Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 mei 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201130
pub.
01/07/2021
prom.
30/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013427 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013424 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités sluiten houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005200721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2004 betreffende de graduele toepassing voor sommige ondernemingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005200779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers in geval van ontslag vanaf 58 jaar voor het personeel van de "centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle" erkend door "l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" (1) sluiten tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités;

Gelet op de koninklijke besluiten van 11 maart 2008, 24 oktober 2012 en 4 november 2013 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015204798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd sluiten tot benoeming van de ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités sluiten houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019200827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen en het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag sluiten houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort wordt gegeven aan de heer Marc DE SMET, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 2.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van de hierna vermelde paritaire subcomités wordt gegeven aan de heer Peter VANSINTJAN, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap; - Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties.

Art. 3.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire subcomités wordt gegeven aan de heer Peter VANSINTJAN, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven; - Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Art. 4.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen wordt gegeven aan mevrouw Sonja BROUCKE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 5.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van de hierna vermelde paritaire subcomités wordt gegeven aan de heer Marc PAYEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen; - Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen; - Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier; - Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten.

Art. 6.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van de hierna vermelde paritaire subcomités wordt gegeven aan mevrouw Lieve RAMS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven; - Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest.

Art. 7.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire subcomités wordt gegeven aan mevrouw Lieve RAMS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd; - Paritair Subcomité voor de haven van Gent; - Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde; - Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Art. 8.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitster van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap wordt gegeven aan mevrouw Brigitte ROEFS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 9.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van de hierna vermelde paritaire subcomités wordt gegeven aan de heer Philip VERSTRAETE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Paritair Subcomité voor de edele metalen; - Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; - Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; - Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector; - Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer; - Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest.

Art. 10.De heer Marc DE SMET, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Art. 11.De heer Yves BOLSEE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven.

Art. 12.De heer Steven JACOBS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire subcomités: - Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; - Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; - Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort; - Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector; - Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer; - Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest; - Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap; - Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest.

Art. 13.De heer Steven JACOBS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire subcomités: - Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd; - Paritair Subcomité voor de haven van Gent; - Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde; - Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Art. 14.Mevrouw Sylvie KWASCHIN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties.

Art. 15.Mevrouw Marthe LUCAS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van de hierna vermelde paritaire subcomités: - Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen; - Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen; - Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier; - Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten; - Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven.

Art. 16.Mevrouw Marthe LUCAS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire subcomités: - Paritair Subcomité voor de bosontginningen; - Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden; - Paritair Subcomité voor de houthandel.

Art. 17.De heer Frédéric NOLLET, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 18.Mevrouw Isabelle PEEREMAN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van de hierna vermelde paritaire subcomités: - Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen; - Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Art. 19.Mevrouw Isabelle PEEREMAN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire subcomités: - Paritair Subcomité voor de filmproductie; - Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen.

Art. 20.De heer Philip VERSTRAETE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire subcomités: - Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; - Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; - Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest.

Art. 21.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2020.

Art. 22.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^