Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 mei 2013
gepubliceerd op 07 juni 2013

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014229
pub.
07/06/2013
prom.
29/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/29/2013014229/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 4, § 3 en de artikelen 141 tot 144undecies;

Overwegende dat, bij beschikking van 2 mei 2013Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing sluiten, de Europese Commissie vanuit het oogpunt van de Europese regels inzake Staatssteun haar goedkeuring heeft gehecht aan de vergoeding die de Staat krachtens het vijfde beheerscontract aan bpost zal betalen voor de uitvoering van bepaalde opdrachten van openbare dienst;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 24 mei 2013;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het vijfde beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost, waarvan de tekst is opgenomen als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Dit contract heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 29 mei 2013 Vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 29 mei 2013 tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

^