Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 september 2016
gepubliceerd op 27 september 2016

Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016204466
pub.
27/09/2016
prom.
14/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 40;

Gelet op de koninklijke besluiten van 24 oktober 2012 en 17 juli 2015 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven wordt gegeven aan mevrouw Dominique BLOEMEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 2.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest wordt gegeven aan mevrouw Anouk PATTYN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 3.Mevrouw Lieve RAMS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van de hierna vermelde paritaire subcomités: - Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven; - Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Art. 5.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS

^