steve WARSON, technisch deskundige , met ingang van 1 september 2020, bevorderd door overgang naar het hogere niveau tot de eerste klasse (A1) van het niveau (...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042916 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Alain LEROY. Bij hetzelfde besluit wordt de be type ministerieel besluit prom. 11/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042929 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042940 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020203851 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het gewestelijk comité inzake landbouwrampen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015520 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het secundair onderwijs en over de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015526 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die tegen 30 juni 2022 het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/08/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042926 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het opstellen van de lijst van de instellingen die ertoe gemachtigd worden het inschrijvingsverslag van een leerling in het gespecialiseerd onderwijs uit te reiken voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042963 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042971 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de minimumvergoedingen die van toepassing zijn op de overeenkomsten inzake beroepsmatige onderdompeling in het kader van het alternerend hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020043010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van ere-ambtenaar-generaal aan de heer Marc ROTHSCHILD en tot aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep van de Diensten van de Regering, eerste afdeling, ingesteld bij artikel 107 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020043021 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de bedragen van de jaarinkomsten bepaald in de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag aan de welvaartsevolutie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020043033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID19 voor de periode september - december 2020

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042905 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Intrekkingen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voo De erkenning van de volgende rijschool wordt ingetrokken: type erkenning prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042904 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen v Erkenning van de rijschool

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs bouwproducten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20174 Solliciteren kan tot 05/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203786 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0420.288.429 GARAGE DE VOS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf:(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Rechterlijke Orde (BNG20026) Griffiers-kabinetssecretaris voor de ondernemingsrechtbank Gent (m/v/x) (BNG20026). Er is 1 (...) Deze selectie werd afgesloten op 9/09/2020. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203787 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203793 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project managers gerechtsgebouwen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20266 Solliciteren kan tot 02/10/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203808 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Experten (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20267 Solliciteren kan tot 04/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203812 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de politierechbank Henegouwen en griffiers bij de vredegerechten van het Henegouwen (m/v/x). - Selecti(...) Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2020. De lijst van laureaten is (...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203814 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten (m/v/x) bij het hof van beroep Brussel, de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel, de Franstalige ondernemi(...) Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2020. De lijst van laureaten is (...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203816 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers (m/v/x) bij de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel. - Selectienummer: BFG20033 Er zijn 4 laureate(...) Deze selectie werd afgesloten op 10/09/2020. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203820 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Recruiters (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: ANG20255 Solliciteren kan tot 02/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur Generaal Beveiliging, Veiligheid en Crisisbeheer (niveau A4) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19344 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2020. type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203833 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG20220 Solliciteren kan tot 02/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalig Adviseur-generaal Beveiliging, Veiligheid en Crisisbeheer (niveau A4) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19384 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2020.(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203837 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalig Adviseur Generaal Beveiliging, Veiligheid en Crisisbeheer (niveau A4) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19384 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2020.(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020043011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042954 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 wordt de heer SCAVEE Philippe, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 april 2020 met ranginneming op 1 april 2019, in het Franse taalkader van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 september 2020, dat in werk Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Raad, als vertegenwoordigers van een verzekering(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitster Bij koninklijk besluit van 13 september 2020, d Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. KLEINERMANS Diane benoemd als voorzitster van de Commissie tegem(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020015428 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020015492 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Stabroek: 1 - Wommelgem: 1 - Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton): 1 - Asse: 1 - Ieper: 1 (in associatie) - Menen: 1 (in a(...) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aang(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042228 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, ingesteld bij artikel 445 van het Wetboek van Strafvor De opdracht van de commissie bestaat uit het onderzoek van de herzieningsaanvragen overeenkomstig a(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042858 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid geassocieerd notaris die geen titularis is van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de Samenstelling van de benoemingscommissies voor het notariaat. Er wordt een Nederlandstalige en e(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042964 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van griffiers-kabinetssecretaris niveau B voor de Rechterlijke Orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georgani(...) Griffier-kabinetssecretaris bij de ondernemingsrechtbank Gent : 1. Voor bovenvermelde plaats kan(...)

document

type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020042990 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20107 Deze selectie werd afgesloten op 09/09/2020. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020043028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor middenkader 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test voor middenkader (beroeps en vrijwilligers) wordt georganiseerd: - Op 26 oktober 2020,(...) 2. Inschrijvingen - Proeven in PAULO op 26 oktober 2020 (midden kader) 1° De inschrijving is(...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Service desk agents (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: AFG20026 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203829 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : Attachés medische dienst (m/v/x). - Selectienummer: BNG20098 De medewerkers die voldoen aan de deelnemin(...) Solliciteren kan tot 1 oktober 2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203830 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : Administratieve assistenten logistiek (m/v/x). - Selectienummer: BNG20091 De medewerkers die (...) Solliciteren kan tot 1 oktober 2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203831 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B . - Administratief Deskundigen (m/v/x) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: BNG20065 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden(...) Solliciteren kan tot 02/10/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203834 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gezondheidsinspecteurs-Clusterverantwoordelijken (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: MNG20060 Solliciteren kan tot 19/10/20(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203838 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR Officers (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG20012 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2020. Er zijn 69 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203842 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummers: BNG20102 - BNG20103 - BNG20102 - Dossierbeheerders uitkeringen Gent (m/f/x(...) - BNG20103 - Front-office medewerkers (m/f/x). De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoo(...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203841 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering. - Selectienummers: BNG20092 - BNG20101 - BNG20097 - BNG20101 - Coördinatoren bij de diretie Oor(...) - BNG20092 - Administratief Deskundig Internationale Relaties. - BNG20097 - Verantwoordelijken f(...) type document prom. -- pub. 18/09/2020 numac 2020203854 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectieconsulenten (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (Talent.brussels). - Selectienummer: ANB20006 Deze selectie werd afgesloten op 14/09/(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig. (...)
^