Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/08/2013 pub. 26/09/2016 numac 2016000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de Spoorcodex Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016009483 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw **** **** koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****,(...) type wet prom. 21/07/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de wijziging van het systeem voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, de financiering van de onderzeese kabel en de productieafwijking

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016007281 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1350 van 7 juli 2016 : Wordt de heer Jean Lion benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Voor : « Zijn toewijding en zijn inzet gedurende bijna 30 jaar Hij neemt rang in de Orde in op datum van 7 juli 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016007280 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1348 van 3 juli 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016009446 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Herve van het vredegerecht van het eerste kanton Verviers naar de zetel Verviers van het eerste kanton Verviers type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de functieclassificatie van de werknemers in de sector van de podiumkunsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die insta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erkenningsnummer van het opleidingscentrum type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016203916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van condenserende verwarmingsketels, voor vloer- of muurbevestiging, op stookolie of gas, in gietijzer, gelegen in Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016203922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016204855 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 september 2016 : - is aan de heer Ureel, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi. Het is hem ve - is aan de heer Pellens, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2000 betreffende de vlaggenbrieven type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016027275 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen type ministerieel besluit prom. 07/06/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in publieke relaties » , gerangschikt in het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016031619 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 2.000,00 euro toegekend aan de gemeente Etterbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016031616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 4 300,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Gillis ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale belei type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016204459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016204840 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 19 september 2016, is de duur van de stage verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2016, van : - de heer De Decker S.; - Mevr. Depoorter T.; - Mevr. Huysmans H - Mevr. Lekens L.; - de heer Swijsen J.; - Mevr. Verhelst S.; - Mevr. Bollaert S., gere(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016204856 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 september 2016 is het verzoek tot associatie van Mevr. Laloo, V., notaris ter standplaats Herzele, en van Mevr. Rombaut Ch., kandidaat-notaris, om de associatie "Veronique Laloo & Charlotte Romb Mevr. Rombaut, Ch., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Herzele. Het beroep t(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016204859 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 12 mei 2016 werd de heer Vrints, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 4 september Bij beschikking van 12 mei 2016 werd de heer De Preter, D., door de voorzitter van de rechtbank(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016027276 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij schoolradio's worden toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de weddeschalen betreffende sommige ambten van de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de "Ecole fondamentale" bij het "Athénée Royal d'Ixelles", Kruisstraat, 40 te 1050 Elsene type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht naar de Waalse Regering van personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 283 bijkomende lestijden aan 23 schoolinrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 10 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2016 -2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2016, wordt de heer Michel BUTS, door verhoging in graad, tot de graad van eerste assistent - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep 1, op 1 mei 2016 benoemd.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016204814 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2015 en het besluit van de Waalse Regering van 18 april 2016

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016204846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -o Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 september 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 17 (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016204853 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Ond. Nr. 0400.296.630 FILTERIE GHESQUIERE ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 16/09/2016

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 mei 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016204870 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten Belgisch Scheepsregister (niveau A4) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG16186). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 september 2016. De (...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016007282 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 1354 van 7 juli 2016 : **** de luitenants van wie de namen volgen, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van kapitein, in hun **** : ****. **** **** de luitenant van administratie ****. **** ****, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/09/2016 numac 2016204861 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés ****&**** **** vergelijkende selectie van **** attachés ****&**** (niveau ****) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (****16139) werd afgesloten (...) Er zijn 3 geslaagden.
^