Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014194
pub.
05/10/2015
prom.
12/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/12/2015014194/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016 sluiten houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015 sluiten tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016 sluiten houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016, Gelet op het voorstel van de beheersorganen van bpost;

Op de voordracht Onze Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016 sluiten, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016, wordt het artikel 18bis ingevoegd, luidende : "Art.18bis. Er wordt een speciale postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe NAVO-Hoofdkwartier"

Art. 2.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 19.De frankeerwaarde van alle in artikel 12 tot 18bis opgesomde zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (Europa) bedragen."

Art. 3.Onze Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO

^