Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011007115 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van officieren Bij koninklijk besluit ****. 8373 van 11 mei 2011 : De hieronder vermelde officieren worden gepensioneerd op 1 juli 2011 in toepassing van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3 Landmacht. Korps van de opperofficieren Luitenant-generaal ****. **** (Vleugeladjudant van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011007119 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8378 van 11 mei 2011 wordt de heer Dominique Denis, attaché, uit zijn betrekking ontslagen wegens een tweede voltijdse benoeming in vast dienstverband in een andere overheidsdienst sinds 16 f Dit besluit treedt in werking op 16 februari 2009. type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011007120 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8382 van 20 mei 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011009467 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Delvigne, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op zijn ver Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing voor de uitoefening van een hogere functie van de heer Gert Vercauteren, analist, bij het Coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011007104 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 24/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011027129 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering, wat de luchthaven van Luik betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 1 juni 2011, ontvangt **** ****, **** des **** 16, 1325 ****-****, een hernieuwing van de **** - **** en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één(...) type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Gent als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Dinant als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Lommel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Spa als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Ciney als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202933 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de tweede prioritaire groep in 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011203123 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 7 juni 2011, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad , wordt de erkenning als individueel zuiveringssysteem van het zuiveringssysteem dat door de venn type ministerieel besluit prom. 26/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011203207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

decreet

type decreet prom. 16/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011203154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisaties van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011027128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011031309 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig a(...) type erkenning prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 12 mei 2011 wordt de heer GREVISSE, François, gedomicilieerd rue Try-à-la-Vigne 67, te 5030 Gembloux, erkend als c De erkenning draagt het nummer CTEPP-1026096 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011041706 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 392e AANVULLING Bijwerking op 10 juni 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011021056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die plaatsheeft op maandag 27 juni 2011, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kanselarij van de Eerste Minister 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 24 januari 2011. 2. Jaarverslag 20(...)

document

type document prom. 04/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202490 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2005 tot inrichting van een sociale dienst voor het personeel van de Regering, van het Ministerie en van bepaalde paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 04/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202491 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 2000 houdende toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk aan de personeelsleden van het Ministerie en van sommige instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 21/04/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202519 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten type document prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011202923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders pensioenen (niveau C) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG11815) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? get(...) type document prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011203125 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectleiders - domein interne controle (niveau A) voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG11013) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aang(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011203208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut (ANG11034) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 worden Mevr. Joke Bonte, de heer Henri Thomas en de heer Guido Verhaegen benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale dienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer Jan Salien benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 4 febr Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt Mevr. Marlies Elebaut benoemd tot rijksambtenaar i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011007117 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 8375 van 11 mei 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit nr. 8150 van 3 september 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 septemb - het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Op 1 juni 2009 wordt de heer Laurent Hoyois, in v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011007118 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 8376 van 11 mei 2011 wordt de heer Paul Van Simaeys, op 1 december 2010 benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de klass Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 december 2010, met uitzondering van het tweede lid da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011007122 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 8360 van 28 april 2011 : Landmacht Worden de kandidaat-beroepsofficieren van wie de namen volgen, op 26 december 2010 **** **** van de infanterie ****. **** en ****. **** **** Del Martini Korps van de ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011009466 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2011, bladzijde 32774, regel 42, lezen : « Van Hamme, Gerda » in plaats van « Van Hamma, Gerda ». In het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2011, regel 33

document

type document prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011011222 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aanduiding van een plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken op grond van artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende De Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie heeft op zijn zitting van (...) type document prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen op(...) Nummer, richtlijn tot opneming in bijlage I van Ri(...) type document prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011031321 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registraties betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 8 juni 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Sita Ecoservice Transport n.v. » gelegen te Lilsedijk 19, 2340 Beerse geregistree Bij de beslissing van 8 juni 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Sita Ecoser(...) type document prom. -- pub. 24/06/2011 numac 2011031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor Residentieel Certificateur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 14 juni 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor Residentieel Certificateur van IEPSCF - Uccle, Gat De Erkenning draagt het nummer PEBFORM-0019.
^