Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021041069 bron federale overheidsdienst financien Samenwerkingsprotocol tussen de FOD Financiën en de Duitstalige Gemeenschap over de gegevensuitwisseling inzake woon- en zorgvoorzieningen INLEIDING Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, &s Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021020267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021020591 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021020672 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2019 betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee en het koninklijk besluit van 29 september 2019 betreffende de vergoedingen van pluimvee afgemaakt of geslacht in het kader van de bestrijding van het influenzavirus type H3 type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021040977 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1 Numéro d'agrément du centre de formation Erken(...) type koninklijk besluit prom. 02/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021200400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de bedienden van 55 jaar type koninklijk besluit prom. 02/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 02/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021200405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021201531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021041148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021200906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de adviseurs van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

decreet

type decreet prom. 26/02/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021020625 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021020707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021030838 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Attaché A1 - jurist voor de Dienst Procedures en Juridische Ondersteuning binnen de Directie Coördinatie en Procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Oproep tot kandidaatste Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021041091 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Bien-être et Santé" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen) type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021201483 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanwijzing van de Voorzitster, Ondervoorzitster en Ondervoorzitter van het Directiecomité van het Consortium voor de validering van de vaardigheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021030852 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jacky GOETERS en VERVAET Marita die beiden woonplaats kie Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2020. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021041055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen Randnummer B5-2 Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der Springstoffen is toegelaten. De lijst die gevoegd is bij het ministeriee - in randnummer B5-2, cijfer 8, toevoegen: NITR(...)

erratum

type erratum prom. 26/02/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties . - Erratum type erratum prom. 26/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030873 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, gedetacheerd bij sommige instellingen en ambassades. - Erratum

verslag

type verslag prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021041109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2020 1. OVERZICHT VAN DE GERE(...) 1.1. INHOUD VAN HET BESTAND De Centrale voor kredieten aan particulieren, die werd opgericht in (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021040784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2021, wordt de heer Jonathan COSTENOBLE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021055670 bron federale overheidsdienst financien Erfloze nalatenschap van D'Hooge, Irma Maria Mevr. D'Hooge, Irma Maria, geboren te Waasmunster op 21 februari 1923, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Hofstraat 134, is overleden te Sint-Niklaas op 20 november 2017, zonder gekende erfopvolgers na te Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...) type document prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021055669 bron federale overheidsdienst financien Erfloze nalatenschap van Pauquet, Pierre Jean De heer Pauquet, Pierre Jean, geboren te Doornik op 27 september 1935, wonende te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 400, is overleden te Antwerpen op 27 oktober 2015, zonder gekende erfopvolge(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...) type document prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021201503 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 2 maart 2021 van mevr. B. Heindrichs, directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de GmbH BERNHARD GELLER, gelegen Ballerner Strasse 2, te 66663 Marzig Bij beslissing van 2 maart 2021 van mevr. B. Heindrichs, directrice-generaal van de Waalse Over(...) type document prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021201564 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie: attachés interne controle (m/v/x). - BNG21179 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicit(...) Solliciteren kan tot 15 april 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...) type document prom. -- pub. 01/04/2021 numac 2021201567 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Project Managers (niveau A1) voor het WHI. - Selectienummer: AFG21066 Solliciteren kan tot 15/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)
^