Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 april 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2013, in werking tredend op 30 juni 2013, is de heer Ansay, C., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrok Bij koninklijk besluit van 22 maart 2013, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009159
pub.
15/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013009141 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013002018 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013002013 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), 19, § 5quinquies, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013003094 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van het perceel Sectie A 155 t 5 nodig voor de bouw van een gevangenis voor 1 190 gedetineerden met parking van 450 plaatsen en ontsluitingswegenis, te Brussel van algemeen nut wordt verklaard sluiten, in werking tredend op 30 juni 2013, is de heer Ansay, C., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013201940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 22/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van vergoedingen aan de gezinnen die deelnemen aan het tijdsbudgetonderzoek type koninklijk besluit prom. 22/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013003109 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is Mevr. Versypt, G., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het bijstandscontract voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden, tijdens hun professionele verplaatsingen met een bedrijfsvoertuig type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren en tot wijziging van de koninklijke besluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van 29 september 2010, 25 februari 2011 en 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de doelgroepwerknemers tewerkgesteld in het kader van de lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratie arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Fonds 2e pijler PSC 102.01" genoemd en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden sluiten, in werking tredend op 30 juni 2013 's avonds, is de heer Verelst, J., griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het bijstandscontract voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden, tijdens hun professionele verplaatsingen met een bedrijfsvoertuig type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren en tot wijziging van de koninklijke besluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van 29 september 2010, 25 februari 2011 en 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de doelgroepwerknemers tewerkgesteld in het kader van de lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratie arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Fonds 2e pijler PSC 102.01" genoemd en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2013 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Burlion, K., griffier bij het arbeidshof te Bergen.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comit voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het bijstandscontract voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden, tijdens hun professionele verplaatsingen met een bedrijfsvoertuig type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren en tot wijziging van de koninklijke besluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van 29 september 2010, 25 februari 2011 en 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de doelgroepwerknemers tewerkgesteld in het kader van de lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratie arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Fonds 2e pijler PSC 102.01" genoemd en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden sluiten, in werking tredend op 31 januari 2014 's avonds, is de heer Wyns, Y., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2013, zijn benoemd tot : - griffier bij de politierechtbank te Marche-en-Famenne, de heer Hardenne, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de heer Misschaert, B., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013009141 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013002018 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013002013 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), 19, § 5quinquies, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013003094 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van het perceel Sectie A 155 t 5 nodig voor de bouw van een gevangenis voor 1 190 gedetineerden met parking van 450 plaatsen en ontsluitingswegenis, te Brussel van algemeen nut wordt verklaard sluiten, is benoemd tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, de heer Lanssens, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 4 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013009167 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 04/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 04/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 123 Edingen-Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 24.417 type ministerieel besluit prom. 04/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 123 Edingen - Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 24.898 sluiten, is aan de heer Vanchaze, B., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 8 april 2013 : - is Mevr. Schouveller, P., voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen; - is Mevr. Quadflieg, M., voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen; - is Mevr. Vandamme, G., voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^