Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2007
gepubliceerd op 31 mei 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201515
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/07/2007201515/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 september 1975, 6 juli 1983, 11 maart 1987 en 19 juni 1991;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2007 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies nr. 42.687/1 van de Raad van State, gegeven op 17 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 september 1975, 6 juli 1983, 11 maart 1987 en 19 juni 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 19 wordt aangevuld als volgt : « en deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productie- of handelsactiviteit »;2° in punt 21, derde lid, worden de woorden « op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productie- of handelsactiviteit » ingevoegd tussen de woorden « het opslaan » en de woorden « het herstellen »;

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit ».

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 18 mei 1973, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1973.

Koninklijk besluit van 15 september 1975, Belgisch Staatsblad van 9 december 1975.

Koninklijk besluit van 6 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1983.

Koninklijk besluit van 11 maart 1987, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1987 (Errata Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1987 en 18 november 1987).

Koninklijk besluit van 19 juni 1991, Belgisch Staatsblad van 10 juli 1991.

^