Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juni 2018

Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 december 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Winckel P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Lambre Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 19 dec(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018203382
pub.
29/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 157 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017040964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten - verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas en de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017014293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 2., 17quater, §§ 1, 2., en 3, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017206510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Winckel P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot hervorming van de regularisatie van de studieperioden in de pensioenregeling van werknemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de gelijkstelling van studieperiodes betreft type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017032214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Matthys J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Lokeren.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is mevr. Op de Beeck M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Vorselaar, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Vorselaar. - is de heer Convent F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Elsene, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Elsene. - is de heer van den Hove d'Ertsenrijck S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe. - is mevr. De Rechter V., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Lokeren, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Lokeren. - is de heer De Maesschalck X., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Oostende (grondgebied van het eerste kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Oostende (grondgebied van het eerste kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^