Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 september 2016

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 september 2016 : - is aan de heer Ureel, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi. Het is hem ve - is aan de heer Pellens, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016204855
pub.
26/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 september 2016 : - is aan de heer Ureel, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Pellens, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van de heer Becue, P., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 juni 2016. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 13 juni 2016, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de afdeling : - Mechelen van de heer Valcke, R. - Turnhout van de heren : - Schellens, D.; - Smet, J., - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 juni 2016, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout van de heer Ceulemans, G. - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de afdeling : - Mechelen van de heren : - Leys, R., voor een termijn met ingang van 13 juni 2016 en eindigend op 28 februari 2019 's avonds; - Vandenbroeck, D., voor een termijn met ingang van 13 juni 2016 en eindigend op 31 maart 2021 's avonds. - Turnhout van de heer Boiy, J., voor een termijn met ingang van 13 juni 2016 en eindigend op 31 mei 2020 's avonds; - Hasselt van de heren : - Buteneers, G., voor een termijn met ingang van 13 juni 2016 en eindigend op 31 augustus 2020 's avonds; - Maesen, E., voor een termijn met ingang van 13 juni 2016 en eindigend op 31 augustus 2020 's avonds; - Missoul, J.-L., voor een termijn met ingang van 13 juni 2016 en eindigend op 30 april 2020 's avonds; - Vanbilsen, G., voor een termijn met ingang van 13 juni 2016 en eindigend op 31 maart 2018 's avonds. - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de afdeling: - Antwerpen van de heer Biot, F., met ingang van 11 juli 2016. - Mechelen van de heer Dom, W., met ingang van 9 juli 2016.

Bij koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016003313 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na een beroepsloopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016203216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016003321 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winners Club Premium", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Wens, B., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen, aangewezen tot afdelingsauditeur bij dit arbeidsauditoraat, voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^