Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021031588 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. - Publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raad Advies over de begroting 2021 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie aangevuld met de begrotings(...) type wet prom. 30/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041366 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 28 januari 2021 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2021 type wet prom. 30/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041367 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van drie koninklijke besluiten inzake kansspelen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021055678 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** op 11 **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene **** **** - ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021020980 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3473 van 6 mei 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021031548 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021031550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ZorGGroep Zin ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021040928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021040931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041603 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 21 april 2021 betreffende het eervol als bijzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041601 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. -Nationale orden Bij koninklijk besluit ****. 3467 van 30 april 2021: Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2021: LANDMACHT kolonels ****: **** ****., **** LUCHTMACHT kolonels van het vliegwezen ****: **** S., **** ****. MEDISCHE (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij. - Wijziging van de deelnemingsregels van Vikinglotto van 14 oktober 2020 Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd b Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 2020 houdende het reglement van Vikinglotto, openba(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041804 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 maart 2021, wordt meneer Dirk MALLEZIE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verl Meneer Dirk MALLEZIE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041845 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 17 mei 2021, wordt de heer Jean-Luc STEYLAERS, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt ve De heer Jean-Luc STEYLAERS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van(...) type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041954 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021201090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC323" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021201065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de outplacement voor werknemers aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt doordat de werkgever zich beroept op medische overmacht type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021201358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 tot vervanging van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021202121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Limburg

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2020204084 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2020 van 24 september 2020 Rolnummers 7069 en 7070 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 9 mei 2018 « tot wijziging van het Consulair Wetboek », ingesteld door de beroepsverenigingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202076 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2021 van 28 januari 2021 Rolnummer 7333 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 152 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren. Het Gr samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Moerman, R. Leysen, M(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041941 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer, een plaatsvervangend raadsheer en een advocaat-generaal in het Benelux Gerechtshof. - M 9 Bij beschikking van de Voorzitter van het Benelux comité van Minis(...) - is de heer Polak M.V, plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, benoemd tot raadshee(...) type beschikking prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041942 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee plaatsvervangende rechters in het Benelux Gerechtshof. - M 10 Bij beschikking van de Voorzitter van het Benelux comité van Ministers, van 20 mei 2021, die in werking (...) - is mevr. Vandenberghe K, raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot plaatsvervangend re(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041579 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie supported employment coach

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041958 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 van 17 december 2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041976 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het Schoolcontract

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041993 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van Sociale actie en Gezondheid betreffende de financiering van de operatoren in de sector van de sociale actie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041358 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202689 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés ICT-veiligheid (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG21048 Solliciteren kan tot 18/06/2021 via www.selor.be Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202714 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Attachés Managementondersteuning Inning (m/v/x). - Selectienummer: BNG20147 Er is 1 laureaat. Deze(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202718 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid attachés Teamchefs Inning (m/v/x). - Selectienummer: BNG20151 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie we(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Functionarissen voor gegevensbescherming (m/v/x). - Selectienummer: BNG20153 Er is 1 laureaat. Dez(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202719 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Attachés Experten Inning (m/v/x). - Selectienummer: BNG20152 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd a(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202722 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Attachés experten Bijzondere toepassingen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20163 Er is 1 laureaat. Deze sel(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202723 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Teamchefs Sociale Zekerheid (m/v/x). - Selectienummer: BFG20161 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202725 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Attachés Team chefs Inning (m/v/x). - Selectienummer: BFG20165 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202726 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Attachés Experten Inning (m/v/x). - Selectienummer: BFG20162 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen » te type vergunning prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan type vergunning prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "SAMANA" te Brussel om van 1 januari 2021 tot en m type vergunning prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan

erratum

type erratum prom. 21/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021031577 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van radiotoxicologische analyses. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021031565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking: - Eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het Beheerscomité van - mevrouw Carbonero Fernandez, Selena wordt benoemd tot effectief lid van de Federale Pensioendiens(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041809 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 wordt meneer Bruno PLETINCK tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021031587 bron ombudsdienst voor telecommunicatie Oproep tot kandidaten voor ombudsman voor de telecommunicatiesector 1. Inleiding Er wordt ter kennis van de belangstellenden gebracht dat een mandaat voor een Franstalige ombudsman, met een hernieuwbare termijn van 5 jaar, vacant is bij de Om De Ombudsdienst voor Telecommunicatie is een gekwalificeerde entiteit in de zin van boek XVI van he(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021041870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen b Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021020973 bron ministerie van landsverdediging **** bijzondere werving. - **** **** van kandidaat-reserveofficieren in 2021 1. In 2021 worden bijkomende **** georganiseerd voor de bijzondere werving en voor de laterale bijzondere werving van kandidaat- reserve 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 mei 2021. ****. De inschrijvingen ****(...)

document

type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202688 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerarchitecten voor de Stafdirectie ICT (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG21092 Solliciteren kan tot 17/06/2(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202704 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor FEDRIS Deskundigen Basisloon (m/v/x). - Selectienummer: BNG21237 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden(...) Solliciteren kan tot en met 17 juni 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidate(...) type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés budget en aankoop (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MNG21030 Deze selectie werd afgesloten op 27/05/2021. Er z(...) type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202715 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Attachés experten Bijzondere toepassingen (m/v/x). - Selectienummer: BNG20148 Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202716 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Teamchefs Sociale Zekerheid (m/v/x). - Selectienummer: BNG20149 Er zijn 5 laureaten. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202717 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: attachés Interne Controle Inning (m/v/x). - Selectienummer: BNG20150 Er zijn geen laureaten. Deze (...) type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202721 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Attachés Managementondersteuning Inning (m/v/x). - Selectienummer: BFG20167 Er zijn geen laureaten. Deze(...) type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202724 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Attachés Interne Controle Inning (m/v/x). - Selectienummer: BFG20164 Er zijn geen laureaten. Deze selec(...) type document prom. -- pub. 03/06/2021 numac 2021202727 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Functionarissen voor gegevensbescherming (m/v/x). - Selectienummer: BFG20166 Er zijn geen laureaten. De(...)
^