Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 april 2013
gepubliceerd op 18 april 2013

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 123 Edingen-Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 24.417

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014107
pub.
18/04/2013
prom.
04/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 123 Edingen-Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 24.417


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S.-Holding en haar verbonden vennootschappen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/503/123 van 18 maart 2002;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 123 Edingen-Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 24.417;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 123 Edingen- Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 24.417, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°, het verkeersbord A47 en 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit: 1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;2) een bijkomend afsluitsysteem voor voetgangers en fietsers links van de weg, aan weerszijden van de overweg;3) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;4) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de overweg en een verkeersbord A47 rechts van de weg, kant Geraardsbergen, georiënteerd naar de Kerkstraat;5) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;6) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. A/503/123 van 18 maart 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 46.

Brussel, 4 april 2013.

M. WATHELET

^