Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 september 2016

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2016, is aan mevr. Wijns E., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 au Bij koninklijk besluit van 18 september 2016, is aan mevr. Verreet K., op haar verzoek ontslag (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009489
pub.
29/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) sluiten, is aan mevr. Wijns E., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 augustus 2016 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) sluiten, is aan mevr. Verreet K., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van koophandel Antwerpen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 augustus 2016 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van winstdeling en de toekenning van restorno's voor verzekeringen type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof Luik, de heer Profeta N., griffier bij de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2016 zijn benoemd : tot stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, mevr. Loos I.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, de heer Samson S., assistent bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van winstdeling en de toekenning van restorno's voor verzekeringen type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht sluiten, is benoemd als stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Luik, mevr. Henry I., licentiaat in de rechten;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2016 zijn benoemd : in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen, mevr. Callaert K., assistent bij het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen, de heer Cools C., assistent bij het parket Antwerpen, afdeling Turnhout;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; als stagiair in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen, mevr. Cooymans E., assistent bij het parket Antwerpen, afdeling Turnhout;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; via verandering van graad, in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen, de heer Tielens S., griffier bij het hof van beroep Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen, mevr. Van de Vyvere A., assistent bij het parket Limburg, afdeling Hasselt;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van secretaris bij het parket Leuven, mevr. Bervoets S., assistent bij het parket Leuven;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 20 september 2016: is aan mevr. De Paepe C., assistent bij de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan mevr. Meessen S., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Eupen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer Plas S., assistent bij griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan mevr. Deneumostier E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Anderlecht I, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 20 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2000 betreffende de vlaggenbrieven type ministerieel besluit prom. 20/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017200644 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 20/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017200643 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, is aangewezen om haar ambt te vervullen bij het arbeidsauditoraat Luik, mevr. Henry I., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^