Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 december 2016

Buitenlandse carrière. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, op zijn aanvraag, op datum van 31 juli 2016 's avonds, aan de heer Damien FONTAINE. Bij koninklijk besluit van 23 o Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016 wordt eervol ontslag verleend uit (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015148
pub.
19/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai 2010 type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002040 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter en houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter en houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen sluiten wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, op zijn aanvraag, op datum van 31 juli 2016 's avonds, aan de heer Damien FONTAINE. Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016203612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016202116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 22/11/2016 numac 2016012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016203609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met lange loopbaan alsook betreffende de overgangsmaatregel in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016203610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de periode 2015-2016, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor arbeiders met een lange loopbaan of een zwaar beroep sluiten wordt eervol ontslag verleend uit haar ambt, op haar aanvraag, op datum van 1 december 2016 's avonds, aan Mevr. Anne THIBAUT de MAISIERES. Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007154 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2016-2017 en tot invoering van bepalingen betreffende geïnformatiseerde examens en testen type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016202194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van de Nationale Arbeidsraad van 27 april 2015 tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten wordt eervol ontslag verleend uit haar ambt, op datum van 1 september 2016, aan Mevrouw Christine STEVENS. Vanaf dezelfde datum wordt zij toegelaten haar rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Gevolmachtigd Minister tweede klasse te voeren.

Ontheven uit functies Bij koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van winstdeling en de toekenning van restorno's voor verzekeringen type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016203216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016203215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016003313 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na een beroepsloopbaan van 40 jaar sluiten wordt de heer Geert CRIEL, Ambassadeur van België in het Sultanaat Oman, met standplaats te Riyad, ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan niet verweesd is sluiten wordt de heer Vincent MERTENS de WILMARS, Ambassadeur van België in het Vorstendom Monaco, met standplaats te Parijs, ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan niet verweesd is sluiten wordt de heer Guy SEVRIN, Ambassadeur van België in Jamaica, met standplaats te Kingston, ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en van Consul-Generaal in de Dominicaanse Republiek.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan niet verweesd is sluiten wordt de heer Hendrik VAN de VELDE, Ambassadeur van België in het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal in de Syrische Arabische Republiek.

Behoud in dienst Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016011364 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016 type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten wordt de heer Herman PORTOCARERO na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, in dienst behouden tot 30 september 2017.

^