Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 september 2016
gepubliceerd op 30 september 2016

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016203216
pub.
30/09/2016
prom.
14/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015 Werkzekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 15 december 2015 onder het nummer 130572/CO/149.04) In uitvoering van artikel 19 van het nationaal akkoord 2015-2016 van 9 oktober 2015. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Voorwerp Sectie 1. - Principe

Art. 2.Voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst zal in geen enkele onderneming overgegaan worden tot meervoudig ontslag vooraleer alle andere tewerkstellingsbehoudende maatregelen - met inbegrip van tijdelijke werkloosheid - uitgeput zijn en vooraleer de mogelijkheid tot beroepsopleiding voor de getroffen arbeiders werd onderzocht. Voor de arbeiders ouder dan 45 jaar zal prioritair naar tewerkstellingsbehoudende maatregelen worden gezocht.

Sectie 2. - Definities

Art. 3.Als "ontslag" wordt beschouwd elk ontslag om economische, financiële, structurele, technische en alle andere redenen onafhankelijk van de wil van de arbeiders, met uitzondering van het ontslag om dringende redenen.

Art. 4.Als "meervoudig" ontslag wordt beschouwd een ontslag van ten minste : - 2 arbeiders in ondernemingen met 8 arbeiders of minder; - 3 arbeiders in ondernemingen van 9 tot 17 arbeiders; - 4 arbeiders in ondernemingen van 18 tot 22 arbeiders; - 5 arbeiders in ondernemingen van 23 tot 28 arbeiders; - 6 arbeiders in ondernemingen vanaf 29 arbeiders, dit alles in de loop van een periode van zestig kalenderdagen.

Voor de toepassing van de vorige alinea dient als "onderneming" te worden beschouwd : het geheel van arbeiders behorende tot het Paritair Subcomité voor de metaalhandel in de schoot van dezelfde onderneming.

De definitie van onderneming die in de vorige alinea wordt vermeld, is alleen bestemd voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst en meer bepaald in zijn artikel 4.

Sectie 3. - Procedure

Art. 5.Indien een onderneming zich in onvoorzienbare economische en/of financiële omstandigheden bevindt, waardoor bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid of andere equivalente maatregelen sociaal-economisch onhoudbaar worden, is de werkgever gehouden de volgende sectorale overlegprocedure na te leven. Tijdens deze overlegprocedure kan niet tot ontslag worden overgegaan. 1. De mededeling van de intentie tot meervoudig ontslag gebeurt door de werkgever voorafgaandelijk aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging.Bovendien licht hij voorafgaandelijk de voorzitter van het paritair subcomité in, die op zijn beurt de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het paritair subcomité inlicht. 2. Binnen de 15 kalenderdagen na de mededeling, zoals hierboven vermeld, start het overleg over alternatieve maatregelen.Dit overleg wordt steeds gevoerd met de vakbondsafvaardiging, bijgestaan door de vakbondssecretarissen van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de vakbondsafvaardiging. In ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging is de collectieve arbeidsovereenkomst inzake representatieve functie van toepassing. 3. Het overleg dient gespreid te verlopen over minstens 3 overlegvergaderingen met notulen en telkens mits een tussenpauze van minstens 1 week, tenzij expliciet anders overeengekomen tussen de betrokken partijen.4. Pas hierna - en dus niet tijdens de tijdspanne waarbinnen de overlegvergaderingen plaatsvinden - kan er tot ontslag worden overgegaan. Deze procedure is eveneens van toepassing bij faillissement.

Sectie 4. - Sanctie

Art. 6.Bij niet-naleving van de procedure bepaald in artikel 5, dient de in gebreke zijnde werkgever, naast de normale opzeggingstermijn, aan de betrokken werknemers een vergoeding te betalen. Deze vergoeding is gelijk aan het loon verschuldigd voor de genoemde opzeggingstermijn. In geval van betwisting wordt beroep gedaan op het verzoeningsbureau op vraag van de meest gerede partij.

De afwezigheid van een werkgever op de in deze procedure voorziene bijeenkomst van het verzoeningsbureau wordt beschouwd als een niet-naleving van de bovenstaande procedure. De werkgever kan zich laten vertegenwoordigen door een bevoegde afgevaardigde behorende tot zijn onderneming.

Indien de overlegprocedure niet is gevolgd, is de sanctie eveneens van toepassing in geval van faillissement.

De sanctie is eveneens van toepassing op de werkgever die een unaniem advies van het verzoeningsbureau niet toepast. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 inzake werkzekerheid, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, geregistreerd op 18 juli 2011 onder het nummer 104836/CO/149.04 (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011) en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012200277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen sluiten (Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2012).

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Deze opzegging kan slechts ingaan ten vroegste vanaf 1 januari 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 september 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^