Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041366 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 28 januari 2021 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2021 type wet prom. 30/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041367 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van drie koninklijke besluiten inzake kansspelen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van 10 extra verlofdagen aan de CAP in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021031320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie van een kandidaat die geen personeelslid is van de politiediensten en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 betreffende de invoering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een **** voor de uitoefening van een zelfstandige ****, wat de **** betreft type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021031617 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021031618 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031622 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2007 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021031625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van de audiciens type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021031626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021031647 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 129, § 1, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021031665 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende room type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021041362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2020 houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041781 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041991 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021042012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 houdende uitvoering van artikel 19 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021042010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen **** type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedure van de eerste vergadering van de algemene vergadering van het Instituut voor Octrooigemachtigden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden, ontslag van drie plaatsvervangende leden en benoeming van vier plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van de artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden bij Sciensano die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus voor de berekening van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2021 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen. - Tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor werknemers in de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de toekenning van de eindejaarspremie 2020 aan het rijdend personeel van de VVM-exploitanten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met een lange loopbaan voor 2019 en 2020 (collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 van de Nationale Arbeidsraad) (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 tot toekenning van de eindejaarstoelage, geregistreerd onder het nummer 64174/CO/305 en hernomen via de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007 met registratienummer 85666/CO/330 en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomsten van 16 oktober 2003 en van 12 februari 2007 type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021202171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, met betrekking tot de jaarlijkse premie 2020 type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021202361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/09/2022 numac 2022041953 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een **** voor de uitoefening van een zelfstandige ****, wat de **** betreft. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 13/10/2022 numac 2022033542 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023040965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie van een kandidaat die geen personeelslid is van de politiediensten en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent. - Duitse vertaling
^