Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 maart 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/03/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021030882 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem en de Gemeenschappelijke verklaring van de partijen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2017 (1) type wet prom. 28/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021201597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021020688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030889 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021031071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021031070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021040985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/7 van 3 maart 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de sport type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021201485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren

erratum

type erratum prom. 28/03/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021030893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking. - Erratum
^