Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2021
gepubliceerd op 15 juni 2021

Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021031390
pub.
15/06/2021
prom.
28/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/28/2021031390/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2021. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordening (EU) 2019/515 van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van verordening (EG) nr. 764/2008;

Gelet op de verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2003/2003;

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, artikel 82, 1ste alinea, vervangen bij de wet van 21 december 1994 en gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, artikel IX.11;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 11 maart 2020;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, gegeven op 6 april 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 april 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Economie en van Consumentenzaken en van de Minister van Middenstand; gegeven op 14 december 2020;

Gelet op het advies 68.581/1 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Dit besluit heeft tot doel : 1° het instellen van de aanmeldingsprocedure van conformiteitsbeoordelingsinstanties overeenkomstig de verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2003/2003; 2° de wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten ingevolge de evolutie van de Europese regelgeving;3° de wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "de Cel Bemestingsproducten" : de Cel Bemestingsproducten van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten, Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;2° "De minister" : de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;3° "De gemachtigde van de minister" : het hoofd van de Cel Bemestingsproducten of zijn vertegenwoordiger;4° "BELAC": Belgische Accreditatie-instelling overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;5° "MLA Accreditatie-instelling": accreditatie-instelling die het akkoord van wederzijdse erkenning (MLA - MultiLateral Agreements) inzake accreditatie van de EA (Europese coöperatie voor Accreditatie) heeft ondertekend;6° " aangemelde instantie" : conformiteitsbeoordelingsinstantie die is aangemeld;7° "verordening 2019/1009": de verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2003/2003; 8° "Fabrikant": een fabrikant zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 11) van verordening 2019/1009;9° "FOD VVL": Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. HOOFDSTUK 2. - Aanmeldingsprocedure overeenkomstig verordening 2019/1009 Afdeling 1. - Aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties

Art. 3.In toepassing van het artikel 21 van verordening 2019/1009: 1° is de Cel Bemestingsproducten en de Aanmeldende autoriteit verantwoordelijk voor het instellen en het toepassen van de nodige procedures voor het aanmelden van de conformiteitsbeoordelingsinstanties, met inbegrip van de toepassing van het artikel 26 van verordening 2019/1009. Deze Cel wordt hieronder de "Aanmeldende autoriteit" genoemd. 2° BELAC is de nationale accreditatie-instelling verantwoordelijk voor de toepassing van de procedures nodig voor de evaluatie en controle van de aangemelde instanties.

Art. 4.De conformiteitsbeoordelingsinstanties die bevoegd zijn om conformiteitsbeoordelingstaken overeenkomstig verordening 2019/1009 uit te voeren, voldoen aan de vereisten vastgelegd door de artikelen 24 en 25 van de verordening 2019/1009 en worden aangemeld overeenkomstig de artikelen 6 en 7.

Art. 5.Een conformiteitsbeoordelingsinstantie is geaccrediteerd voor de conformiteitsbeoordelingstaken die ze verricht overeenkomstig de verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 339/93 door BELAC of door een MLA Accreditatie-instelling. Afdeling 2. - Aanmeldingsprocedure bij de Aanmeldende autoriteit

Art. 6.Een conformiteitsbeoordelingsinstantie dient een verzoek tot aanmelding in bij de Aanmeldende autoriteit overeenkomstig het artikel 27 van de verordening 2019/1009.

Art. 7.§ 1. 1. Het verzoek tot aanmelding wordt onderzocht door de Aanmeldende autoriteit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van verordening 2019/1009 en is gesteund op de bij het aanvraagdossier gevoegde stukken, op alle beschikbare informatie alsook op elk nodig geacht onderzoek ter plaatse. 2. De Aanmeldende autoriteit onderzoekt de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag en stelt de aanvrager hiervan in kennis.3. Binnen 120 dagen na de vaststelling van de volledigheid van het dossier neemt de gemachtigde van de minister een beslissing om de instantie al dan niet aan te melden bij de Europese Commissie overeenkomstig het artikel 28 van de verordening 2019/1009.Deze beslissing heeft slechts uitwerking vijftien dagen na de aanmelding bij de Europese Commissie overeenkomstig artikel 7. § 2 en voor zover er door de Europese Commissie of de andere lidstaten geen bezwaren werden ingediend binnen twee weken na de aanmelding. § 2. 1. In geval van een positieve beslissing meldt de gemachtigde van de minister de erkende instantie onverwijld aan bij de Europese Commissie. 2. In geval van indiening van bezwa(a)r(en) door de Europese Commissie of door de andere Lidstaten, licht de gemachtigde van de minister de conformiteitsbeoordelingsinstantie hierover in.3. In geval van een negatieve beslissing wordt deze ter kennis gebracht van de betrokken instantie door de gemachtigde van de minister. Afdeling 3. - Operationele verplichtingen van aangemelde instanties

Art. 8.Onverminderd de artikelen 26, 32 en 34 van verordening 2019/1009 moeten de aangemelde instanties zich houden aan de instructies die de minister of de gemachtigde van de minister hen geeft met betrekking tot de taken waarvoor zij zijn aangemeld.

Art. 9.De aangemelde instantie voorziet de interne beroepsprocedure, zoals voorgeschreven in het kader van de accreditatievoorwaarden, met betrekking tot haar beslissingen.

Art. 10.§ 1. 1° De fabrikant kan per aangetekend schrijven beroep indienen tegen de beslissing van de aangemelde instantie bij de Aanmeldende autoriteit binnen 60 dagen na de kennisgeving van de beslissing. 2° De fabrikant moet aan het beroep toevoegen: a) de oorspronkelijke beslissing en de beroepsbeslissing op grond van artikel 9, afgeleverd door de aangemelde instantie;b) de technische documentatie in overeenstemming met verordening 2019/1009;c) alle andere informatie die de Aanmeldende autoriteit nodig acht.3° De fabrikant kan bij de Aanmeldende autoriteit geen beroep indienen voordat het in artikel 9 bedoelde beroep is uitgeput. § 2. De gemachtigde van de minister deelt de finale beslissing mee aan de fabrikant en aan de aangemelde instantie per aangetekend schrijven binnen de 90 dagen na ontvangst van de klacht. Afdeling 4. - Toezicht van de aangemelde instanties en sancties

Art. 11.De aangemelde instanties zijn ertoe gehouden vrije toegang te verlenen tot hun lokalen aan de ambtenaren van de Aanmeldende autoriteit die door de gemachtigde van de minister werden belast met een onderzoek of een audit om te controleren of de werking van de aangemelde instantie in overeenstemming is met de bepalingen van de verordening 2019/1009 en om te controleren of de erkenningsvoorwaarden nageleefd worden. Zij zijn ertoe gehouden alle documenten en gegevens welke nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht van deze ambtenaren ter beschikking te stellen. Op aanvraag worden deze documenten of een kopie ervan aan deze ambtenaren toevertrouwd.

Art. 12.§ 1. Wanneer de Aanmeldende autoriteit heeft geconstateerd of vernomen dat een aangemelde instantie niet meer aan de eisen in artikel 24 van de verordening 2019/1009 voldoet of haar verplichtingen niet nakomt, dan wordt de aanmelding door de gemachtigde van de minister beperkt, geschorst of ingetrokken, afhankelijk van de ernst van het niet-voldoen aan die eisen of het niet-nakomen van die verplichtingen. Zij brengt de Commissie en de andere lidstaten daarvan onmiddellijk op de hoogte. § 2. Indien na een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van de in artikel 7 bedoelde aanmelding, blijkt dat de aangemelde instantie geen enkele activiteit heeft uitgeoefend in het domein waarop de aanmelding betrekking heeft of dat deze activiteit verwaarloosbaar is, dan wordt de aangemelde instantie geacht niet meer te voldoen aan de eisen van artikel 24, 7.b) en 7.c) van de verordening 2019/1009. De gemachtigde van de minister kan in dit geval de aanmelding beperken of intrekken. § 3. De beslissingen genomen in uitvoering van de bepalingen van paragrafen 1 en 2 worden aan de betrokken instantie medegedeeld. Ze treden in werking op de datum van de mededeling.

Art. 13.De aanmelding wordt van rechtswege ingetrokken indien de in artikel 5 bedoelde accreditatie door BELAC of een MLA Accreditatie-instelling wordt ingetrokken of niet wordt hernieuwd.

De intrekking van de aanmelding treedt in werking wanneer, na verloop van de procedure die volgt uit een eventueel door de conformiteitsbeoordelingsinstantie bij BELAC of een MLA Accreditatie-instelling ingediend beroep de intrekking of niet hernieuwing van de accreditatie is bevestigd.

Art. 14.§ 1. De gemachtigde van de minister wijzigt onverwijld de aanmelding bij de Commissie van de Europese Unie om deze in overeenstemming te brengen met de beperking, schorsing of intrekking in uitvoering van de artikelen 12 tot 13 en brengt de Commissie en de andere lidstaten hiervan onmiddellijk op de hoogte. § 2. Wanneer de aanmelding wordt beperkt, opgeschort of ingetrokken of de aangemelde instantie haar activiteiten heeft gestaakt, dan kan de gemachtigde van de minister opdragen dat de dossiers van die instantie worden behandeld door een andere aangemelde instantie, of op een andere manier ter beschikking worden gesteld aan de verantwoordelijke aanmeldende autoriteiten en markttoezichtautoriteiten op hun verzoek. HOOFDSTUK 3. - Andere bepalingen ter uitvoering van verordening 2019/1009

Art. 15.§ 1. De taal of talen die gebruikt worden om de etiketten of folders op te stellen, zoals bedoeld in de artikelen 6, 8 en 9 van verordening 2019/1009, zijn ten minste de taal of de talen van het taalgebied waar het product op de markt aangeboden wordt. § 2. De taal of de talen die gebruikt worden om de EU-conformiteitsverklaring op te stellen, zoals bedoeld in het artikel 16 van verordening 2019/1009, zijn op zijn minst de taal of de talen van het taalgebied waar het product op de markt aangeboden wordt. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 november

2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Art. 16.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, wordt paragraaf 5 vervangen als volgt : " § 5. Iedere persoon die in het kader van de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, of van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid een certificaat inzake meststoffen, bodemverbeterende middelen of teeltsubstraten vraagt aan de FOD VVL, is gehouden per certificaat een retributie van 100 EUR te betalen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, ongeacht het aantal kopieën van het certificaat.". Afdeling 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten

betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Art. 17.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° wordt de bepaling onder 4° /1.ingevoegd, luidende: "4° /1. "De Cel Bemestingsproducten" : de Cel Bemestingsproducten van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten, Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of zijn vertegenwoordiger;" 2° wordt de bepaling onder 4° /2.ingevoegd luidende: "4° /2. "De gemachtigde van de Minister" : het hoofd van de Cel Bemestingsproducten of zijn vertegenwoordiger;"

Art. 18.In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden, de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Om een in paragraaf 1 bedoelde ontheffing te bekomen, moet een aanvraag ingediend worden bij de cel Bemestingsproducten door of namens een persoon die in België of in een andere Lidstaat van de Europese Unie is gevestigd en die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het product op het nationale grondgebied." 2° wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende: " § 2/1.De gemachtigde van de minister kan bepalen onder welke vorm de in paragraaf 2 bedoelde aanvraag tot ontheffing wordt ingediend."

Art. 19.In de artikelen 5, 6, 10, 19, 26, 38 en 40 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Minister of de daartoe door hem aangewezen ambtenaar" vervangen door de woorden "de gemachtigde van de Minister".

Art. 20.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 5/1.§ 1. Overeenkomstig verordening (EU) 2019/515 van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van verordening (EG) nr. 764/2008 kan een aanvraag tot wederzijdse erkenning worden ingediend voor een product dat niet voldoet aan de vereisten van artikel 4. § 2. In dit geval komt artikel 5 overeen met de "procedure voor voorafgaande machtiging" bedoeld in artikel 3.7 van de voornoemde verordening 2019/515. § 3. Het model van verklaring van wederzijdse erkenning opgenomen in bijlage van de voornoemde verordening 2019/515 mag gebruikt worden. De verklaring wordt ingediend in het Nederlands of in het Frans."

Art. 21.In artikel 40 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidende: " § 3. De gemachtigde van de minister kan, in toepassing van elke relevante wetgeving, vaststellen of een product en de aanduidingen gelinkt aan dat product onder het toepassingsgebied van artikel 2 vallen." HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 22.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, wordt paragraaf 4 opgeheven op 16 juli 2022.

Art. 23.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE De Minister van Landbouw, D. CLARINVAL

^