Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 augustus 2021
gepubliceerd op 29 september 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot organisatie van de verruiming van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking tot de bedienden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021203354
pub.
29/09/2021
prom.
29/08/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot organisatie van de verruiming van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) tot de bedienden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot organisatie van de verruiming van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) tot de bedienden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 augustus 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021 Organisatie van de verruiming van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) tot de bedienden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) (Overeenkomst geregistreerd op 4 mei 2021 onder het nummer 164534/CO/126) Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers waarvan de arbeiders ressorteren onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126), en op de bedienden van deze werkgevers, die tot 31 maart 2021 ressorteerden onder het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200). § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is ook van toepassing op de werkgevers en hun bedienden die tot 31 maart 2021 onder het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden ressorteerden, die geen arbeiders tewerkstellen, maar wel activiteiten uitoefenen die vallen onder het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126). § 3. De in de § 1 en § 2 bedoelde bedienden ressorteren vanaf 1 april 2021 onder het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126), waarvan de bevoegdheid en de benaming werden aangepast door het koninklijk besluit van 28 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021040985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/7 van 3 maart 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking sluiten. § 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de betrokken bedienden die op 31 maart 2021 in dienst waren, alsook op de bedienden die na die datum worden aangeworven.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 3.Onverminderd de artikelen 5 en 6 worden alle collectieve arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur die op 31 maart 2021 in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) van toepassing zijn, overgenomen en bevestigd. Het gaat om de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 betreffende de koopkracht in het kader van het koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (geregistreerd onder het nummer 152849); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020 betreffende de bijdrage in de vervoerkosten (geregistreerd onder het nummer 157721); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de beroepsindeling (geregistreerd onder het nummer 134438); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de minimumloonschalen op basis van beroepservaring (geregistreerd onder het nummer 134426); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de eindejaarspremie (geregistreerd onder het nummer 134421); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (geregistreerd onder het nummer 134420); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (geregistreerd onder het nummer 134431); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de ecocheques (geregistreerd onder het nummer 134425); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de arbeidsduur (geregistreerd onder het nummer 134429); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de nieuwe arbeidsregimes (geregistreerd onder het nummer 134423); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de gerechtvaardigde afwezigheden (geregistreerd onder het nummer 134428); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende het collectief ontslag (geregistreerd onder het nummer 134427); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging (geregistreerd onder het nummer 134422); - De collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de syndicale vorming (geregistreerd onder het nummer 134430); - de collectieve arbeids overeenkomst van 9 juli 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 09/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten gesloten in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht - jaarlijkse premie (geregistreerd onder het nummer 128828).

Art. 4.Onverminderd de artikelen 5 en 6 worden alle collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die op 31 maart 2021 in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) van toepassing zijn, overgenomen en bevestigd, en dit tot de in de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst voorziene einddatum. Het gaat om de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 inzake opleiding (geregistreerd onder het nummer 161876); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2020 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 inzake opleiding (geregistreerd onder het nummer 159780); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2020 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging (geregistreerd onder het nummer 160974); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 inzake opleiding (geregistreerd onder het nummer 152851); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 141 en van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (geregistreerd onder het nummer 152854); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 130, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 131, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 138, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 139, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (geregistreerd onder het nummer 152853); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 betreffende het tijdskrediet (geregistreerd onder het nummer 152855); - het "sectorakkoord Vlaamse aanmoedigingspremie" van 23 april 2020.

Art. 5.Artikel 3 geldt totdat het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) de aangelegenheden vervat in deze collectieve arbeidsovereenkomsten zelf zal hebben geregeld. Alsdan zal de collectieve arbeidsovereenkomst van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) die deze aangelegenheid regelde uitdrukkelijk buiten werking worden gesteld voor de betreffende werkgevers en bedienden.

Ten aanzien van de in artikel 4 vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zal het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) deze aangelegenheid regelen in een eigen collectieve arbeidsovereenkomst, en dit tegen de einddatum van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.In afwijking van de artikelen 3 en 4 worden de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten vanaf 1 april 2021 vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten die in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) worden afgesloten : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (geregistreerd onder het nummer 126639); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 betreffende wijziging van de statuten van het sociaal fonds (werkgeversbijdragen) (geregistreerd onder het nummer 152856); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014 betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden (geregistreerd onder het nummer 122991).

Deze collectieve arbeidsovereenkomsten zullen worden gesloten met ingang vanaf 1 april 2021.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2021 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Ze kan door elk van de partijen opgezegd worden, mits een opzegging van drie maanden, gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking en aan de ondertekenende partijen.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^