Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2007
gepubliceerd op 31 mei 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201509
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/07/2007201509/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 1980, 7 juli 1997 en 20 september 1999;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2008 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies nr. 42.689/1 van de Raad van State, gegeven op 17 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 1980, 7 juli 1997 en 20 september 1999, wordt de rubriek "laboratoria, depots en/of handelsafdelingen van Belgische voedingsnijverheden, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden; laboratoria, depots en/of handelsafdelingen van voedingsnijverheden waarvan de productie- eenheid in het buitenland is gelegen, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden" vervangen als volgt :" laboratoria van Belgische voedingsnijverheden of voedingsnijverheden waarvan de productie in het buitenland is gelegen, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden; de depots en/of handelsondernemingen van Belgische voedingsnijverheden of voedingsnijverheden waarvan de productie in het buitenland is gelegen op voorwaarde dat deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden."

Art. 2.Hetzelfde artikel wordt aangevuld met het volgende lid : "het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit".

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 21 april 1975, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1975.

Koninklijk besluit van 21 februari 1980, Belgisch Staatsblad van 12 maart 1980.

Koninklijk besluit van 7 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1997.

Koninklijk besluit van 20 september 1999, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1999.

^