Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juni 2021

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 maart 2021, wordt meneer Dirk MALLEZIE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verl Meneer Dirk MALLEZIE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021041804
pub.
03/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021040985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/7 van 3 maart 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030889 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021031071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021201485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021020688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden sluiten, wordt meneer Dirk MALLEZIE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 juni 2021.

Meneer Dirk MALLEZIE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adviseur eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^