Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 26 april 2005

Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200779
pub.
26/04/2005
prom.
07/04/2005
ELI
eli/besluit/2005/04/07/2005200779/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, inzonderheid op artikel 1, § 1, zesde lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 1991, 12 augustus 1991 en 13 november 1996;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2004 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies 38.149/1 van de Raad van State, gegeven op 24 februari 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, § 1, zesde lid, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 1991, 12 augustus 1991 en 13 november 1996, wordt, wat het Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, aangevuld als volgt : "9. de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité."

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 17 maart 1972, Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972.

Koninklijk besluit van 29 januari 1991, Belgisch Staatsblad van 12 februari 1991.

Koninklijk besluit van 12 augustus 1991, Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1991.

Koninklijk besluit van 13 november 1996, Belgisch Staatsblad van 29 november 1996.

^