Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003344 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77(4) van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op(...) type wet prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016009484 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. 06/07/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa over de namaak van medische producten en soortgelijke misdrijven die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, gedaan te Moskou op 28 oktober 2011 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016003339 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen alsmede tot wijziging van de koninklijke besluiten van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en op de openbare uitkoopbiedingen en van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016009486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 september 2016, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke evenwel niet kan gebeuren vóór de dag van de inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering: type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het sociaal akkoord voor de spelbedienden klassieke spelen bij uitbating van de slotmachines type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstelllingen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2016 wordt de heer François CORNET d'ELZIUS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt belast met de functie van Adjunct Permanent Vertegenwoordiger, Vertegen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2016 wordt de heer Jean-Arthur REGIBEAU ontheven uit zijn fun(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016 wordt de heer Bertrand de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Vere Bij koninklijk besluit van 16 mei 2016 wordt de heer Dirk WOUTERS ontheven uit zijn functie van(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016021075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot gedeeltelijke uitvoering van de artikelen 8 en 9 van de wet van 6 juli 1920 houdende rechtspersoonlijkheid der Universitaire Stichting type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2016 dat uitwerking heeft op 1 juni 2017 wordt er een eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Ceulemans, Christina geboren op 23 mei 1953, onderzoeksleider (SW(...) Bij koninklijk besluit van 1 juli 2016 dat uitwerking heeft op 1 december 2015 wordt Mevr. Will(...) type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, II, 24, § 1, 32, § 2, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016024193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Beroepsverening Sociaal Werkers Ziekenhuizen ter bevordering van de kwaliteit van het sociaal werk in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016024192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Association Francophone des Travailleurs Sociaux Hospitaliers asbl ter bevordering van de kwaliteit van het sociaal werk in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016203668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de koopkracht 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016203667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2015 type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016203673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met minstens 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016203704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016203712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en de tewerkstelling van de werknemers type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 26 april 2016 wordt de heer Alain SCHMITZ ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Kinshasa en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur. type ministerieel besluit prom. 13/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit waarbij de titel van corresponderend sterrenkundige bij de Koninklijke Sterrenwacht van België wordt verleend aan wetenschappelijke prominenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016031629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016031630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 13/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016031635 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 2016017-0030 van 9 september 2016 werd de gewone zitting 2015-2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 20 september 2016.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016036424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleidingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016036428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het wijzigen van de lijst van onderwijsvakken voor de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016036429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204801 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de branchecomités van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204802 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing, voor het Waalse Gewest, van de voorzitter van het coördinatieorgaan overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening nr. 347/2013 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 juli 2015 tot aanwijzing, voor het Waalse Gewest, van de leden van het coördinatieorgaan in het kader van het samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 347/2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016018317 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ASPIRAVI, die woonplaats kiest bij Mrs. Peter FLAMEY Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2016. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016018318 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV HET BORRELHUIS en de BVBA DE GULDEN COPPE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2016. Deze zaken zijn ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016018320 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw ESPACE P... c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van artikel 2 van het b(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016018321 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Pierre-Yves LOISEAU c.s. heeft de nietigverklaring Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2016. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016018322 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Ordre des barreaux francophones et germanophone c.s. he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2016. Deze zaak is ingeschrev(...)

erratum

type erratum prom. 21/07/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016003341 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie. - Erratum

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016009377 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk reglement van de bestuurlijke Commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Inleiding Dit reglement be(...) Terminologie Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder : "de wet" : de wet v(...)

erratum

type erratum prom. 03/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit. - Erratum type erratum prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Personeel. - Selecties. - Erratum Bij ministerieel besluit van 23 februari 2016 worden de hiernavermelde geslaagden van de selecties AFG12010 van(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 wordt de heer Steven VANTHUYNE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum, Nederlands taalkade type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003330 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, wordt de heer Frank J. WILLEKENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003329 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2016, wordt de heer Jan H.L. CALLAERTS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003331 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, wordt mevrouw Marie L. BOLLAND, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003332 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, wordt mevrouw Véronique L. SIMON, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003334 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2016, wordt mevrouw Daphne D.A.A.-M. THYS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003333 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2016, wordt de heer Nicolas Y.P. GEUDENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003336 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, wordt de heer Abdessamad CHENOUILI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003338 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2016, wordt de heer Jocelyn J.G. BEGHIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003335 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, wordt mevrouw Wendy M. VAN OVERWAELLE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016003337 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, wordt de heer Aissa BOULFERASSE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016009473 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, wordt Mevr. Myrthe BATENBURG, met ingang van 18 juni 2016, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten.

document

type document prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg "Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en we Paritair Comité Datum 1. Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen o(...) type document prom. -- pub. 27/09/2016 numac 2016204536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant Bij besluit van de Dir worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-B(...)
^