Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type wet prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat type wet prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning Bij beslissing van 14 mei 2007, genomen in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type wet prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022835 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000274 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de termijn gedurende welke de **** gegevens, die in het kader van artikel 30bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werden afgenomen, dienen bewaard te worden type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 25 april 2007 wordt de aanwijzing van de heer Wietkin, Guy, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Amay - Engis - Saint-Georges-sur-Meuse - V type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007, wordt aan de heer Ranpelberg, Claude, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Brai Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003276 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 11, 23, 39 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieën oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009547 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 382, 1°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijsten van goederen die worden overgedragen door NMBS-Holding aan Infrabel en door Infrabel aan NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007, dat in werking treedt op 1 februari 2008 wordt aan Mevr. Viviane Montulet, eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. Zij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van haar ambt te v(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor het kalenderjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voorzover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022708 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor het kalenderjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022709 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voorzover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Raad, ingesteld bij het Fonds voor de Beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022751 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022854 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2007, 106,13 punten bedraagt, tegenover 106, Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de houtnijverheid en het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het glasbedrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000275 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie type ministerieel besluit prom. 25/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de NV Stesud onder de benaming « JITES », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 25/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma STERIA onder de benaming « DIGIVOTE », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003274 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de kosten voor de vervanging van beschadigde effecten aan toonder van de staatsschuld type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007009533 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 mei 2007 is het verzoek tot associatie van de heer Indekeu, G., notaris ter standplaats Brussel, en van de heer Cleenewerck de Crayencour, D., kandidaat-notaris, om de associatie « G De heer Cleenewerck de Crayencour, D., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Br(...) type ministerieel besluit prom. 16/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022616 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 23/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie Gevaarlijke Producten type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022867 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007201668 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 30 maart 2007 worden de heren Raphaël Bertrand en Samuel Bertrand vanaf 30 maart 2007 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, beperkt tot de krengen van gezelsc Bij ministerieel besluit van 17 april 2007 wordt de "SA Lamesch Exploitation" vanaf 1(...)

decreet

type decreet prom. 03/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201691 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Guatemala, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 14 april 2005 type decreet prom. 03/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201692 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Madagascar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Antananarivo op 29 september 2005 type decreet prom. 03/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Kinshasa op 17 februari 2005 type decreet prom. 03/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201696 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Oeganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Kampala op 1 februari 2005 type decreet prom. 03/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201693 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 12 oktober 2005 type decreet prom. 03/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201694 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Mauritius, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 30 november 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van vergunning van sportschutter type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie, de inhoud, de evaluatie en de gelijkwaardigheid van de theoretische en praktische proeven waarvoor geslaagd moet worden voor het bekomen van de vergunning van sportschutter

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201719 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van visverlof op 2 en 3 juni 2007

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 59 betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten type omzendbrief prom. 29/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009513 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire tot wijziging van de circulaire van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelstatuut

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007201667 bron ministerie van het waalse gewest Aanhangsel bij het sectorakkoord "Energie/Co 2 " met de "SA Carmeuse". - Bericht Overeenkomstig het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek deelt de Waalse Regering mee dat zij het aanhangse Een uitvoerig afschrift van het aanhangsel is op gewoon verzoek verkrijgbaar bij de "Division (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007041901 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie Deposito- en consignatiekas www.depositokas.belgium.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 04/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009543 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Erratum

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007020065 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 1 juni 2007, om 9 uur en om 14 u.30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Céline Fremault, de heren Alain Daems, J(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Serge de Patoul, Mevr. Françoise Schepmans, Mevr. Caroline (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007020066 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 1 juni 2007 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Ontwerp van ordonnantie - Ontwerp van ordonnantie betreffende het pr(...) - Rapporteur : Mevr. Souad Razzouk. - Bespreking. 2. Dringende vragen (*) 3. Naamstemming(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007003235 bron federale overheidsdienst financien Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2007, het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting van de heer Va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007003283 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 : Mevr. Marcia De Wachter, Mevr. Françoise Masai, de heer Henk Becquaert, de heer Rudi Bonte, de heer Michel Flamée en de heer Peter Praet worden benoemd tot lid van het direct De heer Albert Niesten wordt benoemd tot secretaris-generaal van de Commissie voor het Bank-, F(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007022719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch Comité, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar verzoek aan Mevr Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Ceulemans, E., tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenw(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007022731 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot intrekking van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 houdende bevordering van de heer Hermans Hendrik tot de graad van adviseur bij de FOD Sociale Zekerheid in het Nederlands

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007022818 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2007 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt, op haar verzoek, aan Mevr. Duroi, H., eervol ontslag verleend uit haar man Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Ceulemans, E., tot lid van hetzelfde Comité benoemd als vertegenw(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2007 numac 2007009534 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)
^