Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 mei 2007

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 07/05/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wijziging aan de Grondwet (2) type wijziging aan de grondwet prom. 07/05/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201530 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet (2)

wet

type wet prom. 07/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003244 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 190 van het Wetboek diverse rechten en taksen, wat het bedrag betreft van de belasting voor aanplakking en de betaling ervan type wet prom. 07/05/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007003403 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de bijdrage van België aan het HIPC Initiatief in het kader van de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IOA) (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie als staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022769 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, toepasselijk maakt op het Europees Octrooibureau type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de houtnijverheid en het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het glasbedrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen type ministerieel besluit prom. 07/05/2007 pub. 04/06/2007 numac 2007009519 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de toelage aan de rekenplichtige van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 07/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 april 2001 betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwtelling in de maand mei, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type ministerieel besluit prom. 07/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de BVBA Hulp in Huishouden Brussel als inschakelingsonderneming

decreet

type decreet prom. 07/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de bevordering van de musea en van de cultureel-erfgoedpublicaties type decreet prom. 07/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade type decreet prom. 07/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007033041 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7° van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type decreet prom. 07/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007033042 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, bedoeld in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007009504 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire betreffende de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan

erratum

type erratum prom. 07/05/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007203244 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wijziging aan de Grondwet. - Erratum
^