Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 maart 2021
gepubliceerd op 01 april 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201326
pub.
01/04/2021
prom.
28/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/28/2021201326/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;

Gelet op het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020;

Gelet op advies 68.854/1 van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 september 1975, 6 juli 1983, 11 maart 1987, 19 juni 1991 en 7 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) worden de woorden "bevoegd voor de werklieden en de werkgevers uit volgende bedrijfstakken of ondernemingen" vervangen door de woorden "bevoegd voor de werknemers in het algemeen en de werkgevers uit volgende bedrijfstakken of ondernemingen";b) in de bepaling onder 21°, derde lid, worden in de Nederlandse tekst de woorden ", het verhuren" ingevoegd tussen de woorden "het herstellen" en de woorden "of het verhandelen".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het paritair comité is evenmin bevoegd voor de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel of het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021.

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 18 mei 1973, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1973.

Koninklijk besluit van 15 september 1975, Belgisch Staatsblad van 9 december 1975.

Koninklijk besluit van 6 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1983.

Koninklijk besluit van 11 maart 1987, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1987.

Koninklijk besluit van 19 juni 1991, Belgisch Staatsblad van 10 juli 1991.

Koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het glasbedrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007.

^