Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 augustus 2014
gepubliceerd op 21 augustus 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014204504
pub.
21/08/2014
prom.
04/08/2014
ELI
eli/besluit/2014/08/04/2014204504/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2014 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies 56.460/1 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 oktober 1982, 1 oktober 1987, 20 januari 1994, 16 maart 1995, 13 februari 2001 en 7 mei 2007 wordt aangevuld met een lid, luidend : "Het paritair comité is niet bevoegd voor het varend personeel van de ondernemingen die baggerwerken op zee uitvoeren."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee J. VANDE LANOTTE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 4 maart 1975, Belgisch Staatsblad van 19 april 1975.

Koninklijk besluit van 15 oktober 1982, Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1982.

Koninklijk besluit van 1 oktober 1987, Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1987.

Koninklijk besluit van 20 januari 1994, Belgisch Staatsblad van 11 februari 1994.

Koninklijk besluit van 16 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 29 maart 1995.

Koninklijk besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001012082 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 maart 2001.

Koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007.

^