Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021021505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders in ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021031657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021031861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, met betrekking tot de inning door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de patronale bijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het ceramiekbedrijf" type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021033246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 16 september 2021 wordt mevrouw Marleen HELLEMANS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone REGIO TURNHOUT type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021033245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021 wordt het mandaat van mevrouw Marleen HELLEMANS als korpschef van de lokale politie van de politiezone KEMPENLAND type koninklijk besluit prom. 21/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021033317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de mariene gasolies en de residuele scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021042088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en van de sectorale technische nota type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021203589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de invoering van een bijlage nr. 1 aan het pensioenreglement van het sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021203666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021203189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een bijkomende bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021203296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021203354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot organisatie van de verruiming van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking tot de bedienden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) (1) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021203650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan voor de werknemers tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204353 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Kanselarij van de Eerste Minister. - Grondwettelijk Hof Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 september 2021, die beiden in werking treden op 15 september 2021, wordt de heer Franç Hij heeft aanspraak op het emeritaat. De betrokkene kan zijn aanspraak op pensioen doen gelden. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 21 september 2021, wordt, met ingang van 1 oktober Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021032939 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 17/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021033218 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 35.000 € aan het Europese netwerk "European Urban Knowledge Network" om bij te dragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Staten over stedelijke beleidskwesties type ministerieel besluit prom. 02/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021204381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat "Sobumid vzw", te 8800 Roeselare type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 17 september 2021 worden de cursus van nive

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021033122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021033189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021033197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de machtiging voor het Rijksregister voor ECOOM

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021033266 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ontslag uit haar functies Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 september 2021 wordt Mevrouw Dorien DE BRABANTER, Attaché bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gem

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021204545 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil d'établissement wallon"

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021021920 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICA Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021021941 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw BOS+ VLAANDEREN die woonplaats kiest bij Mr. Johan Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2021. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021021954 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Koenraad PRINCEN heeft op 1 september 2021 de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het be(...) type bericht prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021021955 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv GEERIVAN en de nv PROMOBUILD die beiden woonplaats k - Onder opschortende voorwaarde van de afgifte aan de Moderne Woning van de stedenbouwkundige vergu(...) type bericht prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204441 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 september 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 september 2021, is beroep to Die zaak is ingeschreven onder nummer 7633 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021032517 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt de heer Hubert ANDRE-DUMONT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, is mevrouw LEFEVER Eveline benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer VAN BOGAERT Peter wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, is de heer MARIN Matthieu benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer LINGIER Fra

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van mevrouw Eveline LEFEVER De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021033283 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen d Overwegende dat Frankrijk en België op 15 mei 2020 een akkoord in onderling overleg gesloten hebben(...) type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021033289 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met 1. Inleiding Op 19 mei 2020 sloten Luxemburg en België een Akkoord in onderling overleg op basis(...) type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204330 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdient voor Arbeidsvoorziening Procesbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BFG21119 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicite(...) Solliciteren kan tot en met 29/09/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten (...) type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204528 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Project & Process management (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: AFG21067 Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2021. Er zijn 1 l(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204532 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG21180 Deze selectie werd afgesloten op 08/09/2021. Er zijn 1 laureaat. De lijst is 1 ja(...) type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204531 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders Training en Coaching (niveau A2) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG21028 Deze selectie werd afgesloten op 17/09/2021. Er is 1 laureaat. D(...) type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204530 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B) voor alle federale overheidsinstellingen. - Selectienummer: AFG21117 Deze selectie werd afgesloten op 08/09/2021. Er zijn 1419 laureaten. De lijst is 1 (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 6 gesl(...) type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204561 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Voorafgaande proef in de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs voor de buitendiensten (niveau B) van de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG21212 Solliciteren kan tot en met 14/10/2021 via www.selor.be De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de voorafgaande p(...) type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Nederlandstalige Coördinatoren Studiefase (niveau A2) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: ANB21010 Deze selectie werd afgesloten op 22/09/2(...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 29/09/2021 numac 2021204571 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Wegenbeheerders in de hypercoördinatiezone (niveau A) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21025 Deze selectie werd afgesloten op 24/09/2021. Er zijn(...) De lijst is 2 jaar geldig.
^