Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 september 2015

Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015, dat in werking treedt op 13 september 2015, is aan de heer Cornelis M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Anderlecht . Het beroep t(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015204134
pub.
11/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 03/08/2015 numac 2015022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2015 houdende benoeming van een lid bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015203454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, in een klinische proef of in een klinisch onderzoek type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015003316 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het Strategisch Comité in uitvoering van artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de functieclassificatie en de arbeidsvoorwaarden sluiten, dat in werking treedt op 13 september 2015, is aan de heer Cornelis M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^