Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 juni 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 23 mei 2013 wordt Mevr. Virginie WUILMART, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone van COUVIN/VIROINVAL voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de aanwijzing in de mandaten van inspecteur-generaal en van adjunct-inspecteur-generaal en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013009210 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, dat in werking treedt op 1 juni 2013, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Pierre Hoeven, attaché. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013009251 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, in werking tredend op 31 juli 2013 's avonds, is Mevr. Wéry, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspra Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, in werking tredend op 7 augustus 2013 's avonds, is de (...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden voor de ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothese type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015 type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013018254 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst der bevoegde personen voorzien in artikel 84 en artikel 211 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik Elfde aanvulling van de lijst gepubliceerd in het Belgisch St Nummer - Numéro Naam - Nom Voornaam - Préno(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 dat uitwerking heeft op 1 december 2012 wordt de heer Dam, Eric, geboren op 26 maart 1968, aangeduid als houder van de functie van Directeur voor de Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 dat uitwerking heeft op 1 december 2012 wordt Mevr. (...) type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2013, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013201488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2012 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013203376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013203417 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Colla, Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Borgloon. Bij koninklijk besluit van 27 mei 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013203418 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2013, die in werking treden op de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zijn benoemd tot s - de heer Colpin, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie type ministerieel besluit prom. 05/06/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 27/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013202720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. 30/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013202996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, subsector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type ministerieel besluit prom. 30/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013202995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, subsector van het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld en het ongeregeld vervoer

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013203322 bron waalse overheidsdienst Water. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 222.716 van 4 maart 2013, Afdeling Bestuurrechtspraak, XIIIe Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2007 tot aanneming van de cartografie van

decreet

type decreet prom. 30/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013203321 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 type decreet prom. 30/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013203320 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 07/06/2013 numac 2013031441 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035487 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator Kunststoffen ) type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Textielproductielijn type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013203264 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14, 21 en 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013203345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het verzekeringswezen Bij besluit van de directeur-generaal van 17 mei 2013, dat in werking treedt op 31 mei 2013,

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013018261 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NUOD Sector Financiën heeft de nietigverklaring gevorde Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013018259 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft de nietig Dit akkoord is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2013. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013018260 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft de nietig Dit akkoord is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2013. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013018262 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten en Mevr. Anne-M Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2013. Deze zaken zijn in(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013018264 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 april 2013 en 30 april 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de Etablissement Localité Type de matériel corp(...) type lijst prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013018263 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 maart 2013 en 31 maart 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de Etablissement Localité Type de matériel corp(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa type vergunning prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Wereldsolidariteit » te Brussel om van 1 juli 2013 tot e type vergunning prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Brussel o type vergunning prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België voor de wereld », te Elsene om type vergunning prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 september 201 type vergunning prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000315 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 oktober 201 type vergunning prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kindercardiolo type vergunning prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « VALORFRIT » te Brussel om van 1 oktober 2013 tot en met

erratum

type erratum prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende steden en gemeenten Elsene. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 3 mei 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 11 maart 2013 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Elsene de wijze van gunn Elsene. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 3 mei 2013 wordt goedgekeurd de(...) type document prom. 25/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013203107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 april 2008 houdende oprichting van de Commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair gemeenschapsonderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een ondervoorzitter Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LAASMAN, Jean-Marc, werkend lid van het Comité van de verzeker(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit wordt de heer VAN HAECHT, Christiaan benoemd in de hoedanigheid van plaatsver(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. LEMIERE, Catherine benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013203222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEGRAEVE, Ruben, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013009253 bron hoge raad voor de justitie Oproep tot de kandidaten met het oog op de aanwerving van een **** administrateur bij de Hoge Raad voor de Justitie De Hoge Raad voor de Justitie zal een selectie organiseren met het oog op de aanwerving van een administrateur in he(...) De betrekking van **** administrateur is vacant vanaf 1 september 2013. ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures van de betrekkingen van directeur-generaal , van adjunct-directeur-generaal (rang A4+) en van directeur-diensthoofd (rang A4) bij de Haven van Brussel. - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoo(...) De duur van het mandaat bedraagt 5 jaar. De mandaathouder wordt geëvalueerd tijdens de uitoefening (...)

document

type document prom. -- pub. 07/06/2013 numac 2013018269 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de "Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline-, suikergoed- en ontbijtgranenindustrie" gedateerd op 21 mei 2013 werd op 27 mei 2013 krachtens artikel 9 van het koninklijk CHOPRABISCO Kunstlaan 43 - 1040 Brussel Tel. : 02-550 17 68, Fax : 02-550 17 54 E-mail : i(...)
^