Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat in werking treedt op 31 oktober 2015 's avonds, is mevr. Vandenborne R., procureur des Konings ten persoonlijke titel bij het parket Limburg, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zi Bij koninklijk besluit van 19 mei 2015, dat in werking treedt op 31 oktober 2015 's avonds, is (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015204443
pub.
02/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015009112 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van arbeidsauditeurs type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015003089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot erkenning van de Compensatiekas bedoeld in artikel 220 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2015 's avonds, is mevr. Vandenborne R., procureur des Konings ten persoonlijke titel bij het parket Limburg, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015007131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2014-2015 van de 165ste promotie polytechniek en de 150ste promotie sociale en militaire wetenschappen sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2015 's avonds, is mevr. Winants A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015009346 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003199 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten, is de heer Kortleven L., rechter in de politierechtbank Antwerpen, in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2015 's avonds.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 april 2016.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015203454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, in een klinische proef of in een klinisch onderzoek type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 03/08/2015 numac 2015022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2015 houdende benoeming van een lid bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de functieclassificatie en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015003316 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het Strategisch Comité in uitvoering van artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2015 's avonds, is mevr. Abras D., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015, die in werking treden op 31 oktober 2015 's avonds : - is mevr. Troch V., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Vandergraesen A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2015, die in werking treden op 31 oktober 2015 's avonds : - is aan de heer Coudyzer W., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent. - is aan de heer Deliége A., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^