Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 juni 2011

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Delvigne, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op zijn ver Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009467
pub.
24/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2011 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2011 type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011003226 bron federale overheidsdienst financien - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 10.000 EUR aan de VZW Singulierpluriel, als ondersteuning in het kader van de organisatie van het Ribambelle- salon, een informatiesalon voor gezinnen in de provincie Luik sluiten, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Delvigne, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Brussel, de heer Willaumez, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011; - voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Mertens, N. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : - Mevr. Wanhannet, S., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ;- - Mevr. Lardinoy, S., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Lanoy, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer Lamoline, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2012.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2011 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2011 type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011003226 bron federale overheidsdienst financien - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 10.000 EUR aan de VZW Singulierpluriel, als ondersteuning in het kader van de organisatie van het Ribambelle- salon, een informatiesalon voor gezinnen in de provincie Luik sluiten is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, Mevr. Schumacher, I., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministeriële besluiten van 17 juni 2011 : - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi te vervullen aan : - Mevr. Parise, C., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Mertens, A., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Tahon, J., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011035518 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2011 type ministerieel besluit prom. 20/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011203363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 20/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van vergunning van SAMB ADAMA, in eigen naam, als privé-tewerkstellingsagentschap sluiten, is Mevr. Mertens, N., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^