Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 22 oktober 2015

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000596
pub.
22/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^