Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2019
gepubliceerd op 19 maart 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200911
pub.
19/03/2019
prom.
01/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/01/2019200911/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden, artikel 5, § 1, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden;

Gelet op artikel 10 van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 31 oktober 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 6 december 2018;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een **** omdat het een formele beslissing betreft;

Gelet op het advies ****. 65.200/1 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 18, 3° van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden wordt vervangen, als volgt : "3° de verzoekers om **** bescherming die, vier maanden na hun verzoek om **** bescherming te hebben ingediend, nog geen betekening hebben ontvangen van de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de **** tot afwijzing van het verzoek, en dit tot de definitieve beslissing in het kader van een verzoek om **** bescherming, zoals bedoeld in artikel 1, § 1, 19°, van de wet van 15 december 1980.".

Art. 2.Artikel 19, 3° van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "3° de verzoekers om **** bescherming die, vier maanden na hun verzoek om **** bescherming te hebben ingediend, werden toegelaten te werken in toepassing van artikel 18, 3° hierboven, voor zover voormeld beroep bij de Raad voor **** werd ingediend vóór 22 maart 2018.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 1 maart 2019.

**** **** **** : De Minister van ****, ****. ****

^